รายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทาง Internet
ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ ยังไม่ชำระเงิน          ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว          รวม         
23 ก.ค. 2561 156          2340          2496         
24 ก.ค. 2561 102          1363          1465         
25 ก.ค. 2561 66          1059          1125         
26 ก.ค. 2561 59          846          905         
27 ก.ค. 2561 43          517          560         
28 ก.ค. 2561 45          494          539         
29 ก.ค. 2561 38          482          520         
30 ก.ค. 2561 55          702          757         
31 ก.ค. 2561 65          1093          1158         
1 ส.ค. 2561 79          1064          1143         
2 ส.ค. 2561 76          1179          1255         
3 ส.ค. 2561 87          1081          1168         
4 ส.ค. 2561 59          859          918         
5 ส.ค. 2561 88          1274          1362         
6 ส.ค. 2561 221          2786          3007         
7 ส.ค. 2561 644          4005          4649         
รวม 1883          21144          23027