รายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทาง Internet
ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ ยังไม่ชำระเงิน          ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว          รวม         
18 ธ.ค. 2560 191          3458          3649         
19 ธ.ค. 2560 185          2841          3026         
20 ธ.ค. 2560 160          2021          2181         
21 ธ.ค. 2560 114          1960          2074         
22 ธ.ค. 2560 142          1863          2005         
23 ธ.ค. 2560 105          1407          1512         
24 ธ.ค. 2560 119          1879          1998         
25 ธ.ค. 2560 273          3933          4206         
26 ธ.ค. 2560 779          5616          6395         
รวม 2068          24978          27046