เข้าสู่ระบบ

username
password
 
   ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดังนี้  
 

ถึง "หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา"
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ปณ. 1002
ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพ ฯ 10241

1.ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมติดรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วและเซ็นชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา ถ่ายสำเนาด้านหน้า-ด้านหลัง(ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ "วุฒิการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตร และวันที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น"
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
5. กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หรือใบทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (แล้วแต่กรณี) จะต้องแนบเอกสารดังกล่าวด้วย จำนวน 2 ฉบับ
กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้ส่งสำเนาใบสุทธิ หน้า 2,3,4,5 หรือในกรณีที่ไม่มีใบสุทธิให้แนบใบรับรองการ
อุปสมบทแทน 2 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์
กรณีผู้สมัครพิการให้ส่งสำเนาบัตรประตัวคนพิการแนบ จำนวน 2 ฉบับ
7. สำเนาใบแจ้งการชำระเงิน (ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์) จำนวน 1 ฉบับ
8. ระบุคณะที่สมัครหรือสมัครแบบ PREE-DEGREE ด้านล่างขวาซองเอกสาร

 
 
     
       
   
 

พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