รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาค2 ปีการศึกษา 2555


รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ
5501500796 นาย สมพร จันทะมนตรี คณะนิติศาสตร์
5501501505 นาย ปิยะพันธ์ ยี่แป้น คณะนิติศาสตร์
5501519515 นาย เอกพงษ์  รัศมี คณะนิติศาสตร์
5501501570 นาย ณรงค์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง คณะนิติศาสตร์
5501517642 นาย สุพจน์ ศิริโสดา คณะนิติศาสตร์
5501500069 นาย มนัสชัย เนื่องนิกร คณะนิติศาสตร์
5501500507 นาย สถาปัตย์ ทองสถิตย์ คณะนิติศาสตร์
5501519812 นาย สมสุวรรณ แสนภักดี คณะนิติศาสตร์
5501517543 นาย ธีรดนย์  กสิพร้อง คณะนิติศาสตร์
5501501778 นาย ภัทรพงศ์ บำรุงรัตน์ คณะนิติศาสตร์
5501500226 นาย นพรัตน์ คำปาน คณะนิติศาสตร์
5501500028 นาย อมร หิปิยะ คณะนิติศาสตร์
5501501695 นาย อธิวัฒน์ ลิปภานนท์ คณะนิติศาสตร์
5501500846 นาย บัญชาการ สีทาสี คณะนิติศาสตร์
5501501307 นาย ยุทธภูมิ ใจสว่าง คณะนิติศาสตร์
5501500093 นาย ณิชพน รักสถิตกุล คณะนิติศาสตร์
5501500937 นาย ณภัทร พุทธธรรมรักษา คณะนิติศาสตร์
5501501372 นาย กรวิช เหล่าพิทักษ์โยธิน คณะนิติศาสตร์
5501500960 นาย วสันต์ แสงขาว คณะนิติศาสตร์
5501500903 นาย วัชรชล  บุญปั้น คณะนิติศาสตร์
5501519572 นาย วรพจน์ ดวงแก้ว คณะนิติศาสตร์
5501501703 นาย อัครินทร์ เจติยสุวรรณ คณะนิติศาสตร์
5501501638 นาย รัชวุฒิ พุ่มผกา คณะนิติศาสตร์
5501501315 นาย จิตติ เลิศกิจรุ่งเรือง คณะนิติศาสตร์
5501500671 นาย อนุพนธ์ พรมอินต๊ะ คณะนิติศาสตร์
5501501067 นาย รุสลี สาและ คณะนิติศาสตร์
5501519838 นาย ไพสิฐ ตรีสุวรรณกูล คณะนิติศาสตร์
5501500697 นาย สาการียา หลวงกลิ่น คณะนิติศาสตร์
5501519671 นาย ธนวิน สี่พร คณะนิติศาสตร์
5501517667 นาย ฉัตรชัย คำเสียง คณะนิติศาสตร์
5501519861 นาย ทวีป ฉายบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
5501501216 นาย ขวัญชัย จิตต์ภักดี คณะนิติศาสตร์
5501501257 นาย หาฟิ ตาหยง คณะนิติศาสตร์
5501501497 นาย ธนาพร ชูศรีหะรัญ คณะนิติศาสตร์
5501519879 นาย เสกสรร ขุนจิตร คณะนิติศาสตร์
5501500689 นาย ชาญชัย  ดีล้อม คณะนิติศาสตร์
5501500358 นาย บูราฮัม ซีเด๊ะ คณะนิติศาสตร์
5501501190 นาย ทนง แก้วพินิจ คณะนิติศาสตร์
5501501091 นาย วิทธวัช ยาเต่า คณะนิติศาสตร์
5501500473 นาย นฤเบศ แสงสวัสดิ์ คณะนิติศาสตร์
5501500275 นาย เขมนัฐ รัตนาภรณ์พิพัฒน์ คณะนิติศาสตร์
5501519598 นาย สถาพร ทองสีขาว คณะนิติศาสตร์
5501501604 นาย อิทธิกุล เชี่ยวชาญ คณะนิติศาสตร์
5501501158 นาย ฐณวัฒน์ วัฒนจรัส คณะนิติศาสตร์
5501501596 นาย พชระ เลิศวิราม คณะนิติศาสตร์
5501500861 นาย ทักษกร เลิศบุญสุภา คณะนิติศาสตร์
5501500721 นาย วราพล เสมสว่าง คณะนิติศาสตร์
5501500432 นาย ภูวดล เสรีวิชยสวัสดิ์ คณะนิติศาสตร์
5501501786 นาย ภัทรวุธ วรวะไล คณะนิติศาสตร์
5501500143 นาย พิษณุ แสงส่อง คณะนิติศาสตร์
5501500366 นาย คชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ คณะนิติศาสตร์
5501501927 นาย สัญฌา แก้วคง คณะนิติศาสตร์
5501501414 นาย จิรศักดิ์ ศรีใส คณะนิติศาสตร์
5501519523 นาย พันธวัสส์ คงมาก คณะนิติศาสตร์
5501501679 นาย อนุสิทธิ์ ขำวงษ์ คณะนิติศาสตร์
5501501901 นาย จิระพงศ์ มาตทอง คณะนิติศาสตร์
5501517519 นาย ปาณัท มหาชนก คณะนิติศาสตร์
5501519507 นาย นิพนธ์ เอี่ยมอู๋ คณะนิติศาสตร์
5501501083 นาย ศรายุธ พละจิตต์ คณะนิติศาสตร์
5501501471 นาย ชัยวัฒน์ เขื่อนใหญ่ คณะนิติศาสตร์
5501501422 นาย ปองคุณ แหล่งสท้าน คณะนิติศาสตร์
5501501364 นาย ธนาวุฒิ ท้าวนู คณะนิติศาสตร์
5501500713 นาย ณัฏฐ์ มากุล คณะนิติศาสตร์
5501500309 นาย ธนญชัย ภคสมิทธิ์ คณะนิติศาสตร์
5501501026 นาย นัฐพล เอี่ยมใจรัก คณะนิติศาสตร์
5501501547 นาย นราวุธ ท้องฟ้า คณะนิติศาสตร์
5501501836 นาย ณัฐพงศ์ ชูประยูร คณะนิติศาสตร์
5501519549 นาย ณัชทรงวัฒน์ ลาภะมณีรัตน์ คณะนิติศาสตร์
5501501893 นาย ศิริวัจ  ปฏิญาณวิภาส คณะนิติศาสตร์
5501519663 นาย อิศรา ปาละวัธนะกุล คณะนิติศาสตร์
5502521064 นาย ณัฐภัทร กาศสนุก คณะบริหารธุรกิจ
5502501157 นาย จักรินทร์ เลิศวิลัย คณะบริหารธุรกิจ
5502501132 นาย ธีรเมธ สินสุข คณะบริหารธุรกิจ
5502501868 นาย วุฒิชัย ได้พร คณะบริหารธุรกิจ
5502500910 นาย สาครินทร์ วานิชวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500217 นาย อภิรัฐ  ภูผา คณะบริหารธุรกิจ
5502501926 นาย ธีร์ธวัช ราชวัตร คณะบริหารธุรกิจ
5502500084 นาย วุฒิพล แผนนรินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
5502521270 นาย ธีระพล อาวรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501579 นาย ทรายทอง นาเลิง คณะบริหารธุรกิจ
5502500936 นาย วีรยุทธ พันพูน คณะบริหารธุรกิจ
5502501041 นาย ปฏิพล จันทบัตร คณะบริหารธุรกิจ
5502500555 นาย ศิริพงศ์ ผาดศรี คณะบริหารธุรกิจ
5502519597 นาย ดลธรรม วัชรธนนพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ
5502521353 นาย อธิวัฒน์ สุริยจรัสวิกุล คณะบริหารธุรกิจ
5502501876 นาย ทนงศักดิ์ ทาประสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502521254 นาย ภัคภาคิน บวรภูวนนท์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500316 นาย สุวุฒิพงษ์ เชื้อทอง คณะบริหารธุรกิจ
5502501959 นาย พีระวัฒน์ ดอกบัว คณะบริหารธุรกิจ
5502501769 นาย อภิวัฒน์ กองคำ คณะบริหารธุรกิจ
5502501256 นาย ยงยุทธ ไชยเรือนแก้ว คณะบริหารธุรกิจ
5502520967 นาย ณัฐทิตา แจ้งสว่าง คณะบริหารธุรกิจ
5502519613 นาย วิทวัส รังสีพิพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ
5502519712 นาย เสกข์ อัศวโรจน์พงษ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502521098 นาย บดินทร์ วงค์วาลเรือน คณะบริหารธุรกิจ
5502500738 นาย อริญชย์ กำบัง คณะบริหารธุรกิจ
5502521106 นาย กิตติศักดิ์ นักหล่อ คณะบริหารธุรกิจ
5502519548 นาย กฤต พงศ์ศิวะสถิตย์ คณะบริหารธุรกิจ
5502502007 นาย ปรัชกร ศิริโยธา คณะบริหารธุรกิจ
5502501520 นาย ภัทรรัตน์ อินประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ
5502501322 นาย ณัฐพงษ์ กันดารี คณะบริหารธุรกิจ
5502501363 นาย อิทธินัย ชมภู่ คณะบริหารธุรกิจ
5502500340 นาย ภานุพงษ์ วงษ์สุริวรรณ คณะบริหารธุรกิจ
5502501298 นาย นพกร คำนิกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501678 นาย ณภัชวัลย์ กิ่งเกตุ คณะบริหารธุรกิจ
5502501801 นาย สรวิศ โชติอำพน คณะบริหารธุรกิจ
5502520983 นาย อมรเทพ ตรีพล คณะบริหารธุรกิจ
5502501686 นาย วิไร ขุนโยธา คณะบริหารธุรกิจ
5502500746 นาย วรัญญู บุตรตัน คณะบริหารธุรกิจ
5502501744 นาย กิตติคุณ กุละ คณะบริหารธุรกิจ
5502521056 นาย เอกพจน์ อินต๊ะปาน คณะบริหารธุรกิจ
5502500878 นาย เสกดุสิทธิ์ สุวรรณมาโจ คณะบริหารธุรกิจ
5502500571 นาย วโรดม ศรีสุนทร คณะบริหารธุรกิจ
5502501645 นาย อรรคเดช นิยมสุด คณะบริหารธุรกิจ
5502519571 นาย กรกฎ จันพุ่ม คณะบริหารธุรกิจ
5502501181 นาย พีรวิชย์ วงศ์วิชญะ คณะบริหารธุรกิจ
5502521411 นาย พงษ์สิทธิ์ เดชคำพู คณะบริหารธุรกิจ
5502520934 นาย ทัฐ ยุพาวรเทพกร คณะบริหารธุรกิจ
5502500324 นาย วุฒิพงษ์ ไชยริยะ คณะบริหารธุรกิจ
5502500258 นาย จิราวัฒน์ ศิลป์ท้าว คณะบริหารธุรกิจ
5502501538 นาย มนตรี กิติพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500522 นาย อธิกรณ์ ชวนดี คณะบริหารธุรกิจ
5502500779 นาย ศตวรรษ อัศวยุทธพล คณะบริหารธุรกิจ
5502500837 นาย สมบูรณ์ สร้างไร่ คณะบริหารธุรกิจ
5502500894 นาย ภาธร ปิยะศิริศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ
5501501646 นาย สิทธิพงศ์ ศิริเจริญวิไล คณะนิติศาสตร์
5501517527 นาย ศักย์ศรณ์ สุรเชษฐพงษ์ คณะนิติศาสตร์
5501501877 นาย สิทธิศักดิ์ ธิจิ่น คณะนิติศาสตร์
5501500127 นาย พงศกร ธนะวัง คณะนิติศาสตร์
5501500184 นาย ชัชเวช สังข์จำนงค์ คณะนิติศาสตร์
5501500606 นาย ยุทธนา ทิพย์ธัญญา คณะนิติศาสตร์
5501500648 นาย ชาญจิตร วงษ์ลคร คณะนิติศาสตร์
5501519564 นาย ธันวารัฐ ธรรมเจริญ คณะนิติศาสตร์
5501501059 นาย สุทธิพงศ์ รัตนพัฒน์ คณะนิติศาสตร์
5501501117 นาย อาทิตย์ พรเจริญทรัพย์ คณะนิติศาสตร์
5501519614 นาย ฟัยรุส สะเหรม คณะนิติศาสตร์
5501519630 นาย ภูวิศ  ทองบุญ คณะนิติศาสตร์
5501519853 นาย ปฏิวัติ ตีระสกุล คณะนิติศาสตร์
5501500614 นาย นพดล กองสุผล คณะนิติศาสตร์
5501500374 นาย ฉันทพัฒน์ โพธิ์ศรีทอง คณะนิติศาสตร์
5501501448 นาย ธีระ พวงทอง คณะนิติศาสตร์
5501501182 นาย พงศธร แก้วนิคม คณะนิติศาสตร์
5501500663 นาย นิติ พั้วทอง คณะนิติศาสตร์
5503517632 นาย จตุพร ดำเนินสกุลชัย คณะมนุษยศาสตร์
5503500125 นาย พงษ์พนัส ชัชยานุกร คณะมนุษยศาสตร์
5503500430 นาย วรัญญู โพธิ์มูล คณะมนุษยศาสตร์
5503500349 นาย กอบพงษ์ สงฆ์เจริญ คณะมนุษยศาสตร์
5503519729 นาย พิทักษ์ ตันตระการสกุล คณะมนุษยศาสตร์
5503517814 นาย มณฑล ตาลกุล คณะมนุษยศาสตร์
5503500059 นาย วิโรจน์ ปฏิเวท คณะมนุษยศาสตร์
5503501321 นาย ภากร พรรณาวิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500281 นาย เฉลิมพล ฐิติตานันท์ คณะมนุษยศาสตร์
5503501487 นาย ภัทรนันทร์ หาญประโคน คณะมนุษยศาสตร์
5503500372 นาย ณภัทร กาญจนกุล คณะมนุษยศาสตร์
5503500927 นาย สิทธิพงษ์ อิสระวิสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503517772 นาย อนันตา บุญณคัมวงศา คณะมนุษยศาสตร์
5503519547 นาย กฤษณะ สมุห์แจ้ง คณะมนุษยศาสตร์
5503517863 นาย กษิดิ์เดช บุญญานุสนธิ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500802 นาย ไพศาล จันทร์ทิพย์วารี คณะมนุษยศาสตร์
5503500117 นาย อดิศร เพิ่มทวี คณะมนุษยศาสตร์
5503517517 นาย พัสดี แก้วศิริ คณะมนุษยศาสตร์
5503501057 นาย บุญยฤทธิ์ เส็งมี คณะมนุษยศาสตร์
5503501230 นาย ธนทัต ราชวงค์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500612 นาย เอเดรียน เกอร์ริทเซ่น คณะมนุษยศาสตร์
5503501255 นาย ธีรภัทร แบ่งลาภ คณะมนุษยศาสตร์
5503519570 นาย โชคดี ตั้งนาวาดี คณะมนุษยศาสตร์
5503517657 นาย สมชาย ดอนไพรยอด คณะมนุษยศาสตร์
5503500950 นาย ปณชัย ภู่ไพศาลสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503517558 นาย วรวัฒน์ ห้วยทราย คณะมนุษยศาสตร์
5503500943 นาย คณศม วาสิกานนท์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500562 นาย ฉัตรชัย บำรุงพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500158 นาย อุทัย คนมั่น คณะมนุษยศาสตร์
5503500257 นาย ตฤณมัย เรืองศรี คณะมนุษยศาสตร์
5503519695 นาย ศักดิ์สิทธิ์ มากท้วม คณะมนุษยศาสตร์
5503517897 นาย พิริยะ ขัมพะบุณย์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500646 นาย วรสิทธิ์ มั่นใจ คณะมนุษยศาสตร์
5503500034 นาย ธนัท เอี่ยมน้อย คณะมนุษยศาสตร์
5503500554 นาย พิชชากร กงภูธร คณะมนุษยศาสตร์
5503501420 นาย ธนายุ เตชะอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500679 นาย รุ่งสวัสดิ์ ชัยภัทรกิจสิน คณะมนุษยศาสตร์
5503500463 นาย อำนาจ สังข์สุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์
