ลงทะเบียนเรียน

ไม่อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนเรียน ระบบไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียน 
อนุญาตให้ลงทะเบียนระหว่างเวลา 8.00 - 23.00 น.