ใบสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาตรีในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2 / 2560
     
กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องกรอกให้ครบทุกข้อที่มีเครื่องหมาย*
*ประเทศที่สมัคร :
*ศูนย์สอบ :
 *สมัครเข้าศึกษา :
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ)
   ศึกษารายกระบวนวิชาโดยไม่รับปริญญาให้เลือก 1 สาขา   
          (สาขา บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ )  
*ชื่อตามกฎหมาย :
*ชื่อ : * นามสกุล : ชื่อกลาง :
*นามสกุล : *Last Name : Middle Name :
*หลักฐานแสดงตน (เลือกกรอกทุกข้อที่ตอบได้) :  
หมายเลขบัตรประชาชน : ออกโดยประเทศ :
หมายเลขหนังสือเดินทาง : ออกโดยประเทศ :
หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ : ออกโดยประเทศ :
*เพศ : ชาย    หญิง *เกิดเมื่อ เดือน :   /วัน  /ปี(ค.ศ.)
*สถานภาพผู้สมัคร : *สถานที่เกิด(ประเทศ) :
*เชื้อชาติ : *สัญชาติ :
*ศาสนา :
*สถานภาพการทำงาน : *ทราบข่าวรับสมัครจาก(กรุณาระบุ) :
*ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
*บ้านเลขที่ / ถนน :
*เมือง/รัฐ : *ประเทศ :
*รหัสไปรษณีย์ :
*โทรศัพท์ :
*โทรสาร : โทรศัพท์มือถือ :
*E-mail:
(ใช้สำหรับส่งข้อมูลให้ผู้สมัคร)
(ผู้สมัครควรมี e-mail address เพื่อสะดวกในการติดต่อซึ่งสามารถสมัครได้จากเวปไซด์ที่ให้บริการฟรีต่าง ๆ เช่น www.yahoo.com,www.hotmail.com)
  ที่อยู่ถาวร (ถ้าแตกต่างจากข้างบน) :
*บ้านเลขที่ /ถนน :
*เมือง/รัฐ : *ประเทศ :
*รหัสไปรษณีย์ : *โทรศัพท์ :
*โทรสาร : โทรศัพท์มือถือ :
*วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
สถานศึกษา เมือง/รัฐ
ประเทศ
ระยะเวลา วิชาเอก ชื่อวุฒิการศึกษาที่ได้รับ
ตั้งแต่ปี(ค.ศ.) ถึงปี(ค.ศ.)
หมายเหตุ : ถ้าใช้วุฒิต่างประเทศ ต้องแนบใบเทียบวุฒิโดยสามารถยื่นขอได้ที่กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ
*การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต :(กรุณาเลือกรายการข้างล่าง)
  ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ไม่ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต(ต้องการลงทะเบียนเรียนตามปกติ)
วุฒิการศึกษาที่ใช้ประกอบการเทียบโอนหน่วยกิต (ถ้ามี)
สถานศึกษา เมือง/รัฐ
ประเทศ
ระยะเวลา วิชาเอก ชื่อวุฒิการศึกษาที่ได้รับ
ตั้งแต่ปี(ค.ศ.) ถึงปี(ค.ศ.)
หมายเหตุ : ถ้าใช้วุฒิต่างประเทศ ต้องแนบใบเทียบวุฒิโดยสามารถยื่นขอได้ที่กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ
ประสบการณ์ทำงาน : (กรอกประสบการณ์ล่าสุดก่อน)
  มี ไม่มี
ตำแหน่ง บริษัท ระยะเวลา ที่อยู่
ตั้งแต่ปี(ค.ศ) ถึงปี(ค.ศ)
*กรุณาเลือกและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 
  เมื่อผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัครเป็นนักศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งทาง Internet แล้ว ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ถึง  
  สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  ปณ. 1218 ปณฝ. รามคำแหง  
  BANGKOK 10241, THAILAND  
  THAILAND  
  อย่างช้า 2 สัปดาห์ก่อนการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่  
  หลักฐานการสมัคร  
     1. ใบสมัครเป็นนักศึกษาที่มีลายเซ็นของผู้สมัคร 1 ฉบับ (พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต)  
     2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2 ฉบับ กรณีขอเทียบโอนหน่วยกิต ต้องสำเนาใบรับรองผลการศึกษา อีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัคร ต้องแนบสำเนาใบเทียบวุฒิด้วย  
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการไทย หรือสำเนาบัตรประจำตัวของประเทศนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
     4. สำเนาหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสำเนา 2 ฉบับและรับรองสำเนาถูกต้อง  
          4.1 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุล หรือ วัน เดือน ปีเกิด  
          4.2 กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าให้ส่งหนังสือรับรอง หรือสำเนาหลักฐานแสดงตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ4 หรือข้อ 5  
          4.3 กรณีเป็นพระภิกษุ ให้ส่งสำเนาใบสุทธิทางพระหรือใบทราบฉายาแทนชื่อ  
     5. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
     6. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อ - นามสกุลตัวบรรจงหลังรูป ทุกรูป  
  หมายเหตุ :หลังจากส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครแล้ว ผู้สมัครควรตรวจสอบ e-mail address ของผู้สมัครเองอย่างสม่ำเสมอ  
  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทาง e-mail address ที่ให้ไว้ในการสมัคร