กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง ทางอินเทอร์เน็ต
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 10 - 18 มี.ค. 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
ขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่าน ลงทะเบียน ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

ข้อควรทราบ
 • นักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่านในทุกภาคการศึกษา ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง
 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่   18 มีนาคม 2563 โดยชำระผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ เท่านั้น
  และตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้จากเมนู "ตรวจสอบผลการลงทะเบียน" โดยสามารถ
  ตรวจสอบผลการชำระเงินหลังจากชำระเงินแล้วอย่างน้อย 3-5 วันทำการ
 • การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อสถานะ การตรวจสอบผลการลงทะเบียน
  แสดงข้อความ "การลงทะเบียนสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยได้รับการชำระเงินจากนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว " แล้วเท่านั้น
 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
  ผ่านทางระบบ e-Service (http://e-service.ru.ac.th) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
  ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ในกรณีที่นักศึกษามีการลงทะเบียนซ้ำซ้อนทั้งที่มหาวิทยาลัย และทางอินเทอร์เน็ต หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบ จะไม่มีการคืนเงินลงทะเบียนให้

ประกาศ

รายงาน