5503500414 นาย ทินภัทร โพธิ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์
5503500737 นาย นครินทร์ แต้ภักดี คณะมนุษยศาสตร์
5503519588 นาย ธนพล นาคสัมพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500901 นาย พงษ์ศักดิ์ เพ็ชรไทย คณะมนุษยศาสตร์
5503501214 นาย บุณเณศร์ อี่ชโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500299 นาย เอเลวัฒน์ หงษ์สวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500380 นาย ทัศดายุ กิจชัยเจริญพร คณะมนุษยศาสตร์
5503519885 นาย กวิน เจษฎาวนิชกุล คณะมนุษยศาสตร์
5503500307 นาย ศตวรรษ ศรีไทย คณะมนุษยศาสตร์
5503500406 นาย ณัฐพล เปลี่ยนผึ้ง คณะมนุษยศาสตร์
5503519737 นาย โอภาส ตะโพนทอง คณะมนุษยศาสตร์
5503501495 นาย วัชรพล อิ่มจิตร คณะมนุษยศาสตร์
5503500588 นาย ธาดาพงศ์ สุวรรณรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์
5503517673 นาย ธีรวัฒน์ จิตรนาวี คณะมนุษยศาสตร์
5503500844 นาย จิรเดช เทียนทอง คณะมนุษยศาสตร์
5503500182 นาย อัฐพงษ์ วงษ์พุฒ คณะมนุษยศาสตร์
5503500448 นาย ปัณณธร ทองแพง คณะมนุษยศาสตร์
5502521429 นาย ประยูรศักดิ์ รัตนเศรณี คณะบริหารธุรกิจ
5502500977 นาย วิชิต บุญประคอง คณะบริหารธุรกิจ
5502500621 นาย พิสิษฐ์ เจริญพีระภิญโญ คณะบริหารธุรกิจ
5502500928 นาย เปศล รอดสุด คณะบริหารธุรกิจ
5502501223 นาย อลงกรณ์ สามเชียง คณะบริหารธุรกิจ
5502501405 นาย ประสาน แสนสิงห์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500480 นาย วิเชียร แฉล้มภักดี คณะบริหารธุรกิจ
5502521262 นาย ธนาวุฒิ หัสดี คณะบริหารธุรกิจ
5502500266 นาย สิรวิชญ์ สินเจริญกุล คณะบริหารธุรกิจ
5502520991 นาย ธนสิษฐ์ ทรัพย์เจริญกุล คณะบริหารธุรกิจ
5502519704 นาย นิคกี้  จันทรวิทุร คณะบริหารธุรกิจ
5502501793 นาย ภานุเดช ก๋อยสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ
5502521072 นาย บวรวิชญ์ ศุภดารักษ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501082 นาย วิจิน เจนอักษร คณะบริหารธุรกิจ
5502500993 นาย วสันต์ เรืองศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501397 นาย ธรรม์ สุวศิน คณะบริหารธุรกิจ
5502500829 นาย เกรียงไกร กิจนุเคราะห์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500126 นาย อธิธัช สัพโส คณะบริหารธุรกิจ
5502521031 นาย จักราวุฒิ ชีวาจร คณะบริหารธุรกิจ
5502519621 นาย อาณุภาพ อุณฑพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500472 นาย เมธา สงสุวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501314 นาย ปรเมษฐ์ ไหมสุข คณะบริหารธุรกิจ
5502500464 นาย ธีรกานต์ มุ่งเอื้อมกลาง คณะบริหารธุรกิจ
5502500100 นาย จิรายุทธ พลดอน คณะบริหารธุรกิจ
5502501967 นาย ภูมิดนัย บุญส่ง คณะบริหารธุรกิจ
5502501892 นาย สุวิชาญ ศรนาค คณะบริหารธุรกิจ
5502519662 นาย อติวิชช์ ลาพร คณะบริหารธุรกิจ
5502500167 นาย ฉัตรดนัย ติ๊บสีบุตร คณะบริหารธุรกิจ
5502519746 นาย นวภัทร นันทนาท คณะบริหารธุรกิจ
5502521213 นาย อิทธินันท์ ปันอินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500233 นาย ธราธร ประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ
5502500381 นาย ศุภเมธ สีบำรุงสาสน์ คณะบริหารธุรกิจ
5502520918 นาย ประสิทธิ์ พินงรัมย์ คณะบริหารธุรกิจ
5502521122 นาย พงษ์ศิริ เตี๋ยมนา คณะบริหารธุรกิจ
5502521395 นาย ภัคชนก เมนะสูต คณะบริหารธุรกิจ
5502500431 นาย ณรงค์ชัย ปันวารี คณะบริหารธุรกิจ
5502500886 นาย สกนธ์ เมฆสว่างการุณย์ คณะบริหารธุรกิจ
5502521379 นาย วรากร ใจสว่าง คณะบริหารธุรกิจ
5502501074 นาย สุทธิเมศวร์ ตระกูลศรีมงคล คณะบริหารธุรกิจ
5502501389 นาย เอนกวุฒิ ตรีเลิศศุภลักษณ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501330 นาย วรพจน์ ชิมรส คณะบริหารธุรกิจ
5502500985 นาย ณัชพัฒนพงษ์ มหารัตนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501777 นาย สนธิ แซ่เหรียญ คณะบริหารธุรกิจ
5502501850 นาย นพรุจ วราสิริรุจิรดา คณะบริหารธุรกิจ
5502521346 นาย ธีรศักดิ์ พรมเดื่อ คณะบริหารธุรกิจ
5502501819 นาย สมชัย วงศ์สิริฉัตรชัย คณะบริหารธุรกิจ
5502501421 นาย สถิตย์ ฮิมสกุล คณะบริหารธุรกิจ
5502500654 นาย ธนพล ลีลาธนพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502521197 นาย ภราดร สีหาบุตร คณะบริหารธุรกิจ
5502501934 นาย ภีศเดช ดาวเิน คณะบริหารธุรกิจ
5506500122 นาย ยะหะยา สือแม็ง คณะรัฐศาสตร์
5506501740 นาย จิรโรจน์ เด่นรัศมีเทพ คณะรัฐศาสตร์
5506500932 นาย วทัญญู ธนูพราน คณะรัฐศาสตร์
5506536514 นาย สร้างสรรค์ ศรีมันตะ คณะรัฐศาสตร์
5506542298 นาย การุณ ชูชาติ คณะรัฐศาสตร์
5506536936 นาย สุรเชษฐ์ รัชอินทร์ คณะรัฐศาสตร์
5506537751 นาย อิสระ  อินศิลา คณะรัฐศาสตร์
5506537462 นาย มนัสชัย เก่งการช่าง คณะรัฐศาสตร์
5506537561 นาย อนุชา จันทร์ดวงสี คณะรัฐศาสตร์
5506537231 นาย กษิดิศ มาศจิตต์ คณะรัฐศาสตร์
5506500072 นาย ชนะวงศ์ จันทรา คณะรัฐศาสตร์
5506537207 นาย ณภัทร ตาดทอง คณะรัฐศาสตร์
5506500478 นาย วัชรพล เที่ยงธรรม คณะรัฐศาสตร์
5505502780 นาย ภาณุวัฒน์  ศรีม่วง คณะวิทยาศาสตร์
5505502905 นาย เลิศฐะไกร พุทธพรหม คณะวิทยาศาสตร์
5505500198 นาย พงศธร  จันทร์พรมมินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
5505500206 นาย พิชัย บุตรชุน คณะวิทยาศาสตร์
5505502947 นาย สิรภพ โรจน์ธนานันต์ คณะวิทยาศาสตร์
5505500255 นาย ขุนศึก แสนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์
5505500164 นาย ลัภพงษ์ โพธิแท่น คณะวิทยาศาสตร์
5505500107 นาย บุญนำ ภูเลิศ คณะวิทยาศาสตร์
5505500248 นาย กฤษฎา ใจซื่อ คณะวิทยาศาสตร์
5505500024 นาย ธีระศักดิ์ ไสยสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์
5505502889 นาย ชนะ ตะบองเพ็ชร์ คณะวิทยาศาสตร์
5505500081 นาย อนุมาส ตรีราช คณะวิทยาศาสตร์
5505502814 นาย พงศธร สิงห์โคตร คณะวิทยาศาสตร์
5505500214 นาย เชาวน์ เปรมสุริยา คณะวิทยาศาสตร์
5505500032 นาย ทรงสิทธิ์ แพรเพ็ชร์ คณะวิทยาศาสตร์
5505503002 นาย สุรัตน์ มานะกุล คณะวิทยาศาสตร์
5505502939 นาย จักรพันธ์ สุทธิแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
5505503101 นาย สมนึก ซ่อนกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์
5505502970 นาย ภัคพล รักตสันติ คณะวิทยาศาสตร์
5505503119 นาย พีรพัทธ์ สารีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
5505500123 นาย ธนาศักดิ์ ทองงาม คณะวิทยาศาสตร์
5505500057 นาย พงษ์พัฒน์ ภูวดล คณะวิทยาศาสตร์
5505502772 นาย นนท์ เที่ยงวัฒนะ คณะวิทยาศาสตร์
5505502897 นาย เอกพล ฮวยตระกูล คณะวิทยาศาสตร์
5505503127 นาย ปิยชัย บวรธรรมกิจ คณะวิทยาศาสตร์
5505502921 นาย อรรถพล นิยมเดชา คณะวิทยาศาสตร์
5505502798 นาย มานะ รักษาภักดี คณะวิทยาศาสตร์
5505502863 นาย ภูรินท์ เพ็งสาธร คณะวิทยาศาสตร์
5505503150 นาย ณรงค์ พันธ์ศรีมังกร คณะวิทยาศาสตร์
5505500040 นาย ปัทพงษ์ ยิ่งผดุงทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์
5505503143 นาย นันธเนศวร์ กาญจนธนเศรษฐ คณะวิทยาศาสตร์
5505500131 นาย คำหงษ์ ไชยวัง คณะวิทยาศาสตร์
5505500065 นาย ธเรศ เหลืองเรืองรอง คณะวิทยาศาสตร์
5505503069 นาย นาวี เมธาธรรมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
5505502954 นาย กิตติพงษ์ สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
5505502913 นาย ยุทธพล จิตตสม คณะวิทยาศาสตร์
5505500016 นาย พสิษฐ์ ลิ้มเพียรกุล คณะวิทยาศาสตร์
5505503077 นาย นิรันดร์ สีสาพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
5505502871 นาย ปริวัทธ แสละวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
5505503044 นาย ธาริด เตียวเอกสกุล คณะวิทยาศาสตร์
5505500156 นาย ชาตรี ขาวประโคน คณะวิทยาศาสตร์
5505500222 นาย นพดล ทัตบูรณะ คณะวิทยาศาสตร์
5505500073 นาย รณชัย ดำรงค์ศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์
5505503093 นาย วีรพงศ์ พลภักดี คณะวิทยาศาสตร์
5505503135 นาย อุเทน เขียนเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
5505500172 นาย ฉัตรชัย ใจศิริ คณะวิทยาศาสตร์
5505502848 นาย รัฐพล  ดอนไพร คณะวิทยาศาสตร์
5504500637 นาย วัฒนศักดิ์ สุขจิตร คณะศึกษาศาสตร์
5504513697 นาย ตอฮา แวอาลี คณะศึกษาศาสตร์
5504514745 นาย พณศร วีรดิษสกุล คณะศึกษาศาสตร์
5504500546 นาย ธวัชชัย เกตุแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
5504513283 นาย จิรศักดิ์ ศิลาคม คณะศึกษาศาสตร์
5504514760 นาย เจษฎาภรณ์ ศิรินาม คณะศึกษาศาสตร์
5504500595 นาย เพทาย ทิพย์พิมล คณะศึกษาศาสตร์
5504500629 นาย วิจักขณ์ พงศ์เคหะรุ่งเรือง คณะศึกษาศาสตร์
5504514687 นาย ณัฐชนัน  สุวรรณรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500074 นาย พิพัฒน์พงษ์ พัฒนภูมิชัย คณะศึกษาศาสตร์
5504513655 นาย ธวัฒชัย จันทร์เทพ คณะศึกษาศาสตร์
5504500066 นาย นันทวุธ วงศ์กลม คณะศึกษาศาสตร์
5504513572 นาย สนุวัฒน์ ตุ้มทอง คณะศึกษาศาสตร์
5506538213 นาย อนุสรณ์ สังรัสมี คณะรัฐศาสตร์
5506542116 นาย อรรถนนท์ บุญธรรม คณะรัฐศาสตร์
5506538171 นาย ภาวิน เบญจวิทยากุล คณะรัฐศาสตร์
5506500874 นาย อภิรัฐ อนุกูลวรรธกะ คณะรัฐศาสตร์
5506500262 นาย ณรงค์ชัย เจียมจำรัส คณะรัฐศาสตร์
5506537090 นาย บุญญาฤทธิ์ ทีทอง คณะรัฐศาสตร์
5506502482 นาย โกสิงห์ ธรรมโมหะเว คณะรัฐศาสตร์
5506502268 นาย พิเดช ภู่ทอง คณะรัฐศาสตร์
5506538221 นาย ไตรรัตน์ เกงขุนทด คณะรัฐศาสตร์
5506501948 นาย สมบูรณ์ ชมภู คณะรัฐศาสตร์
5506501534 นาย ชัยสิทธิ์ กุมมาระกะ คณะรัฐศาสตร์
5506500809 นาย ธนาดุล เมฆอ่อน คณะรัฐศาสตร์
5506501484 นาย กิตติชัย ขรัวทองเขียว คณะรัฐศาสตร์
5506542223 นาย อัสลัม หวังแอ คณะรัฐศาสตร์
5506542132 นาย สุรเชษฐ์ การแสนใจ คณะรัฐศาสตร์
5506542280 นาย คุณาวัฒน์ สหกิจประภัสสร คณะรัฐศาสตร์
5506542322 นาย เอกศิษฐ์ ฐิติสุรไพศาล คณะรัฐศาสตร์
5506500775 นาย กชกร ใจเพียร คณะรัฐศาสตร์
5506500643 นาย ทศพร พิมพ์สิงห์ คณะรัฐศาสตร์
5506500726 นาย ไกรเลิศ กองแตน คณะรัฐศาสตร์
5506500825 นาย รัศมี มูลสาร คณะรัฐศาสตร์
5506542686 นาย สิทธิพร ผดุงนาค คณะรัฐศาสตร์
5506537223 นาย สุพัฒชัย คำทอง คณะรัฐศาสตร์
5506542348 นาย ณัฐพงษ์ จันดาหาญ คณะรัฐศาสตร์
5506542041 นาย วทัญญู ระวัง คณะรัฐศาสตร์
5506536720 นาย ปิยวัฒน์ ศิลาเงิน คณะรัฐศาสตร์
5506500544 นาย ภาสกร ก้อนเงิน คณะรัฐศาสตร์
5506501849 นาย ปิยะวัฒน์ พรคำพลอย คณะรัฐศาสตร์
5506500692 นาย ปริญญา มุกสะดี คณะรัฐศาสตร์
5506501575 นาย สุภชัย จิตตั้งตรง คณะรัฐศาสตร์
5506537371 นาย ไพซอล เจะฮี คณะรัฐศาสตร์
5506542637 นาย มงคลชัย สอนนุ้ย คณะรัฐศาสตร์
5506537348 นาย ศุภพงษ์ พุทธาภิบาลกุล คณะรัฐศาสตร์
5506542645 นาย อภิสิทธิ์ เกาะกลาง คณะรัฐศาสตร์
5506502425 นาย นันทชัย พิทักษ์สิริมงคล คณะรัฐศาสตร์
5506501823 นาย พิชิตชัย ธูปบ้านเซ่า คณะรัฐศาสตร์
5506537074 นาย ประสิทธิ์ พันธ์เขียว คณะรัฐศาสตร์
