• มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาส่วนกลาง ทางอินเทอร์เน็ต

  • ลงทะเบียนปริญญาโท ทางอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 2. ลงทะเบียน >> 2.1 เข้าสู่ระบบไม่อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนเรียน ระบบไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียน