มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561

ม.ร.2
วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 04:13:46
  ประเภทการสมัครเรียน (กรุณาเลือกประเภทที่สมัคร)

 สมัครเรียนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE-DEGREE)  
         - จบวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
 สมัครเรียนปริญญาตรี  
         1. กรณีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต     
            1.1 ต้องจบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
            1.2 ต้องจบมัธยมศึกษาตอนต้นและมีหนังสือรับรองประกอบคุณสมบัติตามข้อบังคับ    
                    1.2.1 เป็นข้าราชการระดับ 2 ขึ้นไป    
                    1.2.2 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างของรัฐ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี    
                    1.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือสมาชึกสภา... หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน    
2. กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต  
         2.1 ต้องจบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
                 2.1.1 จบการสถาบันอื่น (อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
                 2.1.2 ย้ายโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น (กรณีไม่จบการศึกษาจากสถาบันอื่น)
                 2.1.3 หมดสถานภาพ น.ศ. จาก ม.ร.
                 2.1.4 เทียบโอนหน่วยกิต 2 สถาบัน
                 2.1.5 ปริญญาที่ 2 จาก ม.ร.