5506500429 นาย คมกฤต หทัยวสีวงศ์ คณะรัฐศาสตร์
5506542108 นาย ทนงศักดิ์ แดงกัน คณะรัฐศาสตร์
5506537546 นาย ชิโนรส คฤหเดช คณะรัฐศาสตร์
5506502375 นาย สยาม อร่ามเสาวภาคย์ คณะรัฐศาสตร์
5506500700 นาย วัชรพงศ์ ทานันท์ คณะรัฐศาสตร์
5506501039 นาย การัน จันมัสตมณี คณะรัฐศาสตร์
5506542264 นาย วัชรินทร์ ญาติบำรุง คณะรัฐศาสตร์
5506542652 นาย อรุณ มิ่งวงษ์ยาง คณะรัฐศาสตร์
5506542215 นาย สุรวุฒิ พูลภักดี คณะรัฐศาสตร์
5506542207 นาย ศราวุธ จิตเที่ยง คณะรัฐศาสตร์
5506536530 นาย วีรยุทธ ชาติดำดี คณะรัฐศาสตร์
5506538106 นาย กิตติคุณ มโนเพ็ชร คณะรัฐศาสตร์
5506502490 นาย อรรถพล แสงทอง คณะรัฐศาสตร์
5506542181 นาย พรสยาม ลิขิตแสงทิพย์ คณะรัฐศาสตร์
5506501138 นาย วณิชชา ทองสันท์ คณะรัฐศาสตร์
5506542009 นาย วีระพล โสพรม คณะรัฐศาสตร์
5506500510 นาย ณัฐพงษ์ แก่นไม้หอม คณะรัฐศาสตร์
5506501328 นาย ทัศน์พล จุติมาสกุลบวร คณะรัฐศาสตร์
5506542066 นาย อัครพล เดชอุบล คณะรัฐศาสตร์
5506542736 นาย บัณฑิต คุณพิทักษ์ คณะรัฐศาสตร์
5506501435 นาย พงศ์ศิริ เอกจิตร คณะรัฐศาสตร์
5506501989 นาย วุฒิพงษ์ อิ่มกลาง คณะรัฐศาสตร์
5506502433 นาย กำพล ตันวัชรปาณี คณะรัฐศาสตร์
5506542389 นาย ประพันธ์  มะนะระทา คณะรัฐศาสตร์
5506501518 นาย ภาณุมาศ เกตุแก้ว คณะรัฐศาสตร์
5506500155 นาย วัชรพงส์ ชื่นพิมลชาญกิจ คณะรัฐศาสตร์
5506500288 นาย นัสรุณ แดงโฉมงาม คณะรัฐศาสตร์
5506542611 นาย กฤษฎา แก้วมณี คณะรัฐศาสตร์
5506500213 นาย อภิรักษ์ มะลิทอง คณะรัฐศาสตร์
5506501831 นาย ศักรินทร์ อินทฤกษ์ คณะรัฐศาสตร์
5506537264 นาย พนม จิตวารินทร์ คณะรัฐศาสตร์
5506502417 นาย ศิรเมศร์ ปุลวัชรธีรพงษ์ คณะรัฐศาสตร์
5506542199 นาย โกเมนทร์ เจริญเลิศยศ คณะรัฐศาสตร์
5506541944 นาย จีราวัฒน์ นิวันติ คณะรัฐศาสตร์
5506501187 นาย เผ่าชินวัฒน์ ชัยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์
5506537587 นาย หิรัญ พันขุนทด คณะรัฐศาสตร์
5590523543 นาย ภัทรวิทย์ ขนาบศักดิ์ PRE-DEGREE
5590523758 นาย สุริเยศ สนธิเวโรจน์ PRE-DEGREE
5590526686 นาย ชยากร บุญศรี PRE-DEGREE
5590522818 นาย สิริราชย์ ผจงกิจพิพัฒน์ PRE-DEGREE
5590523261 นาย ธนากร ตรีภพ PRE-DEGREE
5590526728 นาย ทรงพล อ่อนพันธ์ PRE-DEGREE
5590523139 นาย วรวิทย์ พิมสุรินทร์ PRE-DEGREE
5590522982 นาย ชญานิน หมัดละ PRE-DEGREE
5590522867 นาย ธนัชชา ชวลิขิต PRE-DEGREE
5590526983 นาย สุทธิภัทร  อุบล PRE-DEGREE
5590500160 นาย วีระวัฒน์ จีนศาตร์ PRE-DEGREE
5590500244 นาย รชตพร ผาสุข PRE-DEGREE
5590501838 นาย อนิรุทธิ์ ตาลอ่อน PRE-DEGREE
5590501226 นาย เจริญศักดิ์ ไตรรักษ์ PRE-DEGREE
5590501184 นาย วุฒิชัย แสงบัวผัน PRE-DEGREE
5590501721 นาย ศรัณย์ เปรมมานะ PRE-DEGREE
5590523485 นาย ปรัชญา รัตนพันธ์ PRE-DEGREE
5590522826 นาย มงคล โตทอง PRE-DEGREE
5590526389 นาย ตนุภัทร สัจจะไทย PRE-DEGREE
5590500350 นาย วัชรเจตน์ แช่มคำ PRE-DEGREE
5590500905 นาย เดชณรงค์ เกตุถาวร PRE-DEGREE
5590526876 นาย ณัฐพล ฤกษ์จรัล PRE-DEGREE
5590501036 นาย ภัทรภูมิ บุญรัตนวิจิตร์ PRE-DEGREE
5556500113 นาย สมพร ทศไกร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5556500139 นาย พลวัชร รังคะภูติ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5556500071 นาย นครินทร์ สมภักดี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5556500030 นาย ไกรสรณ์ เอี่ยมสะอาด คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5556500121 นาย ศรัณย์พัทธ์ เดชะประทุมวัน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5556500055 นาย วราวุธ เวียงแก้ว คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5556500097 นาย วิชาญ อุไรวรรณ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5556500089 นาย ฑีฆายุ กาญจนสวัสดิ์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5554500198 นาย ณัชชา จันทพันธ์ คณะสื่อสารมวลชน
5554500255 นาย ตฤนเดช อัครปิติกร คณะสื่อสารมวลชน
5554500222 นาย จิตติพล แถวถิ่นทอง คณะสื่อสารมวลชน
5554500032 นาย ชลณัฏฐ์ สตารัตน์ คณะสื่อสารมวลชน
5554500149 นาย เอนก เนติวัชราจารย์ คณะสื่อสารมวลชน
5554502426 นาย วศิน สมิตมงคล คณะสื่อสารมวลชน
5554500156 นาย ธวัชชัย สมงาม คณะสื่อสารมวลชน
5554500248 นาย พงศธร อนันตบุญ คณะสื่อสารมวลชน
5554502434 นาย กิตติพงค์ สมใจหมาย คณะสื่อสารมวลชน
5554500172 นาย ดำรงค์ บุญยังแก้ว คณะสื่อสารมวลชน
5554500073 นาย อนุวัฒน์ จิณกับ คณะสื่อสารมวลชน
5554502319 นาย กรวินทร์ ปลั่งเจริญศรี คณะสื่อสารมวลชน
5554500214 นาย ทศพล ตรุเจตนารมณ์ คณะสื่อสารมวลชน
5554502442 นาย ดนุเดช ยืนยงค์ คณะสื่อสารมวลชน
5554502400 นาย อาดัม เกกินะ คณะสื่อสารมวลชน
5554500123 นาย ฎนล มงคลสินธุ์ คณะสื่อสารมวลชน
5554500206 นาย วิทวัส สุวะมินทร์ คณะสื่อสารมวลชน
5554502350 นาย ธนาวุฒิ ประทุมกุล คณะสื่อสารมวลชน
5554500180 นาย ณฉัตร จันทพันธ์ คณะสื่อสารมวลชน
5554502459 นาย ก็ไท พงศ์พิทักษ์ คณะสื่อสารมวลชน
5554502327 นาย สิทธิพงษ์ ไวอาสา คณะสื่อสารมวลชน
5554500024 นาย รณชัย นิโรภาส คณะสื่อสารมวลชน
5507500246 นาย จักรินทร์ มงคลงาม คณะเศรษฐศาสตร์
5507500147 นาย เทพฤทธิ์ อักษรสารสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์
5507500089 นาย ศุภณัฐ บัวขจร คณะเศรษฐศาสตร์
5507500105 นาย สิริรุจน์ อภิวงค์ คณะเศรษฐศาสตร์
5507501590 นาย อิทธินันท์ กลั่นบุศย์ คณะเศรษฐศาสตร์
5507501541 นาย นพคุณ จรัสบุญเสรี คณะเศรษฐศาสตร์
5507501582 นาย วชิระ อินสิงห์ คณะเศรษฐศาสตร์
5507500022 นาย วิศรุต ศรีประดิษฐ์ คณะเศรษฐศาสตร์
5507501558 นาย ศุภเดช จงนวลเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์
5507500014 นาย ณัฐพงศ์ สุวรรณทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์
5507500238 นาย พิพัฒน์ สร้อยทอง คณะเศรษฐศาสตร์
5507500162 นาย ตรีโลจน์ อภิชาตบุตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
5506500734 นาย เจริญ รอดอินทร์ คณะรัฐศาสตร์
5506500858 นาย ทรงสิทธิ์ สุขชูศรี คณะรัฐศาสตร์
5506501104 นาย ศรานุวัฒน์ กันตะภาค คณะรัฐศาสตร์
5506537645 นาย พิสาท เฉลิมรัตน์ คณะรัฐศาสตร์
5506500106 นาย ภาณุวัฒน์ มีศรี คณะรัฐศาสตร์
5506541886 นาย เฉลิมพล รันทม คณะรัฐศาสตร์
5506537686 นาย สุรชัย คู่กระสังข์ คณะรัฐศาสตร์
5506502441 นาย พชร แพงจักร คณะรัฐศาสตร์
5590526538 นาย อภิภัทร นันทนรเศรษฐ์ PRE-DEGREE
5590522628 นาย ศุภกร อิ่มกมล PRE-DEGREE
5590523295 นาย วิสธวัช สุจิตต์ PRE-DEGREE
5590501747 นาย เอกพร มุกดาวิจิตร PRE-DEGREE
5590523766 นาย ณัฐพล จันทร์ไทย PRE-DEGREE
5590526520 นาย พิษณุ ท้าวนาง PRE-DEGREE
5590501010 นาย ปองพล ชมบุญ PRE-DEGREE
5590501002 นาย วสันต์ วุ่นสน PRE-DEGREE
5590523527 นาย จิตนกรณ์ อุทัยอาจ PRE-DEGREE
5590527262 นาย พรเทพ ชูจิตร PRE-DEGREE
5590522057 นาย เอกอนันต์ โอถาวร PRE-DEGREE
5590524509 นาย ปองภพ ตั้งสุรกิจ PRE-DEGREE
5590500681 นาย ขวัญ ดวงสุวรรณ PRE-DEGREE
5590522024 นาย อุดมพล ศุภวัฒนา PRE-DEGREE
5590500640 นาย ภราเดช ยางสวย PRE-DEGREE
5590523824 นาย พิทวัส พงษ์บริบูรณ์ PRE-DEGREE
5590527429 นาย สิรวิชญ์ จำปาเงิน PRE-DEGREE
5590501614 นาย นเรศร์ สงคดี PRE-DEGREE
5590500574 นาย อนุชิต นิ่มกุล PRE-DEGREE
5590500319 นาย จินไตย  อุดรชัยนิตย์ PRE-DEGREE
5590500715 นาย เวชพิสิฐ  โพธิ์ดง PRE-DEGREE
5590500327 นาย ธนวัฒน์ เเซ่เห่ง PRE-DEGREE
5590527015 นาย พัฒนา รักษาชล PRE-DEGREE
5590523097 นาย ชาญชนะ ทวนเงิน PRE-DEGREE
5590527395 นาย สรกฤศ กังวานรัตนา PRE-DEGREE
5590524277 นาย รัชชานนท์ ทองคณารักษ์ PRE-DEGREE
5590526470 นาย อัครชัย อึ้งนพพรกุล PRE-DEGREE
5590523907 นาย เชษฐิชัย ผาคำ PRE-DEGREE
5590522545 นาย สุทธิพันธ์ พะโบร๊ก PRE-DEGREE
5590524285 นาย กฤตเมธ สังข์จีน PRE-DEGREE
5590524012 นาย ชนิตพล คุชนุช PRE-DEGREE
5590501309 นาย หฤษฏ์ จุลละสุขุม PRE-DEGREE
5590523337 นาย วีระพงษ์ กันสาร PRE-DEGREE
5590526850 นาย อติศักดิ์ โพธิพล PRE-DEGREE
5590526975 นาย สิทธิชัย  ตันติวงศ์ชัย PRE-DEGREE
5590500863 นาย สิทธินนท์ พิมล PRE-DEGREE
5590523865 นาย จีระวัฒน์ มูลชัยสุข PRE-DEGREE
5590500376 นาย ศุภชัย ศิริมนูญ PRE-DEGREE
5590523873 นาย ธนวัฎ ธนกนกชัย PRE-DEGREE
5590523832 นาย พุทธจักร กงจีน PRE-DEGREE
5590501317 นาย กฤตนัย ลิ้มเจริญ PRE-DEGREE
5590524376 นาย กิตติศักดิ์ อุดมเดช PRE-DEGREE
5590501168 นาย ปรัตถกร สุขพันธ์ PRE-DEGREE
5590523816 นาย ดรณ์ แก้วแก่นคูณ PRE-DEGREE
5590500806 นาย สุพล หอมอบ PRE-DEGREE
5590524228 นาย ธีรภัทร สุจิตโต PRE-DEGREE
5590523428 นาย ณกำแพง เนียมวัน PRE-DEGREE
5590523048 นาย ปรัชญา กาฮา PRE-DEGREE
5590501366 นาย พงศกร เข็มทอง PRE-DEGREE
5590500665 นาย เอนก ธาราสุจริต PRE-DEGREE
5590527163 นาย เปรมชัย พิพัฒน์พงศา PRE-DEGREE
5590524129 นาย ยชุรวิทย์ สังข์ทอง PRE-DEGREE
5590501374 นาย กีฬนัทธ์ งิ้วงาม PRE-DEGREE
5590500426 นาย ปฐวี ปัจฉิมทิศ PRE-DEGREE
5590526413 นาย ศุภกฤต เพชรสังหาร PRE-DEGREE
5590501473 นาย พลจันทร์ จันทร์ประเสริฐ PRE-DEGREE
5590523931 นาย ศุภโชค เจริญ PRE-DEGREE
5590523881 นาย อภิรัชต์ สิงห์ธวัช PRE-DEGREE
5590501028 นาย จารุวัฒน์ อยู่มา PRE-DEGREE
5590526769 นาย ธวชัยชัย พรมวิเศษ PRE-DEGREE
5590501846 นาย พีรธัช โกษะโยธิน PRE-DEGREE
5590527304 นาย บัวหลวง บัวมาศ PRE-DEGREE
5590500269 นาย พีรพัฒน์ บุญชนะ PRE-DEGREE
5590524335 นาย อภิพัฒน์ พงศ์ประยูร PRE-DEGREE
5590527189 นาย ศิลา อินตา PRE-DEGREE
5590522396 นาย เจษฎา นิ่มตลุง PRE-DEGREE
5590522644 นาย หัสดินทร์ เขียวจีน PRE-DEGREE
5590524434 นาย อภิมุข แก่นพลูหยก PRE-DEGREE
5590527171 นาย เกรียงศักดิ์ ชูพันธ์ PRE-DEGREE
5590501812 นาย อภิสิทธิ์ จันทร์แสง PRE-DEGREE
5590501044 นาย ศรัณย์ สังขกนิษฐ PRE-DEGREE
5590501341 นาย ภูริณัฐ จันทร์ทองดี PRE-DEGREE
5590500483 นาย ณัฐพันธุ์ ยกทอง PRE-DEGREE
5590500897 นาย ประวิตร ตัณฑวุฑโฒ PRE-DEGREE
5590501101 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ทรัพย์เจริญกูล PRE-DEGREE
5590523113 นาย นววิช เสมอภาค PRE-DEGREE
5590522974 นาย อภิสิทธิ์ สอนสุด PRE-DEGREE
5590527049 นาย เกียรติชัย อินทประเทศ PRE-DEGREE
5590523253 นาย วรัญญู โชติกลาง PRE-DEGREE
5590501895 นาย กฤตภาส อินทรวิเชียร PRE-DEGREE
5590522115 นาย อินทัช อำนวยสาร PRE-DEGREE
5590523451 นาย ชัชพล ศุภวิทยามงคล PRE-DEGREE
5590500962 นาย วิศรุต เทพยศ PRE-DEGREE
5590522933 นาย กันต์กิตติ์ ปัจฉิมสวัสดิ์ PRE-DEGREE
5590526629 นาย ณัฐภัทร ทัศนภาพ PRE-DEGREE
5590523584 นาย อานิฟ หะยีนาแว PRE-DEGREE
5590522370 นาย ชัชวาล โหมดวัฒนะ PRE-DEGREE
5590524111 นาย ศุภณัฐ ยงยืน PRE-DEGREE
5590524467 นาย ธนาวุฒิ เสนีย์ธราดล PRE-DEGREE
5590501234 นาย สิษฐพงศ์ ลิมปพานนท์ PRE-DEGREE
