1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมเซ็นชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเซ็นชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิบัตรที่ถูกต้องสมบูรณ์ (ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา ถ่ายสำเนาด้านหน้า - ด้านหลัง(ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
5. กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้แนบสำเนาเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือใบทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (แล้วแต่กรณี)
6. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยเขียนชื่อ - นามสกุล หลังรูปถ่าย
7. ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี)
8. สำเนาใบแจ้งการชำระเงิน (ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์) หรือรูปหลักฐานการชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking จำนวน 1 ฉบับ
9. ระบุคณะที่สมัครหรือสมัครแบบ PRE-DEGREE ด้านล่างขวาของซองเอกสาร
หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกฉบับที่นำมาสมัครให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
ถึง "หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา"
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ปณ. 1011
ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241