1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเซ็นชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (กรณีเทียบโอนหน่วยกิตระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไปให้ถ่าย 4 ฉบับ)
"วุฒิการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตรและวันที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น"
3.1 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล คำนำหน้านาม ยศ สมรส สิ้นสุดการสมรส ต้องแนบสำเนาให้เท่าจำนวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเป็นชุด(ถ้ามี)
3.2 กรณีใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องแนบ
     3.2.1 สำเนาวุฒิการศึกษาฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
     3.2.2 สำเนาใบเทียบความรู้
     3.2.3 แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการศึกษา (Authorization Form)
     3.2.4 แบบที่อยู่สถานศึกษาเดิม (School Address)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (ยังไม่หนดอายู)
-กรณีผู้สมัครที่เป็นพิการให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวพิการ จำนวน 2 ฉบับ
-กรณีเป็นชาวต่างปรเทศใช้สำเนา Passport 1 ฉบับ พร้อมใบแปล Passport
5. กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้แนบสำเนาเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือใบทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (แล้วแต่กรณี)
6. ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี)
7. สำเนาใบแจ้งการชำระเงิน (ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์) หรือรูปหลักฐานการชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกฉบับที่นำมาสมัครให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและให้ถ่ายขนาด A4 เท่านั้น
กรณี สมัครแบบย้าย-โอนจากสถาบันอื่น
เอกสารเพิ่มเติม :นอกเหนือจากเอกสารการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ มีดังนี้
                         1.ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบันเดิม พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
                         2.คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 1 ชุด
                         3.ใบลาออกจากสถาบันเดิม 1 ฉบับ