5590501507 นาย อัคราทร พรรณขาม PRE-DEGREE
5590500970 นาย ธีรพล บัวผัน PRE-DEGREE
5590526884 นาย สรรเพ็ชญ์ แสนภักดี PRE-DEGREE
5590527312 นาย ณัฐพล ชุมบัวจันทร์ PRE-DEGREE
5590523444 นาย นภพล  มิตรวงค์ PRE-DEGREE
5590523980 นาย เอกรัตน์ แห้วเพ็ชร PRE-DEGREE
5590500343 นาย ณัฐพล ก๋านนท์ PRE-DEGREE
5590523915 นาย รัชนาท ณ วันเพ็ญ PRE-DEGREE
5590527072 นาย ฉลอง  จันทร์ภูมิ PRE-DEGREE
5590501416 นาย วรากร หอมเย็น PRE-DEGREE
5590501382 นาย ฉัตรดนัย น้อยสุข PRE-DEGREE
5590501945 นาย ณัฐสิทธิ์ ศรัณย์ธร PRE-DEGREE
5590526512 นาย วรินธร ฤกษะสุต PRE-DEGREE
5590524160 นาย ชาญณรงค์ คำเงิน PRE-DEGREE
5590524350 นาย ประวัตศาสตร์ สาแมหาดี PRE-DEGREE
5590500608 นาย โชติวิชญ์ สมาธิวัฒน์ PRE-DEGREE
5590523659 นาย ภูริ เฮงอรุณ PRE-DEGREE
5590523725 นาย ภานุวัฒน์ สืบสาย PRE-DEGREE
5590524384 นาย ภาสกร มูลพุ่มสาย PRE-DEGREE
5590523642 นาย วรเมธ ปิยะวิทยานนท์ PRE-DEGREE
5590522495 นาย ภาสกร เครือศรี PRE-DEGREE
5590524368 นาย ธีรภัทร  หนูมา PRE-DEGREE
5590527098 นาย กฤตธรรม สมศรี PRE-DEGREE
5590524095 นาย ธนานพ สงวนทรัพย์ PRE-DEGREE
5590501275 นาย ณัฏฐ์ ปิยสถาพรพงศ์ PRE-DEGREE
5590523196 นาย อธิรัฐ นักเป่า PRE-DEGREE
5590523402 นาย กพล ธูปบูชา PRE-DEGREE
5590501531 นาย พิชิต ทองโสภา PRE-DEGREE
5590501598 นาย ธนธัช หนูเอก PRE-DEGREE
5590522602 นาย ์ณัฐพล หิรัญ PRE-DEGREE
5590522883 นาย ณัฐนันท์ เปี่ยมเพ็ญ PRE-DEGREE
5590501606 นาย ฤทธิกาย สุวรรณสิงห์ PRE-DEGREE
5590527411 นาย เจตน์สฤษฎิ์ จำนงนิตย์ PRE-DEGREE
5590522404 นาย ณัฐพงษ์ เสวีวัลลภ PRE-DEGREE
5590501648 นาย รัฐพล รัตนกร PRE-DEGREE
5590527148 นาย อภิสิทธิ์ ทรัพย์สินชัย PRE-DEGREE
5590501853 นาย ธนพนธ์ พนมวงค์ PRE-DEGREE
5590501150 นาย รชต ไชยชาญ PRE-DEGREE
5590501739 นาย เศรษฐ์ ศรีสำราญ PRE-DEGREE
5590523477 นาย เกษมศักดิ์  กันน้อย PRE-DEGREE
5590522503 นาย กิตติธัช ตรีเมฆ PRE-DEGREE
5590500038 นาย อรัญ ศรีสุวรรณ PRE-DEGREE
5590500103 นาย ฐาปนา ตั้งเกษมสัน PRE-DEGREE
5590500442 นาย อนุวัฒน์ อนุจันทร์ PRE-DEGREE
5590501192 นาย อภิสิทธิ์  อุระแสง PRE-DEGREE
5590500020 นาย ชนะ มุขประเสริฐ PRE-DEGREE
5590526868 นาย พงศ์เชษฐ์ กิตติศักดิ์นาวิน PRE-DEGREE
5590501093 นาย พงษ์พิพัฒน์ ภัทรธีรดล PRE-DEGREE
5590523600 นาย ปัฐวีกานต์ ใจแพง PRE-DEGREE
5590501671 นาย ณัฐชนน กลิ่นแจ่ม PRE-DEGREE
5590524137 นาย ภานุพงศ์ ชุมมะ PRE-DEGREE
5590523808 นาย ชาญวิทย์ ทองมาก PRE-DEGREE
5590523501 นาย ปิยปาณ จงถิรวงศ์ PRE-DEGREE
5590522891 นาย สิรวิชญ์ งามเกิดศิริ PRE-DEGREE
5590527031 นาย กฤต กาลวันตวานิช PRE-DEGREE
5590522875 นาย ปัญจพล ปีนะโต PRE-DEGREE
5590501564 นาย ณัฐภัทร ทรัพย์ประเสริฐ PRE-DEGREE
5590500707 นาย วัชรพงศ์ ธนโชติเลิศรักษ์ PRE-DEGREE
5590526603 นาย ธีรพันธ์ อังสโวทัย PRE-DEGREE
5590500152 นาย ขวัญชัย จีนากำเนิด PRE-DEGREE
5590523733 นาย เทพฤทธิ์ โพธิ์ตากุล PRE-DEGREE
5590522453 นาย เศวตโชติ ตันติกุล PRE-DEGREE
5590522255 นาย คุณานนท์ สาดสูงเนิน PRE-DEGREE
5590523949 นาย นภัสกร ทาคำมา PRE-DEGREE
5590522859 นาย พุฒิศักย์ จุ่นปาน PRE-DEGREE
5590523923 นาย อรรถพงษ์ บำรุงแคว้น PRE-DEGREE
5590523246 นาย ณัฐภูมิ บุษบา PRE-DEGREE
5590500012 นาย ธีระชัย  ก้านทอง PRE-DEGREE
5590500335 นาย กิติศัพท์ อภัยรุณ PRE-DEGREE
5590523311 นาย ปัตติ ศรีสวัสดิ์ PRE-DEGREE
5590523212 นาย อรรถพล แสนปาง PRE-DEGREE
5590527387 นาย ธนากร นามเสนาะ PRE-DEGREE
5590527007 นาย รสธพงศ์ นภากุล PRE-DEGREE
5590527346 นาย วัชรกร นุตริยทัศน์ PRE-DEGREE
5590523188 นาย กิตติกูล กองโคกกรวด PRE-DEGREE
5590524061 นาย ศิวณัฐ ภาณุธำรง PRE-DEGREE
5590523105 นาย กรุงไทย พรมวัง PRE-DEGREE
5590522099 นาย วรัญญู อึ้งนพพรกุล PRE-DEGREE
5590500210 นาย สิทธิชัย ปัญญาวิเลิศ PRE-DEGREE
5590500624 นาย วชิรา หลวงฟอง PRE-DEGREE
5590500541 นาย สุธี วังเกล็ดแก้ว PRE-DEGREE
5590500301 นาย ภูดิท หลวงไผ่พล PRE-DEGREE
5590501911 นาย โอฬาร บุญยงค์ PRE-DEGREE
5590523592 นาย เอกชัย คำใส PRE-DEGREE
5590501762 นาย กฤตภาส สมรรคนัฎ PRE-DEGREE
5590524202 นาย กฤษฎา หมัดอะดัม PRE-DEGREE
5590500046 นาย ศุภโชค คงคานนนท์ PRE-DEGREE
5590501713 นาย ปียพัธ กรรโมปกรณ์ PRE-DEGREE
5506502300 นาย วสันต์ เสนากุล คณะรัฐศาสตร์
5506501492 นาย ภัทรพงศ์ ด้วงเพชร คณะรัฐศาสตร์
5506500916 นาย รัชชานนท์ กิติศรี คณะรัฐศาสตร์
5506538163 นาย วิบูลย์ อุดมโภชน์ คณะรัฐศาสตร์
5506501195 นาย อรรจน์ สุนทรทรัพย์ คณะรัฐศาสตร์
5506536969 นาย นพดล อิ่นมะโน คณะรัฐศาสตร์
5506501237 นาย ณัฐชนน นวลประดิษฐ์ คณะรัฐศาสตร์
5506501005 นาย ประเสริฐ มลฑป คณะรัฐศาสตร์
5506500031 นาย อดิศักดิ์ สมน้อย คณะรัฐศาสตร์
5506501070 นาย ณัฐภัจส์ เรืองสวรรค์ คณะรัฐศาสตร์
5506500924 นาย ณัฐวุฒิ อินทร คณะรัฐศาสตร์
5506537165 นาย เศรษฐวิชญ์ ฤทธิ์เดช คณะรัฐศาสตร์
5506500189 นาย ปริชญ์ เลื่อนสุขสันต์ คณะรัฐศาสตร์
5506502003 นาย พัฒนชัย ลิมไธสง คณะรัฐศาสตร์
5506501112 นาย เธียรเศวต ศรีเมือง คณะรัฐศาสตร์
5506501591 นาย เทอดศักดิ์ ทศรักษา คณะรัฐศาสตร์
5506500981 นาย อิทธิพล ดวงแก้ว คณะรัฐศาสตร์
5506538072 นาย เกริกอิทธิ์ เฉลิมพงษ์ คณะรัฐศาสตร์
5506538098 นาย ธนวิชญ์ ว่องไวยิ่งเจริญ คณะรัฐศาสตร์
5506541969 นาย สมศักดิ์  ติ๊บแก้ว คณะรัฐศาสตร์
5506542355 นาย วรวุฒิ สุทธิอาจ คณะรัฐศาสตร์
5506502219 นาย อนุกูล อินริสพงศ์ คณะรัฐศาสตร์
5506500676 นาย จิรพัฒน์ พัวกระโทก คณะรัฐศาสตร์
5506500171 นาย กิตติศักดิ์ เสถียรุจิกานนท์ คณะรัฐศาสตร์
5506500205 นาย อภิโชติ ปัญญาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์
5506537363 นาย บูคอรี ลาเตะ คณะรัฐศาสตร์
5506537173 นาย หัตถชัย  ลาภภัทรานนท์ คณะรัฐศาสตร์
5506500221 นาย บวรทัต แสนเจริญ คณะรัฐศาสตร์
5506537926 นาย นิคม ช่วยชู คณะรัฐศาสตร์
5506537967 นาย ดิษชูภณ นัยเนตร คณะรัฐศาสตร์
5506538254 นาย อภิชาติ พึ่งเกษม คณะรัฐศาสตร์
5506537330 นาย วุฒิชัย รักสะอาด คณะรัฐศาสตร์
5506541878 นาย อธิปไตย คู่ตระกูล คณะรัฐศาสตร์
5506537389 นาย อาแฟนดีย์ บูละ คณะรัฐศาสตร์
5506542033 นาย พรชัย อยู่สงค์ คณะรัฐศาสตร์
5506537496 นาย รัชพล กันพวง คณะรัฐศาสตร์
5506501286 นาย ณฐกรณ์พงศ์ สุขประเสริฐ คณะรัฐศาสตร์
5506501153 นาย วุฒิชัย ศรีสองเมือง คณะรัฐศาสตร์
5506500148 นาย เกียรติศักดิ์ อ่อนนิภา คณะรัฐศาสตร์
5506542363 นาย ปิยพงษ์ เพชรขาว คณะรัฐศาสตร์
5506501385 นาย สิทธิพงษ์ พลศรีเมือง คณะรัฐศาสตร์
5506501351 นาย พลภัทร จิตติวุฒิการ คณะรัฐศาสตร์
5506537058 นาย ศิวดล พุ่มกุมาร คณะรัฐศาสตร์
5506536571 นาย ทักษิณ พลวิชัย คณะรัฐศาสตร์
5506500049 นาย ณภัทร ยุวโสภีร์ คณะรัฐศาสตร์
5506500197 นาย สุพศิน บุญวงค์ คณะรัฐศาสตร์
5506500882 นาย อุ้มยศ จันทร์ดวงศรี คณะรัฐศาสตร์
5506500445 นาย ธนัท แก้วพิกุล คณะรัฐศาสตร์
5506500403 นาย ธนโชติ จันทร์ดี คณะรัฐศาสตร์
5506500395 นาย ชุติพงษ์ อินฟ้าแสง คณะรัฐศาสตร์
5506502029 นาย อาวกาศ คำมูล คณะรัฐศาสตร์
5506500270 นาย กานต์ อัฐพร คณะรัฐศาสตร์
5506500957 นาย สราวุธ มูณีวรรณ คณะรัฐศาสตร์
5506500247 นาย มนตรี มัจฉา คณะรัฐศาสตร์
5506501302 นาย เจริญไท มานะโรจน์ คณะรัฐศาสตร์
5506502128 นาย พิชัย มะณีรัตน์ คณะรัฐศาสตร์
5506542694 นาย ชวกร ลอยไสว คณะรัฐศาสตร์
5506538205 นาย ณัฐพงษ์ เหมืองหม้อ คณะรัฐศาสตร์
5506501369 นาย นัฐพงษ์ ประจงจัด คณะรัฐศาสตร์
5506501724 นาย คมสันต์ เฟื่องอารมณ์ คณะรัฐศาสตร์
5506536902 นาย กฤตยชญุ์ แก้ววังชัย คณะรัฐศาสตร์
5506502011 นาย กุลธีร์ เกตตากแดด คณะรัฐศาสตร์
5506500890 นาย ธนากร สมลังกา คณะรัฐศาสตร์
5506501278 นาย พงษ์พัฒน์ ติวทอง คณะรัฐศาสตร์
5506536787 นาย อิทธิเดช มหาวงค์ คณะรัฐศาสตร์
5506536563 นาย ศุภชัย ศรีแก้วพันธ์ คณะรัฐศาสตร์
5506501609 นาย จิรายุ แก้วยัง คณะรัฐศาสตร์
5506537249 นาย มานพ คงนิล คณะรัฐศาสตร์
5506538155 นาย พันเลิศ  สุตธัญวรัตน์ คณะรัฐศาสตร์
5506538114 นาย ชนาธิป จันทรวงศ์ คณะรัฐศาสตร์
5506537512 นาย ประสิทธิ์ หอมชื่น คณะรัฐศาสตร์
5506502177 นาย รุจิพงศ์ ทองดี คณะรัฐศาสตร์
5506538130 นาย วุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณะรัฐศาสตร์
5506542165 นาย สุพจน์ สุขยฤกษ์ คณะรัฐศาสตร์
5506500502 นาย สุพล บัวราษฎร์ คณะรัฐศาสตร์
5506502383 นาย ตระการกิตติ์ อุลิศ คณะรัฐศาสตร์
5506537991 นาย นบกุล อุดทา คณะรัฐศาสตร์
5506501765 นาย กวิน เทียนไพบูลย์ศิริ คณะรัฐศาสตร์
5506501559 นาย เสรี แหละปานแก้ว คณะรัฐศาสตร์
5506538247 นาย สัมประสิทธิ์ จิตอาษากิจ คณะรัฐศาสตร์
5506502508 นาย พัลลภ ปวีณธนาภัทร์ คณะรัฐศาสตร์
5506537066 นาย ณวัสพล  เสฐวัฒน์ภักดี คณะรัฐศาสตร์
5506501872 นาย พงศ์พิษณุ สร้อยเกียว คณะรัฐศาสตร์
5506501344 นาย ศรุต สิงห์รอ คณะรัฐศาสตร์
5506537504 นาย สิรภพ เทพณรงค์ คณะรัฐศาสตร์
5506500742 นาย จิตรภาณุ แก้วชน คณะรัฐศาสตร์
5506500866 นาย สีหพล อินทร์กับจันทร์ คณะรัฐศาสตร์
5506502094 นาย หาญเดช ขุนทอง คณะรัฐศาสตร์
5506501500 นาย อรรถพล เนตตระวงค์ คณะรัฐศาสตร์
5506500486 นาย อนุสรณ์ จักรดี คณะรัฐศาสตร์
5506537827 นาย กิตติพงศ์ ชมทรัพย์ คณะรัฐศาสตร์
5506537405 นาย สิทธิ  กะลัมพะนันทน์ คณะรัฐศาสตร์
5506536647 นาย กิตติภูมิ พัฒนเจริญ คณะรัฐศาสตร์
5506537603 นาย จตุรงค์ ขันชัยภูมิ คณะรัฐศาสตร์
5506537280 นาย ตวันใหม่ ยอดระบำ คณะรัฐศาสตร์
5506537017 นาย พิษณุ บุญเพียร คณะรัฐศาสตร์
5506501542 นาย อานนท์ บุญเทพ คณะรัฐศาสตร์
5506537322 นาย ณัฐพงศ์ รองเดช คณะรัฐศาสตร์
5506500627 นาย ปิติชัย ชวบุรินทร์ คณะรัฐศาสตร์
5506500908 นาย เกียรติวรรษ ศุภกา คณะรัฐศาสตร์
5506537421 นาย โอภาส วิถีไพร คณะรัฐศาสตร์
5506538197 นาย ภูวดล ดวงเจริญ คณะรัฐศาสตร์
5506536761 นาย กิตติพงษ์ วงค์คำจันทร์ คณะรัฐศาสตร์
5506542025 นาย สิรวิชญ์ อินทันวิทย์ คณะรัฐศาสตร์
5506537454 นาย เจนกิจ วงษ์สุทิน คณะรัฐศาสตร์
5506537116 นาย ชาญชัย อินเนียร คณะรัฐศาสตร์
5506537215 นาย รณยุทธ อุปมา คณะรัฐศาสตร์
5506501294 นาย สาโรช เครือคุณาลัย คณะรัฐศาสตร์
5506501732 นาย พลัฏฐ์ มาตังคพงศ์ คณะรัฐศาสตร์
5506536597 นาย วุฒิชัย สุคนธสังข์ คณะรัฐศาสตร์
5506537579 นาย นำโชค แสงส่ง คณะรัฐศาสตร์
5506502409 นาย ธนาชัย ศรีทอง คณะรัฐศาสตร์
5506536811 นาย อรรถพล แก้วจำรัส คณะรัฐศาสตร์
5506501476 นาย พิริยะ จำเนียรผล คณะรัฐศาสตร์
5506537884 นาย ธนวินท์ ธัญญเจริญ คณะรัฐศาสตร์
5506500940 นาย กิตติธัช  เอียดทอง คณะรัฐศาสตร์
5506541993 นาย ฤทธิธรรมนาถ อินทะชิต คณะรัฐศาสตร์
5506502250 นาย ปรมา กังวานวงศ์ คณะรัฐศาสตร์
5506537876 นาย ณพงษ์รัตน์ เหล่าสังข์สุข คณะรัฐศาสตร์
5506501179 นาย ณรงค์ศักดิ์ เกิดปั้น คณะรัฐศาสตร์
5506542629 นาย ภาคภูมิ อยู่ด้วง คณะรัฐศาสตร์
5506502136 นาย ธันยาบูรณ์ จิตรสงวน คณะรัฐศาสตร์
