คำรับรอง

  ข้าพเจ้ารับรองว่าเข้าใจในข้อตกลงการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภมิภาคผ่านอินเทอร์เน็ตตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยตลอดแล้ว ตกลงรับที่จะปฏิบัติและยอมผูกพันตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกประการ