• มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาส่วนกลาง ทางอินเทอร์เน็ต

  • ลงทะเบียนปริญญาโท ทางอินเทอร์เน็ต

ข้อกำหนดในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
1. นักศึกษาต้องตรวจสอบรหัสกระบวนวิชาที่เปิดสอน และกลุ่มเรียน(Section) กับทางคณะฯ ที่ตนสังกัด ก่อนการลงทะเบียน
    เรียน
2. ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานภาพการชำระเงิน หลังจากดำเนินการชำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารฯ แล้ว 3 วัน ทำการ
    (หากมีปัญหา โปรดติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทรฯ 02-3108561 , 60)
3. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
    (ทุกสาขา) ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2564
4. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ได้ 1 ครั้ง เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ไปดำเนินการที่
    มหาวิทยาลัยฯ ตามวันที่กำหนด การบอกเลิก - บอกเพิ่มวิชา
ข้อกำหนดจากบัณฑิตวิทยาลัย
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในภาค
    ฤดูร้อน
2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนน้อยกว่า 3 หน่วยกิตได้ ในกรณีที่เหลือหน่วยกิตที่จะครบหลักสูตร ไม่ถึง 3 หน่วยกิต
3. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนมากกว่า 12 หน่วยกิต แต่ไมเ่กิน 18 หน่วยกิต ในภาคปกติและมากกว่า 6 หน่วยกิต
    แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
*** กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตาม ข้อ 1 - 3 ไม่รวมกระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือ
    การค้นหว้าแบบอิสระ การลงทะเบียนเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ (AU)