5506501336 นาย ปุณวัฒน์ กันทรวิชัยวัฒน์ คณะรัฐศาสตร์
5506500817 นาย วรเชษฐ์ รุ่งโรจน์กิจไพศาล คณะรัฐศาสตร์
5506501864 นาย ศุกฤษ จิตรเสงี่ยม คณะรัฐศาสตร์
5506501427 นาย ณนคร คู่ควร คณะรัฐศาสตร์
5506502045 นาย ธรรมนูญ เศษคึมบง คณะรัฐศาสตร์
5506500114 นาย สุรศักดิ์ เขียวบุญจันทร์ คณะรัฐศาสตร์
5504500769 นาย ชวลิต ยุบลใส คณะศึกษาศาสตร์
5504514992 นาย พรหมพิทักษ์ ฮามสมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500058 นาย สถิตย์ เกียรติรัมย์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500785 นาย เกื้อกูล กุสสลานุภาพ คณะศึกษาศาสตร์
5504513663 นาย ธีรดนย์ ตาแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
5504513515 นาย นิรันดร์ ไพรสันต์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500173 นาย จิราวัส ธรรมภิบาลอุดม คณะศึกษาศาสตร์
5504500728 นาย ณัฐวุฒิ รัตนพงศ์ภิญโญ คณะศึกษาศาสตร์
5504500033 นาย นพเมศฐ์ วรกิตติ์นิธิกุล คณะศึกษาศาสตร์
5504500983 นาย ศราวุฒ มะหะหมุด คณะศึกษาศาสตร์
5504514851 นาย สนธยา แสงแก้วสุด คณะศึกษาศาสตร์
5504500835 นาย ไตรภาค โตพ่วง คณะศึกษาศาสตร์
5504514828 นาย สมประสงค์ แก้วปุ่นนิล คณะศึกษาศาสตร์
5504514752 นาย ภูริวัชร์ ภูสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500827 นาย เอกพงษ์ เย็นใจ คณะศึกษาศาสตร์
5504514976 นาย อรุณ สมสมัย คณะศึกษาศาสตร์
5504514869 นาย อัครพล อิงคะวะระ คณะศึกษาศาสตร์
5504500207 นาย พิมพ์อัปสร จันคีรี คณะศึกษาศาสตร์
5504500447 นาย มารุตพงศ์ ชาปัญญา คณะศึกษาศาสตร์
5504500868 นาย สมนึก หมายประโคน คณะศึกษาศาสตร์
5504514984 นาย ภัทถ์สิทธิ์ พรมันช์ศรี คณะศึกษาศาสตร์
5504500538 นาย นิทัศน์ กอกัน คณะศึกษาศาสตร์
5504513390 นาย ศุภกร อุบลแย้ม คณะศึกษาศาสตร์
5504513333 นาย พีรพงศ์ หะสัน คณะศึกษาศาสตร์
5504513374 นาย สุรศักดิ์ สรรค์โสภณ คณะศึกษาศาสตร์
5504513713 นาย รอฟีอีย์ ยูนุห์ คณะศึกษาศาสตร์
5504514927 นาย ณัฐวัฒน์ มั่นจิตร คณะศึกษาศาสตร์
5504500249 นาย ศิริพัฒน์ มณีแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
5504513598 นาย วิทิตพงษ์ ทองบุญ คณะศึกษาศาสตร์
5504514877 นาย เกริกฤทธิ์ เมฆดี คณะศึกษาศาสตร์
5504514729 นาย ชัยณรงค์ ไทยเจริญ คณะศึกษาศาสตร์
5504514968 นาย หนูกัน สีทน คณะศึกษาศาสตร์
5504514935 นาย ภานุวัฒน์ แก้วอยู่ คณะศึกษาศาสตร์
5504500694 นาย พีระศิน ไชยศร คณะศึกษาศาสตร์
5504500686 นาย วาฟิร บินฮาริส คณะศึกษาศาสตร์
5504515114 นาย อนุกูล มังคลาด คณะศึกษาศาสตร์
5504513465 นาย ทวีศักดิ์ สรรพสอน คณะศึกษาศาสตร์
5504500819 นาย กฤตพรต  สังข์สุข คณะศึกษาศาสตร์
5504500413 นาย ภาณุพงศ์ ไชยรีย์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500611 นาย ศุภวัฒน์ สดีวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500736 นาย วัชรากร มากบดี คณะศึกษาศาสตร์
5503519794 นาย แสงเพชร อาภาธร คณะมนุษยศาสตร์
5503501099 นาย ชานวาทิก ชนะวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503501263 นาย ณัฐธร แสงนรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500653 นาย กันตพงศ์ ก้อนนาค คณะมนุษยศาสตร์
5503500521 นาย ธนลักษณ์ ศิรธรรมธร คณะมนุษยศาสตร์
5503500166 นาย ภากร วิรติกุล คณะมนุษยศาสตร์
5503500828 นาย นริศสรณ์ สุนทรรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503519554 นาย พีระ สิงห์สี คณะมนุษยศาสตร์
5503519851 นาย ราวิน รุ่งสว่าง คณะมนุษยศาสตร์
5503517681 นาย จิรัฏฐ์ ขวัญพิชิต คณะมนุษยศาสตร์
5503500869 นาย กรชวัล เถรนิยม คณะมนุษยศาสตร์
5503517533 นาย จีรภัทร สาทอง คณะมนุษยศาสตร์
5503500216 นาย ภู่ภัทร แก้วยอดจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500620 นาย ธีรนับ ศรีภักดี คณะมนุษยศาสตร์
5503517921 นาย ธนเดชา ฐาณปกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503519653 นาย กฤตนันท์ เกษมธนโชติ คณะมนุษยศาสตร์
5503517905 นาย นพพล ดิถีเพ็ง คณะมนุษยศาสตร์
5503517574 นาย จักรกฤษณ์ กาญจนวาส คณะมนุษยศาสตร์
5503501115 นาย เดวิทย์ สีผา คณะมนุษยศาสตร์
5503519828 นาย ขจรศักดิ์ เขียวน้อย คณะมนุษยศาสตร์
5503501370 นาย คณาสันต์ พึ่งแสง คณะมนุษยศาสตร์
5503517582 นาย จักรภัทร พร้อมญาติ คณะมนุษยศาสตร์
5503501123 นาย ณัฐวรรธน์ โต๊ะดอนทอง คณะมนุษยศาสตร์
5501500812 นาย ตะวัน ใสเกื้อ คณะนิติศาสตร์
5501500572 นาย อนุพล คำสากล คณะนิติศาสตร์
5501501455 นาย อนุวัตร จินตกสิกรรม คณะนิติศาสตร์
5501519846 นาย ฉัตรชัย ชุชัยสงค์ คณะนิติศาสตร์
5501500747 นาย กฤตธี บุญสงเคราะห์ คณะนิติศาสตร์
5501519788 นาย ปิยะชาติ เรืองอินทร์ คณะนิติศาสตร์
5501500085 นาย ปฏิภาณ มุ่งสอนกลาง คณะนิติศาสตร์
5501500051 นาย เบญ อริยะกิตติเมธี คณะนิติศาสตร์
5501519697 นาย ธีระวัฒน์ ภักมี คณะนิติศาสตร์
5501500739 นาย วรเมธ ฉันจรัสวิชัย คณะนิติศาสตร์
5501500440 นาย กฤษดา พานสอาด คณะนิติศาสตร์
5501501620 นาย อักษรา เอี่ยมบำรุงสกุล คณะนิติศาสตร์
5501500424 นาย สัมพันธ์ ทิพย์นพคุณ คณะนิติศาสตร์
5501500754 นาย อภิรัตน์ มั่งคั่ง คณะนิติศาสตร์
5501501943 นาย พงศกร โล่ห์วัชรสันติ คณะนิติศาสตร์
5501501539 นาย พรพล ปรัชญานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์
5501502008 นาย ธีร์ เทียนธีระโชติ คณะนิติศาสตร์
5501500036 นาย คณาธิป แตงทอง คณะนิติศาสตร์
5501500457 นาย ปรุฬห์ แก้วพร้อมฤกษ์ คณะนิติศาสตร์
5501500242 นาย พงษ์ศักดิ์ เบญจวัฒนศิลป์ คณะนิติศาสตร์
5501501919 นาย วิจักขณ์ สุวรรณรัตน์ คณะนิติศาสตร์
5501517683 นาย ธนพล หล่าบุตรศรี คณะนิติศาสตร์
5501519689 นาย ธเนศศักดิ์ ด้วงคำจันทร์ คณะนิติศาสตร์
5501500911 นาย บอย พันสีเงิน คณะนิติศาสตร์
5501501109 นาย จิรพัส พงค์พนมเวช คณะนิติศาสตร์
5501517733 นาย ชัยสิทธิ์ วิบูลย์ธรรม คณะนิติศาสตร์
5501517576 นาย ธนกฤต ปิติมานะอารี คณะนิติศาสตร์
5501517550 นาย สิวัตม์ สกุลดีเลิศ คณะนิติศาสตร์
5501500929 นาย กรกฎ เอี่ยมอุดม คณะนิติศาสตร์
5501501521 นาย สันติภาพ โสภณ คณะนิติศาสตร์
5501501042 นาย ภวันท์ จาวยญ คณะนิติศาสตร์
5501500952 นาย เศรษฐการ แก้วเชื้อ คณะนิติศาสตร์
5501519481 นาย วุฒิพงศ์ มิ่งทองคำ คณะนิติศาสตร์
5501501745 นาย ชัยพล ยุติธรรมดำรง คณะนิติศาสตร์
5501519721 นาย ชัยวัฒน์ จงเจริญ คณะนิติศาสตร์
5501501224 นาย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี คณะนิติศาสตร์
5501519531 นาย ปัณณวิชญ์  กุลดำรงวิวัฒน์ คณะนิติศาสตร์
5501501810 นาย อนุสรณ์ ปินใจ คณะนิติศาสตร์
5501500820 นาย วัฒนชัย กลั่นกลึง คณะนิติศาสตร์
5501500135 นาย กฤษฏ์นฤเบศ ชัยสิรินยาวัชร คณะนิติศาสตร์
5501517717 นาย พิภพ แสนสุข คณะนิติศาสตร์
5501500010 นาย ปกรณ์ เยี่ยงสกุลไพศาล คณะนิติศาสตร์
5501517741 นาย นราธิป ผ่องแผ้ว คณะนิติศาสตร์
5501501554 นาย สุดหล้า อุยานันท์ คณะนิติศาสตร์
5501501992 นาง ณิชาภัทร สรรพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์
5503500778 นาง ศศินันท์ อัครบุญเจริญ คณะมนุษยศาสตร์
5503500877 นาง ดวงเพ็ญ กุลดิลก คณะมนุษยศาสตร์
5504514950 นาง สุดารัตน์ โจนส์ คณะศึกษาศาสตร์
5590527023 นาง เดือนแรม ขวัญคง PRE-DEGREE
5590501952 นาง นริศรา แซวประโคน PRE-DEGREE
5506542710 นาง ศิริจันทร์ ชอบผล คณะรัฐศาสตร์
5506542306 นาง ประวัติศรี สีหาวัฒน์ คณะรัฐศาสตร์
5506537439 นาง ณิชชา ศะศินิล คณะรัฐศาสตร์
5506501401 นาง รัตนาภรณ์ หอมอบ คณะรัฐศาสตร์
5506537942 นาง ระวีพร ทรงพันธุ์คชสาร คณะรัฐศาสตร์
5506502284 นาง ปวีณา เลาว์วงญาติ คณะรัฐศาสตร์
5504515098 นาง สุรัตน์พร สิงห์สุขใส คณะศึกษาศาสตร์
5503519745 นาง กัลยา สมาธิวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500224 นาง ชนิดา ทองสิน คณะมนุษยศาสตร์
5503501206 นาง เบญจสิริ รินตัน คณะมนุษยศาสตร์
5501519796 นาง นฤมล โกษา คณะนิติศาสตร์
5503517749 นาง เข็มพร เชียงแสน คณะมนุษยศาสตร์
5501501760 น.ส. ทักษิณาทิพย์ หมื่นไธสง คณะนิติศาสตร์
5501501729 น.ส. กฤษติญา พันธ์จันทร์ คณะนิติศาสตร์
5501500655 น.ส. จุไรวรรณ สามขา คณะนิติศาสตร์
5501500986 น.ส. เด่นนภา จันทร์เมืองวรรณ์ คณะนิติศาสตร์
5501501612 น.ส. วรินทร์ธร ภควัตถิรพุทธิ์ คณะนิติศาสตร์
5501500580 น.ส. เพ็ญพิชชา จิตต์สามารถ คณะนิติศาสตร์
5501501802 น.ส. ชลธาร สีหาพล คณะนิติศาสตร์
5501500481 น.ส. สุนิสา ชินบุรารัตน์ คณะนิติศาสตร์
5501500465 น.ส. ณภัทร ติ้วตระกูล คณะนิติศาสตร์
5501501075 น.ส. พิมพ์ใจ ขันทะวิลัย คณะนิติศาสตร์
5501517758 น.ส. เสาวลักษณ์ ปาทุ่ง คณะนิติศาสตร์
5501501935 น.ส. เพลินพิศ พรหมรังษี คณะนิติศาสตร์
5501500556 น.ส. ศิรินทรา มณฑา คณะนิติศาสตร์
5501500283 น.ส. นุชนารถ ทิพย์มงคลศิลป์ คณะนิติศาสตร์
5501500523 น.ส. รัชดา  นิยอนรัมย์ คณะนิติศาสตร์
5501500622 น.ส. มะลิวัลย์ กี้วิริยะกุล คณะนิติศาสตร์
5501501356 น.ส. นฤมน สุวรรณทรัพย์ คณะนิติศาสตร์
5501501141 น.ส. สุวรรณา วงเวียน คณะนิติศาสตร์
5501501869 น.ส. กัณฐาภรณ์ จำนงธรรม คณะนิติศาสตร์
5501517634 น.ส. กวินธิดา โรจน์ชาญชัยกุล คณะนิติศาสตร์
5501501331 น.ส. พนิดา วุฒิวัย คณะนิติศาสตร์
5501500770 น.ส. โชติกา หัสครบุรี คณะนิติศาสตร์
5501500853 น.ส. ศศิธร โพธิ์แสง คณะนิติศาสตร์
5503519661 น.ส. ดวงพร เกิดพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500661 น.ส. ธันยกานต์ จำปาเงิน คณะมนุษยศาสตร์
5503519562 น.ส. สุมนรัตน์ คำพวง คณะมนุษยศาสตร์
5503500422 น.ส. อังคณา ตะราษี คณะมนุษยศาสตร์
5503501024 น.ส. ทิพาภรณ์ สินบุญญานนท์ คณะมนุษยศาสตร์
5503519869 น.ส. ปริศนา บุตรวัน คณะมนุษยศาสตร์
5503517947 น.ส. ยลวรรณ เวชสุวรรณมณี คณะมนุษยศาสตร์
5503517590 น.ส. เสริมศิริ อดเหนียว คณะมนุษยศาสตร์
5503519877 น.ส. ณัฎฐลักษณ์ วงษ์ราศรี คณะมนุษยศาสตร์
5503519893 น.ส. ศรัญญณัฐ บุญสรรค์สร้าง คณะมนุษยศาสตร์
5503500455 น.ส. รสสุคนธ์ เหียดใส คณะมนุษยศาสตร์
5503500935 น.ส. ปาณิสรา ทำนิไกร คณะมนุษยศาสตร์
5503519711 น.ส. สวรรยา ศรีคง คณะมนุษยศาสตร์
5503501107 น.ส. ปิยาภรณ์ นักมวย คณะมนุษยศาสตร์
5503500687 น.ส. วรพรรณ  สร้อยพรมราช คณะมนุษยศาสตร์
5503500398 น.ส. ศิริลักษณ์ ก่อเกียรติตระกูล คณะมนุษยศาสตร์
5503501156 น.ส. จันทร์ธิรา นิลสำราญ คณะมนุษยศาสตร์
5503517640 น.ส. พรไพลิน เคร้าเครือ คณะมนุษยศาสตร์
5503500356 น.ส. ปวีณ์กร เหมือนทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500919 น.ส. ชนันทร์พร พรเจริญ คณะมนุษยศาสตร์
5503500703 น.ส. วรกาญจน์ ปรักมาส คณะมนุษยศาสตร์
5503519638 น.ส. ศุภวรรณ บุญอริยเทพ คณะมนุษยศาสตร์
5503500018 น.ส. ปัณณรัตน์ สนธิโฆษิตรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์
5503517707 น.ส. สาธีรา  เจ๊ะโว๊ะ คณะมนุษยศาสตร์
5503500968 น.ส. จารวี จันทร์สันเทียะ คณะมนุษยศาสตร์
5503500547 น.ส. เกษราพร เจริญธนเพชร คณะมนุษยศาสตร์
5503517939 น.ส. ภัคจิรา จิตเสนาะ คณะมนุษยศาสตร์
5503500638 น.ส. ธนิตตา หลักคงคา คณะมนุษยศาสตร์
5503517830 น.ส. ปรีดิณัฐ บุญเกิด คณะมนุษยศาสตร์
