คำรับรอง


ข้าพเจ้ารับรองว่าเข้าใจในข้อตกลงการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคผ่านอินเทอร์เน็ตตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยตลอดแล้ว ตกลงรับที่จะปฏิบัติและยอมผูกพันตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกประการ