การลงทะเบียนทั้ง 2 ช่องทางจะสมบูรณ์ เมื่อปรากฎข้อความ
"การลงทะเบียนสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยได้รับการชำระเงินจากนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว" เท่านั้น
1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ (Barcode)
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินภายใน 3-5 วันทำการหลังทำการชำระเงิน2.ชำระผ่าน QRCode
ชำระผ่าน Application ของธนาคาร ภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
โดยหลังทำการชำระเงิน จะปรากฎข้อความ "ชำระเงินแล้ว รอยืนยันกับทางมหาวิทยาลัย"