ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
ขั้นตอนที่ 3
   3.1 เข้าสู่ระบบตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
จากหน้าจอตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน พิมพ์รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ได้จากการขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตรวจสอบผลการลงทะเบียนต่อไป
   3.2.แสดงสถานะการลงทะเบียนเรียน
ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนเรียนออกมาทางหน้าจอ กรณีลงทะเบียนเรียนเรียบร้อย จะแสดงรายละเอียดวิชา และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึง แสดงสถานะการชำระเงิน ปรากฎอยู่ทางด้านล่าง กรณีที่นักศึกษายังไม่ชำระเงิน สามารถพิมพ์
ใบแจ้งชำระเงิน ได้โดยคลิกปุ่ม "พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน" ที่ปรากฎอยู่ทางมุมบนขวามือ และำนำไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา กรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับการชำระเงินจากนักศึกษาแล้ว จะปรากฎข้อความ "การลงทะเบียนสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยได้รับการชำระเงินจากนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว"