×ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ภายใน วันที่ 1 ธันวาคม 2560  และ
 ส่งเอกสารการสมัครเรียนได้ภายใน วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เท่านั้น

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี


มีปัญาหาในการสมัครติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-310-8623 , 02-310-8000 ต่อ 4831

 ตรวจสอบสถานะการสมัคร


 ประกาศ


รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางอินเทอร์เน็ตประจำปีการศึกษา 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560  (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอน)   
กรณีนักศึกษาสมัครเรียน Pre-Degree ต้องการลงทะเบียนบางวิชาที่ไม่ใช่วิชาพื้นฐาน(ชั้นปีที่ 1) ขอให้สมัครเรียนทางไปรษณีย์ หรือสมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น
นักศึกษาสมัครภาค 1/60 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://e-service.ru.ac.th (e-Services)
นักศึกษาสามารถรับใบเสร็จได้ที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) ของสวป.
ผู้สมัครที่ต้องการสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตต้องมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น
รายละเอียด
ผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต กรุณาตรวจสอบผลการชำระเงินที่ e-mail เพื่อยืนยันความถูกต้อง
วิชาที่เปิดลงทะเบียนมีเฉพาะวิชาของนักศึกษาปี 1 เท่านั้น
กรณีที่นักศึกษามีสถานภาพเป็นพระภิกษุสงฆ์และจะลาสิกขาบทก่อนการสอบไล่ ขอให้ไปดำเนินการติดต่อแจ้งยกเลิกสถานภาพการเป็นพระภิกษุสงฆ์ ที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 ด้านหน้าตึก
คู่มือการแก้ไข Temporary Internet files 3
รายละเอียด