• มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาส่วนกลาง ทางอินเทอร์เน็ต

  • ลงทะเบียนปริญญาโท ทางอินเทอร์เน็ต

แนะนำการลงทะเบียน
1. ก่อนทำการลงทะเบียน นักศึกษาควรตรวจสอบวิชา และ Section ที่ต้องการลงทะเบียนตามที่คณะกำหนดให้ถูกต้อง
    เรียบร้อย
2. นักศึกษาต้องทำการขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่าน ก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง ในทุกภาคการศึกษาที่เปิดให้มีการ
    ลงทะเบียนเรียน โดยควรกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับนักศึกษาในกรณีเกิดปัญหา
3. ในส่วนของการลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนเรียนวิชาของนักศึกษาจะถูกต้องสมบูรณ์ เมื่อคณะมีการตรวจสอบและอนุมัติ
    แล้วเท่านั้น ในกรณีที่ขึ้นข้อความให้ติดต่อกับคณะ ให้นักศึกษาดำเนินการติดต่อคณะ เพื่อให้คณะทำการแก้ไขรายละเอียด
    การลงทะเบียนให้นักศึกษา จากนั้น 2 วันหลังจากทำการลงทะเบียนหรือหลังจากติดต่อกับคณะแล้ว ให้นักศึกษาเข้ามา
    ตรวจสอบการลงทะเบียนอีกครั้ง ในกรณีที่การลงทะเบียนเรียนถูกต้อง จะปรากฎปุ่มให้นักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
4. ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินเคาน์เตอร์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยชำระภายในวันเวลา
    ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท
5. หลังจากชำระเงินที่ธนาคารแล้ว ประมาณ 3 วันทำการ จึงสามารถเข้ามาตรวจสอบผลการชำระเงิน ได้จากเมนูตรวจสอบ
    การลงทะเบียน การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะปรากฎข้อความแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้รับ การชำระเงินจาก
    นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
6. เมื่อการลงทะเบียนและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ จะปรากฎปุ่ม พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน เพื่อให้นักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
    เพื่อใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยต่อไป