5503500984 น.ส. ธันยพร แซ่เจี่ย คณะมนุษยศาสตร์
5503500273 น.ส. พรรณพร วาณิชสำราญ คณะมนุษยศาสตร์
5503500513 น.ส. กฤษณา เหล่าอมรพันธุ์กุล คณะมนุษยศาสตร์
5503501388 น.ส. เบญจศิริ ทิศาภาค คณะมนุษยศาสตร์
5503517889 น.ส. ปริชญา ฤทธิ์สุข คณะมนุษยศาสตร์
5503500976 น.ส. สุพรรษา บวรสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500760 น.ส. ธนิยา แซ่โอ้ว คณะมนุษยศาสตร์
5503500711 น.ส. บูรณา ธีรศุภพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503501008 น.ส. ปัญจวรา  บุญสร้างสม คณะมนุษยศาสตร์
5503500042 น.ส. ยุพา  สุขเกษม คณะมนุษยศาสตร์
5503517962 น.ส. พรรณิกา ไชยกิจ คณะมนุษยศาสตร์
5503517798 น.ส. จุฑามาศ คงอุไร คณะมนุษยศาสตร์
5503517699 น.ส. เอวา วิเชียรรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์
5503519596 น.ส. ชีวิตา ภูมีมิตร คณะมนุษยศาสตร์
5503517566 น.ส. วีรวัลย์ สุวทันพรกูล คณะมนุษยศาสตร์
5503501305 น.ส. ชลดา สารทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์
5503519646 น.ส. เพ็ญพักตร์ ธะนะไชย คณะมนุษยศาสตร์
5503517954 น.ส. ปุณชรัสมิ์ จันทร คณะมนุษยศาสตร์
5503517871 น.ส. ฐิตวลัย เปียทอง คณะมนุษยศาสตร์
5503501297 น.ส. มณีรัตน์ ทิ้งแสน คณะมนุษยศาสตร์
5503519810 น.ส. ฐิตินันท์ เลิศกาญจนพร คณะมนุษยศาสตร์
5503501396 น.ส. โชติกา เนตรหาญ คณะมนุษยศาสตร์
5503501198 น.ส. ยุวดี ถมยาปริวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์
5503501065 น.ส. เจษฎาภรณ์ ไชยชาดา คณะมนุษยศาสตร์
5503518002 น.ส. รวีวรรณ สมไวย์ คณะมนุษยศาสตร์
5503501164 น.ส. สุจารี การสมวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503501016 น.ส. บุณฑริก  ศรีนิลทา คณะมนุษยศาสตร์
5503500133 น.ส. ปณาลี อยู่เย็น คณะมนุษยศาสตร์
5503517848 น.ส. นวภัทร จิตตะโสภา คณะมนุษยศาสตร์
5503519612 น.ส. อารยา เพ็ชรสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503517822 น.ส. อรวิภา เพ็ชรแก้ว คณะมนุษยศาสตร์
5503500174 น.ส. พูลสวัสดิ์ เที่ยงหนู คณะมนุษยศาสตร์
5503517996 น.ส. อัจฉรา เวียงกมล คณะมนุษยศาสตร์
5503517723 น.ส. คลีพัตรา ไชยศรี คณะมนุษยศาสตร์
5503500315 น.ส. วรงค์สิริ พิละมาตย์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500836 น.ส. จุฑาภรณ์ ทองหมุน คณะมนุษยศาสตร์
5503500596 น.ส. นงลักษณ์ อุไรล้ำ คณะมนุษยศาสตร์
5503517624 น.ส. ทิพวรรณ เจือจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
5503517855 น.ส. มาลีรัตน์ ถิรสถิตวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503501362 น.ส. ฉัตรทิพย์ มณีสาร คณะมนุษยศาสตร์
5503517715 น.ส. สริตา รักษาสังข์ คณะมนุษยศาสตร์
5503501461 น.ส. ปิยวรรณ เกิ่งนอก คณะมนุษยศาสตร์
5503500067 น.ส. ภาวินี จันทร์ดี คณะมนุษยศาสตร์
5503501271 น.ส. นันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์
5590522388 น.ส. ศศิประภา จิตระวัง PRE-DEGREE
5590523493 น.ส. หนึ่งฤทัย เมียนแก้ว PRE-DEGREE
5590522941 น.ส. ธันย์ชนก ธนธนานนท์ PRE-DEGREE
5590526355 น.ส. ชนากานต์ อรุณเจริญ PRE-DEGREE
5590526900 น.ส. เจนจิรา แก้วคงที่ PRE-DEGREE
5590522487 น.ส. สิริลักษณ์ เหมือนสูงเนิน PRE-DEGREE
5590500145 น.ส. นิสา พุทธศาสน์ PRE-DEGREE
5590500129 น.ส. อาภาสิริย์ ลีลาประภาภรณ์ PRE-DEGREE
5590500368 น.ส. กมลวรรณ เลิศชัยพูนทรัพย์ PRE-DEGREE
5590523857 น.ส. สุธิดา งาสาร PRE-DEGREE
5590523782 น.ส. จินดา แก้วโสภา PRE-DEGREE
5590523329 น.ส. สิรินภา พรทรานนท์ PRE-DEGREE
5590501200 น.ส. ณฐรัชต์ เสฐวัฒน์ภักดี PRE-DEGREE
5590523006 น.ส. กนกพร ประสานพรรณ์ PRE-DEGREE
5590524319 น.ส. ธาดารัตน์ ดีเส็ง PRE-DEGREE
5590500277 น.ส. กานต์ศิรัฏฐ์ วัฒนสิน PRE-DEGREE
5590500434 น.ส. ศศิธร อมรเรืองพิศา PRE-DEGREE
5590500814 น.ส. มาริตา แดงบุดดา PRE-DEGREE
5590524327 น.ส. สุทธิดา สังฆะโณ PRE-DEGREE
5590522230 น.ส. พัชรประภา นกเต้า PRE-DEGREE
5590501937 น.ส. ปัทมพร เลิศภิญโญวงศ์ PRE-DEGREE
5590500418 น.ส. ณฐิกา สังข์ทอง PRE-DEGREE
5590501259 น.ส. นุชนารถ เรืองฤทธิเดช PRE-DEGREE
5590526421 น.ส. สุดธิดา  เต็งทอง PRE-DEGREE
5590526405 น.ส. มิรันตรี  เอี่ยมฉลาด PRE-DEGREE
5590524343 น.ส. นูรฮูดา ตาซา PRE-DEGREE
5590526371 น.ส. สุทธินี ตันติถาวร PRE-DEGREE
5590500228 น.ส. นารีนาถ นาถนิติธาดา PRE-DEGREE
5590500111 น.ส. วณิชชา โฉมทองดี PRE-DEGREE
5590524152 น.ส. ชิรินทรา หลานสัน PRE-DEGREE
5590501572 น.ส. ณัฐภัสสร ทองคำ PRE-DEGREE
5590527130 น.ส. บุษยรัตน์ รอดยิ้ม PRE-DEGREE
5590526637 น.ส. อังคณา  ใจทัศน์กุล PRE-DEGREE
5590522412 น.ส. บรรณตา โห้ประไพ PRE-DEGREE
5590500467 น.ส. ณัฐธยาน์ ศรีนาคา PRE-DEGREE
5590501549 น.ส. อาทิตญา ฟักทองอ่อน PRE-DEGREE
5590523634 น.ส. นิรมล สนิทชัย PRE-DEGREE
5590501689 น.ส. ธัญลักษณ์  บูชาเทียน PRE-DEGREE
5590501432 น.ส. อังควิภา กังสนารักษ์ PRE-DEGREE
5590523741 น.ส. หทัยชนก วิริยะเกียรติ PRE-DEGREE
5590524079 น.ส. อาภาศรี จินดารัตน์ PRE-DEGREE
5590524087 น.ส. พลอยทิพย์ วุฒิสม PRE-DEGREE
5590501390 น.ส. ธัญสุดา คูณยา PRE-DEGREE
5590527247 น.ส. บุษราภรณ์ พุ่มมะลิ PRE-DEGREE
5590501697 น.ส. ณัฐนา ภู่กฤษณา PRE-DEGREE
5590501788 น.ส. ทิพย์วรรณ  เผือกแผ้ว PRE-DEGREE
5590522222 น.ส. เอริสรา ลี้อนุกูล PRE-DEGREE
5590523378 น.ส. วราภรณ์ เมฆฉาย PRE-DEGREE
5590522420 น.ส. นะดา สุโง๊ะ PRE-DEGREE
5590500855 น.ส. สิริลักษณ์ เล็กน้อย PRE-DEGREE
5590524251 น.ส. วรรณวิษา คงสถิตย์ PRE-DEGREE
5590500616 น.ส. ธารทิพย์ งอกข้าวนก PRE-DEGREE
5590501119 น.ส. สกลสุภา ไพรดำ PRE-DEGREE
5590526967 น.ส. ภัทรพร พวงพวา PRE-DEGREE
5590522990 น.ส. ปิยธิดา โพธิ์ทอง PRE-DEGREE
5590524004 น.ส. พรรณธิภา ยอดปานันท์ PRE-DEGREE
5590500996 น.ส. จันทิรา วงศ์เหมือน PRE-DEGREE
5590522529 น.ส. ปาณิษา มังกะระ PRE-DEGREE
5590524186 น.ส. จิราพร ฤกษ์ศิริ PRE-DEGREE
5590523352 น.ส. สุดารัตน์  โพธิ์บัลลังค์ PRE-DEGREE
5590500509 น.ส. ศศินา เสนี PRE-DEGREE
5590523691 น.ส. ศศิวิมล นิภารัตน์ PRE-DEGREE
5590523147 น.ส. อรวรา อาทิตย์ฉาย PRE-DEGREE
5590500178 น.ส. ลลิตา โพธิ์ประคองจิตต์ PRE-DEGREE
5590523709 น.ส. เมลดา คุณาอภิชัย PRE-DEGREE
5590522289 น.ส. ศศิประภา หาเพชร PRE-DEGREE
5590501663 น.ส. ญาณิศา ทับเจริญ PRE-DEGREE
5590522347 น.ส. ศุภางค์ ไชยพิมพ์ PRE-DEGREE
5590522958 น.ส. ศิวพร สอนสงวน PRE-DEGREE
5590523410 น.ส. กาญจนา เอื้อประเสริฐชัย PRE-DEGREE
5590524400 น.ส. ธนัชชา  จุดาศรี PRE-DEGREE
5590501267 น.ส. นภสร สุนทะโร PRE-DEGREE
5590500731 น.ส. อรญา วิริยสถิตย์กุล PRE-DEGREE
5590501077 น.ส. พิทยาภรณ์ สุขเกษม PRE-DEGREE
5590500830 น.ส. ชนานันท์ ดาสา PRE-DEGREE
5590522149 น.ส. เจนจิรา พลอยมี PRE-DEGREE
5590522636 น.ส. วิมลวรรณ จัตตามาศ PRE-DEGREE
5590522180 น.ส. อัญมณี เขินกลาง PRE-DEGREE
5590526439 น.ส. พัชญ์สิตา พัชรทิพย์สกุล PRE-DEGREE
5590522248 น.ส. กิตติยา เสนนะ PRE-DEGREE
5590527080 น.ส. ศุภิสา โพธิ์นอก PRE-DEGREE
5590526827 น.ส. รุ่งนภา นุชชาติ PRE-DEGREE
5590522313 น.ส. เพชรชฎา ศรีธนะรัตน์ PRE-DEGREE
5590526561 น.ส. ปภัสมนต์ มั่นคงดี PRE-DEGREE
5590523204 น.ส. จุฑามาศ วงษ์สมบัติ PRE-DEGREE
5590501523 น.ส. จิตตวิสุทธิ์ คงทิม PRE-DEGREE
5590523535 น.ส. ปิยาภรณ์  อุตมะ PRE-DEGREE
5590501929 น.ส. กัญญารัตน์ แดงจันทร์ PRE-DEGREE
5590522511 น.ส. สุพัตรา จันทร์ดี PRE-DEGREE
5590524483 น.ส. ชนิกานต์ ตันเจริญ PRE-DEGREE
5590526397 น.ส. เมยาวี สถิรพันธุ์ PRE-DEGREE
5590524103 น.ส. สุชาดา ลาภส่งผล PRE-DEGREE
5590526835 น.ส. จารุวรรณ กลีบเมฆ PRE-DEGREE
5590500749 น.ส. จีญาภัค ศรีวิเชียร PRE-DEGREE
5590527296 น.ส. จารุวรรณ งามดี PRE-DEGREE
5590500251 น.ส. ปพิชญา ศุภานุสนธิ์ PRE-DEGREE
5590522172 น.ส. ชุติกาญจน์ สุขศิริ PRE-DEGREE
5590524426 น.ส. บุญฑริก พลอยศรีไพร PRE-DEGREE
5590522354 น.ส. จุฑามาศ เอี่ยมเอื้อยุทธ PRE-DEGREE
5590500525 น.ส. เรวดี ศรีสุข PRE-DEGREE
5590501440 น.ส. อลิซาเบธ เทรซ PRE-DEGREE
5590501705 น.ส. นิรนัณฎ์ ภคภิญโญ PRE-DEGREE
5590500533 น.ส. จุฑามาศ เพ็งอารี PRE-DEGREE
5590522586 น.ส. พรพรรณ แซ่จึง PRE-DEGREE
5590526579 น.ส. ดุสิตา หอมเสียง PRE-DEGREE
5590522032 น.ส. รุจิรา รามเรือง PRE-DEGREE
5590526488 น.ส. พิมพ์สุชา เทพทับทิม PRE-DEGREE
5590522206 น.ส. ณัฐกานต์ รัตนบุญศรีทอง PRE-DEGREE
5590527106 น.ส. กัลยาณี เพชรรัตน์ PRE-DEGREE
5590522479 น.ส. สุจิตรา โฮมจุมจัง PRE-DEGREE
5590500491 น.ส. พิชญา ปานช่วย PRE-DEGREE
5590501135 น.ส. จุฑากาญจน์ สุภาพ PRE-DEGREE
5590526678 น.ส. รัตนากร วิชัยรัตน์ PRE-DEGREE
5590522552 น.ส. นิตยา ยศเดช PRE-DEGREE
5590527353 น.ส. กุลยา ตั้งเรือนรัตน์ PRE-DEGREE
5590522131 น.ส. ภัทรวดี จิตประไพ PRE-DEGREE
5590526553 น.ส. ชยาวรรณ บัวอินทร์ PRE-DEGREE
5590501903 น.ส. ภาชินี เมืองปัญญา PRE-DEGREE
5590526934 น.ส. กานต์พนิต ทองเพชร PRE-DEGREE
5590500939 น.ส. ภาวิณี เดชทวิสุทธิ์ PRE-DEGREE
5590524418 น.ส. อภิชญา จุดาศรี PRE-DEGREE
5590522081 น.ส. สิริรัตน์ นุชนารถ PRE-DEGREE
5590500913 น.ส. สุธิดา มีเทียม PRE-DEGREE
5590501796 น.ส. อัจจิมา กาญจนถาวร PRE-DEGREE
5590527064 น.ส. วรรณพร สมจันทร์ PRE-DEGREE
5590500293 น.ส. อภิษฐา เจริญชอบ PRE-DEGREE
5590500459 น.ส. ปิยธิดา นันทเวช PRE-DEGREE
5590523287 น.ส. สุนิสา ทองผา PRE-DEGREE
5590526793 น.ส. จิราพัชร ผูกจิตร PRE-DEGREE
5590523626 น.ส. ปานทิพย์ แย้มยิ้ม PRE-DEGREE
5590526694 น.ส. กมลลักษณ์ นวลสนอง PRE-DEGREE
5590523683 น.ส. ปัณณพร ไวยนิกรณ์ PRE-DEGREE
5590522578 น.ส. อารยา มารศรี PRE-DEGREE
5590501820 น.ส. ณัฐธิชา อรุณพูลทรัพย์ PRE-DEGREE
5590522305 น.ส. ประกายดาว โสภา PRE-DEGREE
5590523998 น.ส. รุ่งทิพย์ ดวงละม้าย PRE-DEGREE
5590523774 น.ส. ขวัญฤดี ศิวะนาวิน PRE-DEGREE
5590523055 น.ส. ชวิศา สันติบุตร PRE-DEGREE
5590524392 น.ส. อาภรณ์ คงจีน PRE-DEGREE
5590522339 น.ส. นันท์นภัส ศิริเสรีวัฒนา PRE-DEGREE
5590522362 น.ส. ณัฏฐ์รดา รุ่งสิทธิ์เมธีกุล PRE-DEGREE
5590524053 น.ส. พรพิมล พูนวศินมงคล PRE-DEGREE
5590526801 น.ส. นัฐณิชา ชนเวียน PRE-DEGREE
5590501630 น.ส. อมราลักษณ์ ภัทรจามร PRE-DEGREE
5590524269 น.ส. ดวงหทัย ทิพย์จันทา PRE-DEGREE
5590500632 น.ส. นิรชา รสใจ PRE-DEGREE
5590500798 น.ส. อุมารินทร์ ถินคำเชิด PRE-DEGREE
5590500756 น.ส. วรรณวนัช  ซุ่นหลี PRE-DEGREE
5590522263 น.ส. พีร์วดี ลลิตวจีวงศ์ PRE-DEGREE
5590523899 น.ส. บุษรินทร์ อินต่อม PRE-DEGREE
5590501218 น.ส. ณัชชา  ไชยมงคล PRE-DEGREE
5590526736 น.ส. ยุพิน ยืนชีวี PRE-DEGREE
5590523162 น.ส. โสรญา บุญรวม PRE-DEGREE
5590523154 น.ส. สกาวเดือน จันทร์เกษ PRE-DEGREE
5590500947 น.ส. สิราวรรณ สุเฌอ PRE-DEGREE
