ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดังนี้


ถึง "หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา"
 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ปณ. 1002 
ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพ ฯ 10241

1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมติดรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วหรือ 1.5 นิ้วและเซ็นชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา ถ่ายสำเนาด้านหน้า-ด้านหลัง จำนวน 2 ฉบับ "วุฒิการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตร และวันที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น"
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือใบทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (แล้วแต่กรณี) จะต้องแนบเอกสารดังกล่าวด้วย จำนวน 2 ฉบับ
กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้ส่งสำเนาใบสุทธิ หน้า 2,3,4,5 หรือในกรณีที่ไม่มีใบสุทธิให้แนบใบรับรองการ
อุปสมบทแทน 2 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์
กรณีผู้สมัครพิการให้ส่งสำเนาบัตรประตัวคนพิการแนบ จำนวน 2 ฉบับ
7. สำเนาใบแจ้งการชำระเงิน (ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์) จำนวน 1 ฉบับ
8. กรณีใช้วุฒิต่างประเทศ
-ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อนจึงจะสมัครได้ (ดาวน์โหลดด้านล่าง)
-สำเนาแปลวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอื่น) จำนวน 2 ฉบับ เย็บติดกับวุฒิการศึกษา
-สำเนาใบเทียบระดับความรู้ 2 ฉบับ เย็บติดกับวุฒิการศึกษา (ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ)
-สำเนา Passprot จำนวน 3 ฉบับ พร้อมใบแปล Passport
-แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการศึกษา (Authorization Form)(ดาวน์โหลดด้านล่าง)
-แบบที่อยู่สถานศึกษาเดิม (School Address)(ดาวน์โหลดด้านล่าง)
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม