รายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทาง Internet
ประจำภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

วันที่ ยังไม่ชำระเงิน          ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว          รวม         
28 ก.พ. 2562 186          895          1081         
1 มี.ค. 2562 112          615          727         
2 มี.ค. 2562 90          510          600         
3 มี.ค. 2562 94          666          760         
4 มี.ค. 2562 216          1203          1419         
5 มี.ค. 2562 434          1838          2272         
รวม 1132          5727          6859