เข้าสู่ระบบ

username
password
 

พิมพ์ข้อมูลการสมัคร
พิมพ์ข้อมูลการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ม.ร. 2/I) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจะได้รับ UsernameและPassword เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินรวมถึงการตรวจสอบสถานะการสมัครเป็นนักศึกษา
 
ลงทะเบียนเรียน
ลงทะเบียนเรียนโดยตรวจสอบและเลือกกระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมวัน-เวลาสอบ ตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร
 
ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา
  วิธีการชำระเงิน : มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียน 2 วิธี ดังนี้
 
วิธีที่ 1 การชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตของผู้สมัครหรือผู้ปกครอง (ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม ธนาคารเพิ่มตามอัตราของบัตรเครดิต)
วิธีที่ 2 การชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 10 บาท)
  โดยผู้สมัครจะต้องชำระเงินภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนไว้
 
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
  ตรวจสอบสถานะการสมัคร ประกอบด้วยข้อมูลการลงทะเบียนเรียน เอกสารหลักฐาน และข้อมูลการชำระเงิน
 
ส่งสำเนาเอกสารที่สมัครผ่านทางไปรษณีย์
  ถึง “หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา” สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ปณ. 1002 ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพ ฯ 10241
  โดยผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน
 
ประกอบด้วย ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมติดรูปถ่ายสีขนาด 2นิ้วและเซ็นชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาวุฒิการศึกษา ถ่ายสำเนาด้านหน้า-ด้านหลัง(ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ "วุฒิการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตร และวันที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น"
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ จำนวน 2 ฉบับ
  กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทน จำนวน 2 ฉบับ
  สำเนาทะเบียนบ้านที่มี ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
  ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (กรณีนักศึกษา PRE-DEGREE ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์)
  กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้ส่งสำเนาใบสุทธิ หน้า 2,3,4,5 หรือในกรณีที่ไม่มีใบสุทธิให้แนบใบรับรองการอุปสมบทแทน จำนวน 2 ฉบับ
  กรณีผู้สมัครพิการให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการแนบ จำนวน 2 ฉบับ
  สำเนาใบแจ้งการชำระเงิน จำนวน 1 ฉบับ (ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ )
  ระบุคณะที่สมัครหรือสมัครแบบ PRE-DEGREE ด้านล่างขวาซองเอกสาร
  สำเนาเอกสารทุกฉบับที่นำมาสมัคร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 
มหาวิทยาลัยตรวจสอบการสมัครและออกรหัสบัตรประจำตัวนักศึกษา
 
กรณีตรวจสอบการชำระเงินถูกต้องครบถ้วนแล้วมหาวิทยาลัยจะออกรหัสประจำตัวนักศึกษาให้
กรณีการสมัครขาดคุณสมบัติหรือเอกสารไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัย จะถือการสมัครเป็นโมฆะและ จะไม่คืนเงินที่ชำระไว้แล้วทั้งสิ้น
มหาวิทยาลัย จะแจ้งผลการรับสมัครทางหน้าเว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th หลังจากได้รับเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว 15 วันทำการ (ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ในขั้นตอนที่ 4)
 
ให้นักศึกษาติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง ดังนี้
 
ติดต่อรับหลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จรับเงินตัวจริง) ที่ งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคาร KLB ชั้น 1 โทร 02-3108890
ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาจาก http://regis.ru.ac.th/checkStudentCard/ 60 วัน หลังจากการแจ้งสถานะครบทุกขั้นตอน
ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง สถานที่ตั้ง อาคาร สวป.ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ โทร 02-719-1250-3
          วันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
          วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 15.30 น.
เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
          1.บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
          3.ใบหลักฐานการลงทะเบียนเรียนพัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