5590527361 น.ส. กัณฐาภรณ์ พรหมจันทร์ PRE-DEGREE
5590501481 น.ส. เมฆขลา ต้นพันธ์ PRE-DEGREE
5590522651 น.ส. จุฑาทิพย์ พยุงธรรม PRE-DEGREE
5590500202 น.ส. ลักขณา  สุวรรณแสง PRE-DEGREE
5590527114 น.ส. สิริภัสชนาภา สุภาภารดี PRE-DEGREE
5590523964 น.ส. จิราพรรณ ห่านดำ PRE-DEGREE
5590523063 น.ส. กนกวรรณ โพธิ์สิงห์ PRE-DEGREE
5590500285 น.ส. ปานฤทัย สายสมุทร PRE-DEGREE
5590523469 น.ส. เจมส์จิรา จุ้ยสุข PRE-DEGREE
5590527288 น.ส. ชนิตา สุดชา PRE-DEGREE
5590522016 น.ส. กนกพร มั่งมีธนกิตติ PRE-DEGREE
5590526546 น.ส. เพชรลดา คำยา PRE-DEGREE
5590500236 น.ส. ภสิตา จิรังรักษ์วัฒนา PRE-DEGREE
5590500822 น.ส. ฐิติพร ศรีธนานันท์ PRE-DEGREE
5590526819 น.ส. วัลลี ออกคา PRE-DEGREE
5590500079 น.ส. อภิญญา สวนวิจิตร์ PRE-DEGREE
5590500087 น.ส. ธนาภรณ์ สาระบุตร PRE-DEGREE
5590524236 น.ส. กัญญารัตน์ นวลมะโน PRE-DEGREE
5590523014 น.ส. จุฑามาศ จันทร์ศักดิ์ PRE-DEGREE
5590500699 น.ส. ฐิตาภรณ์  ชื่นกิติญานนท์ PRE-DEGREE
5590526504 น.ส. ศรินญา อ่วมเกตุ PRE-DEGREE
5590501960 น.ส. สุกัญญา หินอ่อน PRE-DEGREE
5590500517 น.ส. ณัชชา เจริญชนะกิจ PRE-DEGREE
5590522446 น.ส. ทิพวรรณ จุ้ยปาน PRE-DEGREE
5590522321 น.ส. ณัฐลดา โสภาคดิษฐพงษ์ PRE-DEGREE
5590500475 น.ส. ชนกนันท์ จันทร์เจริญ PRE-DEGREE
5590522461 น.ส. ธัญรัตน์  จอกจอหอ PRE-DEGREE
5590524038 น.ส. รินทร์ลภัส ธนิตพงศ์ธรรม PRE-DEGREE
5590523972 น.ส. จริยา โตวิเศษ PRE-DEGREE
5590526751 น.ส. มนัสชนก กิ่งเมืองเก่า PRE-DEGREE
5590522297 น.ส. ชนนิกานต์ อัตตะสาระ PRE-DEGREE
5590526447 น.ส. ศิรภัสสร ศรีโคตร PRE-DEGREE
5590527320 น.ส. อนุสรา ศรจันทร์แดง PRE-DEGREE
5590501887 น.ส. วรยา จิราธนกูล PRE-DEGREE
5590523550 น.ส. ธัญชนิตา รัตนประเสริฐ PRE-DEGREE
5590523675 น.ส. อินทุอร มัดฉิมา PRE-DEGREE
5590523840 น.ส. ศิรินันท์ ทองป้อง PRE-DEGREE
5590523717 น.ส. สมฤทัย รองทอง PRE-DEGREE
5590500921 น.ส. แพรวา ทวีศรีประเสริฐ PRE-DEGREE
5590524475 น.ส. กนกลักษณ์ สีหาอาจ PRE-DEGREE
5590526363 น.ส. ภัคจิรา อเนกธนานนท์ PRE-DEGREE
5590522198 น.ส. นิตย์รดี เลิศสันเทียะ PRE-DEGREE
5590522073 น.ส. จินดารัตน์ น้อยสุวรรณ PRE-DEGREE
5590501242 น.ส. คณิศร นวมทอง PRE-DEGREE
5590523170 น.ส. ศิรินภา เชื้อบัวคำ PRE-DEGREE
5590524178 น.ส. พิมพ์ชนก พวงแก้ว PRE-DEGREE
5590500772 น.ส. วัลภา ทิศกระโทก PRE-DEGREE
5590523279 น.ส. จตุพร สาสงวน PRE-DEGREE
5590500871 น.ส. จุฑามาศ โพธิ์งาม PRE-DEGREE
5590526785 น.ส. ขนิษฐา สารีสิงห์ PRE-DEGREE
5590501978 น.ส. อริสา สารผล PRE-DEGREE
5590500673 น.ส. สายน้ำผึ้ง แสงสุข PRE-DEGREE
5590500558 น.ส. ณัฐฌา ชลังสุทธิ์ PRE-DEGREE
5590501424 น.ส. ศรินญา กิจธนไพบูลย์ PRE-DEGREE
5590524210 น.ส. ปวีณา คชลักษณ์ PRE-DEGREE
5590526348 น.ส. รวิภา อุทัยกิตติศัพท์ PRE-DEGREE
5590500954 น.ส. จินดารัตน์ ประนนท์ PRE-DEGREE
5590500186 น.ส. สร้อยสุดา บัวเกษ PRE-DEGREE
5590500384 น.ส. สิริวรรณ ตันติวิวัฒน์ PRE-DEGREE
5590524459 น.ส. สิริวิมล ทันสุข PRE-DEGREE
5590501879 น.ส. อาภาภรณ์ ประทุมวัน PRE-DEGREE
5590522925 น.ส. ภัคจิรา ภูกิ่งหิน PRE-DEGREE
5590522909 น.ส. นภัสสร แก้วเพทาย PRE-DEGREE
5590523238 น.ส. พิริยา เจ๊กน้อย PRE-DEGREE
5590526611 น.ส. วริศรา บุนนาค PRE-DEGREE
5590500723 น.ส. รัชนีกรณ์ เมฆวรรณกร PRE-DEGREE
5590501580 น.ส. พัชรี สมใจ PRE-DEGREE
5590522156 น.ส. ณันฑวรรณ บุญโพธิ์ PRE-DEGREE
5590523360 น.ส. ณัฐธิดา อินปิก PRE-DEGREE
5590500095 น.ส. กรณ์ศิกาญจน์ วงศ์บัณฑิต PRE-DEGREE
5590527403 น.ส. กุลณัฐ พัฒนสาร PRE-DEGREE
5590526942 น.ส. เสาวลักษณ์ ผุดแป้น PRE-DEGREE
5590523345 น.ส. สิริวรรณ มหึเมือง PRE-DEGREE
5590524020 น.ส. ศุภลักษณ์ พ่วงทรัพย์สิน PRE-DEGREE
5590523303 น.ส. ณัฐฐินันท์ นันทเสน PRE-DEGREE
5590522271 น.ส. พัชราภรณ์ ไชยหงษ์ PRE-DEGREE
5590526892 น.ส. จิรัชญา ขวัญคง PRE-DEGREE
5590524145 น.ส. จิรนันท์ ยมนา PRE-DEGREE
5590501127 น.ส. อภิชยา กัลยา PRE-DEGREE
5590501051 น.ส. รติพร ทรงพันธุ์คชสาร PRE-DEGREE
5590526744 น.ส. ชนกันต์ ถนอมเชื้อ PRE-DEGREE
5590527270 น.ส. สุทธิชา อร่ามจันทร์ PRE-DEGREE
5590501770 น.ส. ภัทราวรรณ แก้วดี PRE-DEGREE
5590501291 น.ส. ประภัสสร เลิศภิรมย์ PRE-DEGREE
5590501986 น.ส. วารุณี ชะชัย PRE-DEGREE
5590523022 น.ส. รัชนีกร เลพล PRE-DEGREE
5590526710 น.ส. รุ้งนภา สาวรีย์ PRE-DEGREE
5590522842 น.ส. อินทุอร รัชตเศรษฐกุล PRE-DEGREE
5590526991 น.ส. ปุณฑริกา วงศ์ชะนา PRE-DEGREE
5590500053 น.ส. ยลรดี กุมารสิทธิ์ PRE-DEGREE
5590523121 น.ส. เบญจางค์ สมุทรสิน PRE-DEGREE
5590524046 น.ส. ณัฐกวิน พัฒนะโชตไชยวงษา PRE-DEGREE
5590522214 น.ส. กิตติมา ทาณรงค์ PRE-DEGREE
5590500194 น.ส. สุนันทา ศรีมงคล PRE-DEGREE
5590527239 น.ส. นพคุณ บูรณ์เจริญ PRE-DEGREE
5590526926 น.ส. จรรยารัตน์ สิทธิกุล PRE-DEGREE
5590500848 น.ส. สุพรรษา คงหาญ PRE-DEGREE
5590523790 น.ส. เยาวลักษณ์ ยาวะโนภาส PRE-DEGREE
5590526462 น.ส. เนตรดาว พินิจเนตร PRE-DEGREE
5590524194 น.ส. สุภาภรณ์ สุวรรณแข PRE-DEGREE
5590524442 น.ส. ชนิสรา พรหมมาศ PRE-DEGREE
5590501283 น.ส. สดุดี พันธุศิริ PRE-DEGREE
5590522669 น.ส. ปฏิญญา รักษาชอบ PRE-DEGREE
5590501465 น.ส. มัญชุตา จารัตน์ PRE-DEGREE
5590501655 น.ส. นภัสรา วันประเวส PRE-DEGREE
5590500780 น.ส. ลัญจกร พงษ์จันโอ PRE-DEGREE
5590526454 น.ส. สิปางลักษณ์ สาครวิจิตรี PRE-DEGREE
5590526777 น.ส. พิชญานันท์ แถวไธสง PRE-DEGREE
5590527155 น.ส. ชุติมา สุวรรณรัตน์ PRE-DEGREE
5590523576 น.ส. เปรมกมล เทพชุม PRE-DEGREE
5590522123 น.ส. กมลวรรณ วรเมฆปัญญา PRE-DEGREE
5590526843 น.ส. อาจรีย์ การะเกตุ PRE-DEGREE
5590527379 น.ส. จุลธิดา คูสุวรรณ PRE-DEGREE
5590526496 น.ส. ณัฐชนัญ เผ่าพันธ์แปลก PRE-DEGREE
5590501176 น.ส. ตรีทิพ สมานวโรโชติ PRE-DEGREE
5590501515 น.ส. ปราวีนา เอี่ยมประพันธุ์ PRE-DEGREE
5590501457 น.ส. จารุวรรณ สมอแข็ง PRE-DEGREE
5590527056 น.ส. อรอนงค์ หวลอารมณ์ PRE-DEGREE
5590526918 น.ส. ปุณยาพร คงสะอาด PRE-DEGREE
5590500657 น.ส. จิตรา เจียรสุวรรณ PRE-DEGREE
5590524293 น.ส. กศิวรรณ  ศิริมาศ PRE-DEGREE
5590526959 น.ส. วนิดา นุ่นเหลือ PRE-DEGREE
5590524244 น.ส. เจนจิรา เรืองเทพ PRE-DEGREE
5590501994 น.ส. จตุพร ดิลกระวีพงศ์ PRE-DEGREE
5590522065 น.ส. ศรุตยา จิตประไพ PRE-DEGREE
5590526660 น.ส. อารียา ศรีระกิจ PRE-DEGREE
5590522610 น.ส. จุฬารัตน์ เพ็ชรร่วง PRE-DEGREE
5590523030 น.ส. ธนาพร จรลี PRE-DEGREE
5590523568 น.ส. กรวิพัชร์ นิปกะกุล PRE-DEGREE
5590501754 น.ส. จิดาภา พันธ์มนัส PRE-DEGREE
5590500137 น.ส. จิรพัชร วิจิตรชัยสาคร PRE-DEGREE
5590500400 น.ส. เจลจิรา รอดสุด PRE-DEGREE
5590500590 น.ส. นันทวัน สุทธิสถิตย์ PRE-DEGREE
5590500889 น.ส. หนึ่งฤทัย ไหมพรหม PRE-DEGREE
5590526595 น.ส. ชลพรรษ ภาคน้อย PRE-DEGREE
5590522107 น.ส. ชนิตา สัจจานิตย์ PRE-DEGREE
5590526702 น.ส. ทิพยรัตน์  เจริญศิริ PRE-DEGREE
5590522040 น.ส. เนตรทิพย์ พินิจเนตร PRE-DEGREE
5590501333 น.ส. จิราพร ชุมเปีย PRE-DEGREE
5590501804 น.ส. จันทร์จิรา ปิดตามานัง PRE-DEGREE
5590502000 น.ส. ศิริรัตน์ จักรวาฬ PRE-DEGREE
5590501069 น.ส. ปิยรัตน์ มูฮำหมัด PRE-DEGREE
5590527338 น.ส. จิตต์วรา รักชาติ PRE-DEGREE
5590501408 น.ส. ธัญนิชา บุญวัตร์ PRE-DEGREE
5590522917 น.ส. นัชชา แก้วเพทาย PRE-DEGREE
5590501499 น.ส. สุพัตรา ศรีบุญเรือง PRE-DEGREE
5590501325 น.ส. พิมพ์นิดา ถาวรจิระพัฒน์ PRE-DEGREE
5590524301 น.ส. นุชนาถ สุวรรณพงษ์ PRE-DEGREE
5590527122 น.ส. ใจแจ่ม วรรณพัฒน์ PRE-DEGREE
5590526587 น.ส. กมลวรรณ แก้วจอหอ PRE-DEGREE
5590523071 น.ส. อัญญดา วงษ์นิล PRE-DEGREE
5590500582 น.ส. กิตติยาภรณ์ สุริยะ PRE-DEGREE
5590526652 น.ส. สุรางค์รักษ์ การชัยศรี PRE-DEGREE
5590522966 น.ส. นวรัตน์ บุตรดี PRE-DEGREE
5590524491 น.ส. ฑิฆัมพร ลักษณ์กุลมาศ PRE-DEGREE
5590523089 น.ส. อัญชลี สอสอาด PRE-DEGREE
5590523667 น.ส. ปารณีย์ สกุลวิจิตร์สินธุ PRE-DEGREE
5590501622 น.ส. อภิมาศ ชูแก้ว PRE-DEGREE
5590500764 น.ส. จิราพร มุทุขัน PRE-DEGREE
5590523394 น.ส. สุพัตรา เล็กกุล PRE-DEGREE
5590523519 น.ส. สุรางคณา  คงประพันธ์ PRE-DEGREE
5590523386 น.ส. อุษณีย์ มาไกล PRE-DEGREE
5590526645 น.ส. สุรัชรีย์ อร่ามโรจน์ PRE-DEGREE
5590522438 น.ส. มณฑิฌา พรมศร PRE-DEGREE
5590522164 น.ส. ปิยะธิดา ศรีโพธิ์ PRE-DEGREE
5590523220 น.ส. จุฬารัตน์ ห่อคนดี PRE-DEGREE
5590527254 น.ส. อสมาภรณ์  บุษบาศรี PRE-DEGREE
5590523956 น.ส. จิตนา ไสยสิทธิ์ PRE-DEGREE
5590500392 น.ส. มนต์นรี  มนต์ภาณีวงศ์ PRE-DEGREE
5590501085 น.ส. กิติมา แก้วดี PRE-DEGREE
5590500988 น.ส. มัลลิกา แก้วจ้อน PRE-DEGREE
5590523436 น.ส. นรีกานต์ ใจมั่น PRE-DEGREE
5590522594 น.ส. สุทธิดา ไตรรัตน์ PRE-DEGREE
5590500061 น.ส. ไพรินทร์ มั่นถาวรวงศ์ PRE-DEGREE
5590501861 น.ส. อรจิรา แซ่จุง PRE-DEGREE
5590522560 น.ส. ธนาวดี คุ้มพะเนียด PRE-DEGREE
5590522834 น.ส. พิมพ์ ทรัพย์เอนก PRE-DEGREE
5590522537 น.ส. มันตา พาแพง PRE-DEGREE
5590501143 น.ส. ยศฐาวดี มรรยาวุฒิ PRE-DEGREE
5590500566 น.ส. นรินารถ สุวรรณฉิม PRE-DEGREE
5556500048 น.ส. มรกต หทัยวสีวงศ์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5556500014 น.ส. ละออง หาวิชา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5556500063 น.ส. มินตรา งิ้วก่าน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5556500105 น.ส. สุภัสสร ธงกระโทก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5554500065 น.ส. ธนิดา พิลาสุข คณะสื่อสารมวลชน
5554500131 น.ส. เปรมกมล โสสองชั้น คณะสื่อสารมวลชน
5554500107 น.ส. ประภากร แก้วสัย คณะสื่อสารมวลชน
5554500057 น.ส. จันทร์จิรา ปราณี คณะสื่อสารมวลชน
5554502384 น.ส. ศิริลักษณ์ ดาสกุล คณะสื่อสารมวลชน
5554502335 น.ส. สุภาพร ถาสอสุด คณะสื่อสารมวลชน
5554502301 น.ส. ปาณิสรา บุญม่วง คณะสื่อสารมวลชน
5554500081 น.ส. มาลิณี มะลิซ้อน คณะสื่อสารมวลชน
5554500016 น.ส. จตุรพร ประสิทธิ์สม คณะสื่อสารมวลชน
5554502368 น.ส. ตรีรินทร์  นันท์วรโยธิน คณะสื่อสารมวลชน
5554500099 น.ส. ภัทรมน อนุทรงศักดิ์ คณะสื่อสารมวลชน
5554500115 น.ส. พรหมพร ขณะรัตน์ คณะสื่อสารมวลชน
5554502376 น.ส. กวิสรา เราเจริญ คณะสื่อสารมวลชน
5554502392 น.ส. ปรินทรา ชลรัตน์ คณะสื่อสารมวลชน
5554502418 น.ส. ชลภัทร ชูสุวรรณ คณะสื่อสารมวลชน
5554500164 น.ส. ภัทรพร กำนนท์ คณะสื่อสารมวลชน
5554500230 น.ส. ศิลาภรณ์ กิจเจริญ คณะสื่อสารมวลชน
5554500040 น.ส. ภัสรา คงคาชนะ คณะสื่อสารมวลชน
5554502343 น.ส. จุฑามาศ วิเศษวิสัย คณะสื่อสารมวลชน
5507500063 น.ส. วาสนา วิลาสินีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์
