ลงทะเบียนเรียน
ขั้นตอนที่ 2
   2.1 ตรวจสอบวิชาที่ต้องการลงทะเบียน
ให้นักศึกษาตรวจสอบวิชาที่ต้องการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ  เพื่อตรวจสอบวันเวลาเรียน และ วันเวลาสอบ โดยตรวจสอบได้จากหัวข้อ "ตรวจสอบวิชาที่เปิดสอน"
   2.2 เ้ข้าสู่ระบบลงทะเบียน
จากหน้าจอลงทะเบียนเรียนพิมพ์รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ได้จากการขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียนต่อไป
   2.3 ป้อนวิชาที่ต้องการลงทะเบียน
พิมพ์วิชาที่ต้องการลงทะเบียนตามลำดับที่ และในกรณีต้องการขอจบการศึกษา ให้คลิกหน้าหัวข้อ ขอจบการศึกษา ตรวจสอบวิชาให้ถูกต้อง ก่อนคลิกปุ่มตกลง
   2.4 ตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียนว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ จากหน้าจอที่แสดงอยู่ รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนหน่วยกิตรวม , กรณีขอจบการศึกษา เป็นต้น จากนั้น จึงคลิกปุ่มยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้ง
   2.5 ระบบแสดงสถานะการลงทะเบียนเรียน
หลังจากคลิกปุ่มยืนยันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าจอแสดงสถานะการลงทะเบียนของนักศึกษา ให้นักศึกษา
คลิกปุ่ม "พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน" เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
ภายใน 3 วันหลังจากวันที่ทำการลงทะเบียนเรียน โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา 10 บาท และนักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบผลการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เป็นเวลา 5 วัน โดยสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนและ
ชำระเงินได้ จากหัวข้อ "ตรวจสอบผลการลงทะเบียน"