• มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาส่วนกลาง ทางอินเทอร์เน็ต

  • ลงทะเบียนปริญญาโท ทางอินเทอร์เน็ต

  • นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา