• มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาส่วนกลาง ทางอินเทอร์เน็ต

  • ลงทะเบียนปริญญาโท ทางอินเทอร์เน็ต

ข้อกำหนดในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

1. นักศึกษาต้องตรวจสอบรหัสกระบวนวิชาที่เปิดสอน และกลุ่มเรียน(section)กับทางคณะฯ ที่ตนสังกัดก่อนการลงทะเบียนเรียน

2. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทาง Internet เรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกสาขา) ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2564 (การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เท่านั้น)

3. เมื่อนักศึกษาดำเนินการชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารฯ เรียบร้อยแล้ว อีก 3 วัน ให้ตรวจสอบสถานภาพการชำระเงิน (หากมีปัญหาโปรดติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์ 02-3108563)

4. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทาง Internet ได้ 1 ครั้ง เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ไปดำเนินการที่มหาวิทยาลัยฯ ตามวันที่กำหนด การเลิก บอกเพิ่ม ระหว่าง วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2564ข้อกำหนดจากบัณฑิตวิทยาลัย

1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน(ถ้ามี)

2.นักศึกษาสามารถลงทะเบียนน้อยกว่า 3 หน่วยกิตได้ ในกรณีที่เหลือหน่วยกิตที่จะครบหลักสูตรไม่ถึง 3 หน่วยกิต

3.นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนมากกว่า 12 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคปกติและมากกว่า 6 หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน(ถ้ามี) แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

***กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตาม ข้อ 1-3 ไม่รวมกระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ การลงทะเบียนเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ (AU)