ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
www.iregis2.ru.ac.th


 คำแนะนำ ผู้สมัครต้องรับทราบและยอมรับ พร้อมทั้งปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ก่อนที่จะดำเนินการสมัครตามขั้นตอน ดังนี้

1.เลือกประเภทการสมัคร ตรวจสอบกระบวนวิชาและลงทะเบียนเรียน
           ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอนและวันเวลาสอบ [ เพื่อตรวจสอบว่ากระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ เปิดสอนหรือไม่]

2. กรอกเอกสารการสมัคร (ม.ร.2/I)
           [ เมื่อผู้สมัครกรอกเอกสารการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ชำระเงิน และการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน]

3.ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
          [ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา]
วิธีการชำระเงิน :
มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียน 2 วิธี ดังนี้
    วิธีที่ 1  การชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์  โดยที่ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่ม 10 บาท
    วิธีที่ 2  การชำระเงินโดยผ่านระบบ Mobile Banking ทุกธนาคาร โดยการสแกน QR Code ฟรีค่าธรรมเนียม (ผู้สมัครต้อง Capture หน้าจอที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน)
 ( กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ลงทะเบียนเรียน )

4.ตรวจสอบสถานะการสมัคร
          ประกอบด้วย ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน เอกสารหลักฐาน และข้อมูลการชำระเงิน

5.จัดส่งเอกสาร
          ส่งสำเนาเอกสารที่สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตทางไปรษณีย์
ถึง ..
    "หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ.  รามคำแหง กรุงเทพ ฯ 10241"
( ส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน )
ประกอบด้วยใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมติดรูปถ่ายสี (สวมชุดสุภาพ) ขนาด  1.5 นิ้วและเซ็นชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ, สำเนาวุฒิบัตร 2 ฉบับ, สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ, ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ(กรณีนักศึกษา PRE-DEGREE ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์), หลักฐานการชำระเงิน 1 ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับที่นำมาสมัคร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

6.ตรวจสอบสถานะการเป็นนักศึกษาใหม่
          มหาวิทยาลัยตรวจสอบการสมัครและออกรหัสประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการรับสมัครทางหน้าเว็ปไซด์ www.iregis2.ru.ac.th หลังจากได้รับเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว 15 วัน

7.รับบัตรประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงิน
          ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาจาก www.regis.ru.ac.th/checkStudentCard/ 60 วัน หลังจากตรวจสอบสถานะการสมัครครบทุกขั้นตอน ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
   1.บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
   2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
   3.ใบหลักฐานการลงทะเบียนเรียน