รายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทาง Internet
ประจำภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

วันที่ ยังไม่ชำระเงิน          ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว          รวม         
3 เม.ย. 2560 175          784          959         
4 เม.ย. 2560 128          608          736         
5 เม.ย. 2560 83          472          555         
6 เม.ย. 2560 77          487          564         
7 เม.ย. 2560 79          591          670         
8 เม.ย. 2560 75          437          512         
9 เม.ย. 2560 92          578          670         
10 เม.ย. 2560 102          951          1053         
11 เม.ย. 2560 149          1117          1266         
12 เม.ย. 2560 291          1424          1715         
รวม 1251          7449          8700