กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง ทางอินเทอร์เน็ต
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 10 มี.ค. - 26 มี.ค. 2557

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
ขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่าน ลงทะเบียน ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

ข้อควรทราบ
  • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ที่ประสงค์จะลงทะเบียนสอบ E-testing ที่อาคารเวียงคำ
    ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 2557 จะต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 มี.ค. 2557
  • นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ทั้งที่ขอจบการศึกษาและไม่ขอจบการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
  • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 28 มี.ค. 2557 เท่านั้น และตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้จากเมนู
    "ตรวจสอบผลการลงทะเบียน" โดยสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินหลังจากชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วอย่างน้อย 3 วันทำการ
  • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จลงทะเบียน
    ที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) อาคาร KLB ชั้น 1 ได้ตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน 2557 (วันและเวลาราชการ) เป็นต้นไป

ประกาศ

รายงาน