5507501632 น.ส. ศศินันท์ จันทเขต คณะเศรษฐศาสตร์
5507500154 น.ส. แคทรียา เอกวงษา คณะเศรษฐศาสตร์
5507500048 น.ส. รุจีพัชร มัฎฐาพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
5507500139 น.ส. วรัญญา กอบจิรวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
5507500121 น.ส. ศุภรัตน์ ขนุนอ่อน คณะเศรษฐศาสตร์
5507500253 น.ส. สมัชญา แจ่มอ้น คณะเศรษฐศาสตร์
5507501608 น.ส. ภัทรพร ผิวคำ คณะเศรษฐศาสตร์
5507501624 น.ส. สุรีย์ สมบัติ คณะเศรษฐศาสตร์
5507501616 น.ส. ศิริพร ธะนะไชย คณะเศรษฐศาสตร์
5507500196 น.ส. พิชชานันท์ พุ่มมาก คณะเศรษฐศาสตร์
5507500220 น.ส. กนกพร จตุรจรรยาเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์
5507500204 น.ส. ปณยา ยะโสธร คณะเศรษฐศาสตร์
5507500170 น.ส. นภสร เอกพันธ์กุล คณะเศรษฐศาสตร์
5507501574 น.ส. ชญาภัส เดชอมรทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์
5507500030 น.ส. อัฐภิญญา เปียสาตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
5507501566 น.ส. ศิริญาภรณ์ วรรณพฤกษ์ คณะเศรษฐศาสตร์
5507500055 น.ส. กีรตา ชำนาญดี คณะเศรษฐศาสตร์
5507500212 น.ส. วนิดา ชาญนรา คณะเศรษฐศาสตร์
5507500188 น.ส. ภัทริน นุวงศ์ศรี คณะเศรษฐศาสตร์
5507500113 น.ส. จีราภรณ์ เรือนรักเรา คณะเศรษฐศาสตร์
5507500097 น.ส. โนรฮาซี มะสาแม คณะเศรษฐศาสตร์
5506500536 น.ส. โรสมาณี หะยีกะจิ คณะรัฐศาสตร์
5506536829 น.ส. อัจฉรา แก้วอุดร คณะรัฐศาสตร์
5506537470 น.ส. สิดาภา เจิมงามพริ้ง คณะรัฐศาสตร์
5506502185 น.ส. ชฎาพร รามด้วง คณะรัฐศาสตร์
5506500254 น.ส. พรรณภา  พิกุลทอง คณะรัฐศาสตร์
5506501906 น.ส. นพรัตน์ พรหมมา คณะรัฐศาสตร์
5506502466 น.ส. พรพรรณ พิชากูล คณะรัฐศาสตร์
5506501062 น.ส. ชาคริยา จงกล คณะรัฐศาสตร์
5506500304 น.ส. สุกานดา แจ้งเย็นจิตร์ คณะรัฐศาสตร์
5506542090 น.ส. กชกร ทิวแพ คณะรัฐศาสตร์
5506541936 น.ส. ชลธิฌา แก้วอัคฮาด คณะรัฐศาสตร์
5506537199 น.ส. ชรินทร์ทิพย์ ทองพราว คณะรัฐศาสตร์
5506501955 น.ส. สุกัญญา ศรีธาตุ คณะรัฐศาสตร์
5506537355 น.ส. วิราพรรณ บุญเจริญ คณะรัฐศาสตร์
5506501815 น.ส. กีรติญาภรณ์ ขะวงษ์ คณะรัฐศาสตร์
5506542744 น.ส. ฐิติมา พรหรรษาวิจิต คณะรัฐศาสตร์
5506502193 น.ส. ขวัญภิรมย์ ยังทอง คณะรัฐศาสตร์
5506541894 น.ส. วราภรณ์ สีดาสุก คณะรัฐศาสตร์
5506536688 น.ส. กัณณิกา ขันติปกรณ์กุล คณะรัฐศาสตร์
5506502110 น.ส. ทิพวรรณ คำทาสี คณะรัฐศาสตร์
5506501443 น.ส. ชนากานต์ วิเศษวัชร์ คณะรัฐศาสตร์
5506502102 น.ส. จารุวรรณ จันทร์ตรั คณะรัฐศาสตร์
5506542413 น.ส. นริศรา บัวเนียม คณะรัฐศาสตร์
5506536886 น.ส. จีราพร มหาพลดา คณะรัฐศาสตร์
5506542082 น.ส. ศิรภัสสร นวลนุ่น คณะรัฐศาสตร์
5506502243 น.ส. วลัยลักษณ์ อินทฤกษ์ คณะรัฐศาสตร์
5506501260 น.ส. ภัควลัญชญ์ ศรีสวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์
5506501229 น.ส. ชวิศา แก้วบุญแก้ว คณะรัฐศาสตร์
5506541860 น.ส. ปวีณา สนพลกรัง คณะรัฐศาสตร์
5506500098 น.ส. อภัสนันท์ พรมลี คณะรัฐศาสตร์
5506536662 น.ส. ศุภลักษณ์ ปราบศรีภูมิ คณะรัฐศาสตร์
5506500387 น.ส. สุรีย์รัตน์ ไชยนุวัติ คณะรัฐศาสตร์
5506502292 น.ส. อาริยา สิริจงวัฒนา คณะรัฐศาสตร์
5506537025 น.ส. สุนิสา สีหล่า คณะรัฐศาสตร์
5506538239 น.ส. พัชราภรณ์ ซาฟีอี คณะรัฐศาสตร์
5506542603 น.ส. ปรีชญา มากจ้อย คณะรัฐศาสตร์
5506537124 น.ส. นันทนา เรืองวารี คณะรัฐศาสตร์
5506536522 น.ส. ณัชนรี มูหมัดอาลี คณะรัฐศาสตร์
5506500080 น.ส. ภาวินี คำสีแก้ว คณะรัฐศาสตร์
5506501419 น.ส. จริยา คำมูลรัตน์ คณะรัฐศาสตร์
5506500056 น.ส. ขวัญกมล มั่นยืนยง คณะรัฐศาสตร์
5506500569 น.ส. เพียงฤทัย ประเสริฐลาภ คณะรัฐศาสตร์
5506500965 น.ส. ศศิธร พิชัยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์
5506500767 น.ส. เบญจวรรณ ชูบัว คณะรัฐศาสตร์
5506502169 น.ส. เขมิณทรา จริงจิตร คณะรัฐศาสตร์
5506500528 น.ส. ปนัดดา สำลี คณะรัฐศาสตร์
5506500585 น.ส. ฐิติมา ไตรลักษณ์ คณะรัฐศาสตร์
5506500346 น.ส. นิสา  ชำนาญตระกูล คณะรัฐศาสตร์
5506536712 น.ส. ปัทมา เลาะมิน คณะรัฐศาสตร์
5506536985 น.ส. ปุญชรัสมิ์ เชื้อชาติสิงขร คณะรัฐศาสตร์
5506536779 น.ส. อัณฐพร  ยศสมบัติ คณะรัฐศาสตร์
5506501997 น.ส. สุชาดา คมขำ คณะรัฐศาสตร์
5506542256 น.ส. กนกกานต์ มหายศนันท์ คณะรัฐศาสตร์
5506501310 น.ส. จิตรทิวา พลายแก้ว คณะรัฐศาสตร์
5506500577 น.ส. ปัณชญา จอมจัตุรัส คณะรัฐศาสตร์
5506500783 น.ส. จันทจร แสนประกอบ คณะรัฐศาสตร์
5506536795 น.ส. ลัดดาวัลย์  แสงกล้า คณะรัฐศาสตร์
5506536589 น.ส. วิสา จันทรเสนา คณะรัฐศาสตร์
5506502144 น.ส. นลิตา สุวรรณวงค์ คณะรัฐศาสตร์
5506536548 น.ส. อภิณห์พร จินดานันทิวัฒน์ คณะรัฐศาสตร์
5506536670 น.ส. วรรณวดี ทองดอนน้อย คณะรัฐศาสตร์
5506500635 น.ส. สิราภา ทองยินดี คณะรัฐศาสตร์
5506501021 น.ส. ศรสวรรค์ ปวริศรภาคย์ คณะรัฐศาสตร์
5506537785 น.ส. พัชริดา ไชมะโย คณะรัฐศาสตร์
5506536696 น.ส. ธัญญารัตน์ แสนตา คณะรัฐศาสตร์
5506500296 น.ส. โขมพัฒน์ พุชโก คณะรัฐศาสตร์
5506501013 น.ส. ปัทมา นุชนงค์ คณะรัฐศาสตร์
5506500494 น.ส. จีรนันท์ จันทรา คณะรัฐศาสตร์
5506537397 น.ส. นุชนารถ สมานฉันท์ คณะรัฐศาสตร์
5506502086 น.ส. เฉลา บุญไธสง คณะรัฐศาสตร์
5506500841 น.ส. บุษวรรณ มลฑป คณะรัฐศาสตร์
5506501583 น.ส. ทักษพร กาญจนธำรง คณะรัฐศาสตร์
5506500361 น.ส. ชนาภัท ประภารัตน์ คณะรัฐศาสตร์
5506501468 น.ส. อารีรัตน์ อุ่นเมือง คณะรัฐศาสตร์
5506500452 น.ส. ทานตะวัน จันธรรม คณะรัฐศาสตร์
5506501377 น.ส. วชิราภรณ์ พรมศรี คณะรัฐศาสตร์
5506500593 น.ส. ภาวิณี จันทวังค์ คณะรัฐศาสตร์
5506542017 น.ส. สรัญญา ธารธนา คณะรัฐศาสตร์
5506538148 น.ส. เพ็ญพักตร์ ทองนิ่ม คณะรัฐศาสตร์
5506501393 น.ส. สุทธิดา ลายสาคร คณะรัฐศาสตร์
5506502342 น.ส. จารวี เพ็งประพัฒน์ คณะรัฐศาสตร์
5506502060 น.ส. ชลดา แก้วบุญน้อย คณะรัฐศาสตร์
5506500411 น.ส. รฐา กิจสมุทร คณะรัฐศาสตร์
5506501526 น.ส. อณัฐตา ชนะภักดี คณะรัฐศาสตร์
5506538122 น.ส. ณัฐธิดา หล่อเจริญ คณะรัฐศาสตร์
5506542330 น.ส. ณัฏฐณิชา เอกสกุล คณะรัฐศาสตร์
5506501690 น.ส. วราภรณ์ พวงจำปี คณะรัฐศาสตร์
5506500437 น.ส. วรรณสมร อเนกนำวงศ์ คณะรัฐศาสตร์
5506536803 น.ส. จุฑารัตน์ โสมรักษ์ คณะรัฐศาสตร์
5506500601 น.ส. ชุติปภา เชื้อทอง คณะรัฐศาสตร์
5506502326 น.ส. ปภาภัทร คงเขียว คณะรัฐศาสตร์
5506536738 น.ส. สมพร ศรีนาคา คณะรัฐศาสตร์
5506537306 น.ส. นันทวัน เทพศรี คณะรัฐศาสตร์
5506541977 น.ส. อำพร ลุงกุย คณะรัฐศาสตร์
5506501914 น.ส. วรรณภา จันทรนิมะ คณะรัฐศาสตร์
5506502201 น.ส. จารุวรรณ ไหมช่วย คณะรัฐศาสตร์
5506537009 น.ส. ศรวณีย์ สว่างไสว คณะรัฐศาสตร์
5506536993 น.ส. วิภาดา ชัยอินทร์ คณะรัฐศาสตร์
5506542421 น.ส. ปวิตรา เมืองใหญ่ คณะรัฐศาสตร์
5506537272 น.ส. เบญจมาภรณ์ แก้วอำรัตน์ คณะรัฐศาสตร์
5506501567 น.ส. สุนิษา จันทร์สุขศรี คณะรัฐศาสตร์
5506502078 น.ส. จริยาภรณ์ ดาจันทร์ คณะรัฐศาสตร์
5506541928 น.ส. ณัฐญา บุตราช คณะรัฐศาสตร์
5506538080 น.ส. ถิรดา บัวครื้น คณะรัฐศาสตร์
5506537314 น.ส. วรวรรณ คูนิอาจ คณะรัฐศาสตร์
5506542371 น.ส. นฤมล วงศ์ถวิล คณะรัฐศาสตร์
5506501880 น.ส. รพีพร ภู่ระหงษ์ คณะรัฐศาสตร์
5506502037 น.ส. ทักษภร แสนพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์
5506536605 น.ส. พิชชาภา โยธายุทธ คณะรัฐศาสตร์
5506536928 น.ส. พรทิพย์ จันโทมุข คณะรัฐศาสตร์
5506536894 น.ส. นีลลณีย์ ชาติขูรู คณะรัฐศาสตร์
5506502458 น.ส. กชกร เพิ่มผล คณะรัฐศาสตร์
5506541951 น.ส. ธัญธิตา ดิษสว่าง คณะรัฐศาสตร์
5506501161 น.ส. ปาจรีย์ โชติศิริคุณวัฒน์ คณะรัฐศาสตร์
5506500759 น.ส. ภัทรานิษฐ์  ปิยะเจริญ คณะรัฐศาสตร์
5506500684 น.ส. สุพัชนา สมศรี คณะรัฐศาสตร์
5506537041 น.ส. พรนภา ย่นพันธ์ คณะรัฐศาสตร์
5506500791 น.ส. กุลธิดา แจ่มเพ็ชรรัตน์ คณะรัฐศาสตร์
5506537108 น.ส. ธมลวรรณ โพธิ์อร่าม คณะรัฐศาสตร์
5506502391 น.ส. อภิญญา โพธิ์สองชั้น คณะรัฐศาสตร์
5506501096 น.ส. มะลิวัลย์ ยอดดี คณะรัฐศาสตร์
5506501450 น.ส. จันทิมา ปรีเถื่อน คณะรัฐศาสตร์
5506501054 น.ส. ณัฎฐวี เขาแก้ว คณะรัฐศาสตร์
5506537033 น.ส. เบญจพร คงหอม คณะรัฐศาสตร์
5506542124 น.ส. อรพรรณ วิเศษสุด คณะรัฐศาสตร์
5506536910 น.ส. ปรียานุช ศรีสุระ คณะรัฐศาสตร์
5506501773 น.ส. ปีวรา วุ้นนที คณะรัฐศาสตร์
5506537181 น.ส. แพรวพรรณ ทิพย์เดช คณะรัฐศาสตร์
5506537082 น.ส. กวิสรา คารมปราชญ์ คณะรัฐศาสตร์
5506542314 น.ส. นาตยา ชัยสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์
5506500320 น.ส. นวพร แสนมะณี คณะรัฐศาสตร์
5506501245 น.ส. สุภัสสรา ช่วยเกิด คณะรัฐศาสตร์
5506501799 น.ส. ธมนภัทร วานิชธนกูล คณะรัฐศาสตร์
5506502235 น.ส. ทานตะวัน ทานาเบ้ คณะรัฐศาสตร์
5506502227 น.ส. แพงตา ศรีทุมสุข คณะรัฐศาสตร์
5506542157 น.ส. นาดีญา สะอะ คณะรัฐศาสตร์
5506501716 น.ส. สราลี หุนาปเทศ คณะรัฐศาสตร์
5506536951 น.ส. จุฑามาศ สัตยวงค์ คณะรัฐศาสตร์
5506537256 น.ส. ธารทิพย์ เพ็งประไพ คณะรัฐศาสตร์
5506500668 น.ส. เบญจมาศ ขุนทอง คณะรัฐศาสตร์
5506500833 น.ส. รักษิณา เอกปัชชา คณะรัฐศาสตร์
5506541910 น.ส. ยุภาพรรณ ไกยสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์
5506501047 น.ส. วราภรณ์ แสงเพ็ชร คณะรัฐศาสตร์
5506501211 น.ส. รวีดา บุญณรงค์ คณะรัฐศาสตร์
5506501088 น.ส. กมลฉัตร เจริญรัตน์ คณะรัฐศาสตร์
5506500650 น.ส. สรัณญา โตเอี่ยม คณะรัฐศาสตร์
5506501781 น.ส. ปรัชญาภรณ์ กลแกม คณะรัฐศาสตร์
5506502359 น.ส. กาญจนา จันทร์ขำ คณะรัฐศาสตร์
5506537132 น.ส. ธนัชพร สมัครรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
5506500023 น.ส. วิชชุดา หุ่นช่างทอง คณะรัฐศาสตร์
5506501146 น.ส. วิไลลักษณ์ เพ็ญเขตรวิทย์ คณะรัฐศาสตร์
5506542140 น.ส. เยาว์ภา เกตุเพ็ชร คณะรัฐศาสตร์
5506502052 น.ส. ปทุมทิพย์ ประทุม คณะรัฐศาสตร์
5506501963 น.ส. อภิญญา อ่อนคำ คณะรัฐศาสตร์
5506500460 น.ส. ชุติกาญจน์ โพธิ์ดี คณะรัฐศาสตร์
5506541985 น.ส. อมรรัตน์ งามวิลัย คณะรัฐศาสตร์
5506538031 น.ส. วรินทร มูลคำ คณะรัฐศาสตร์
5506502367 น.ส. ศศิมา ไกรศรี คณะรัฐศาสตร์
5506542231 น.ส. ปิยะฉัตร สักจง คณะรัฐศาสตร์
5506501708 น.ส. วัชราภรณ์ พรหมเวค คณะรัฐศาสตร์
5506501930 น.ส. อังคณา สามุติรัมย์ คณะรัฐศาสตร์
5506536852 น.ส. วชิราภรณ์ ประชากูล คณะรัฐศาสตร์
5506542058 น.ส. กาลัญญู วิเศษไชยยะ คณะรัฐศาสตร์
5506536613 น.ส. วิภาพรรณ ภิรมย์ไชยรักษ์ คณะรัฐศาสตร์
5506501252 น.ส. ทิรงรอง ดิเส็ม คณะรัฐศาสตร์
5506502276 น.ส. วารุณี ใบบัว คณะรัฐศาสตร์
5506538189 น.ส. พนิดา  ศรีอ่ำดี คณะรัฐศาสตร์
5506502151 น.ส. จุฑามาศ ดำชุม คณะรัฐศาสตร์
5506500130 น.ส. มนสิชา เมธาชยานันท์ คณะรัฐศาสตร์
5506542173 น.ส. กุลวรรณ หลานสัน คณะรัฐศาสตร์
5506501971 น.ส. จุฑาทิพย์ วังแสนแก้ว คณะรัฐศาสตร์
5506542249 น.ส. อรอนงค์ ดำนิล คณะรัฐศาสตร์
5506500163 น.ส. รพีพรรณ สังข์ทอง คณะรัฐศาสตร์
5506501898 น.ส. เพชรศิริ ประสิทธิ์สมบัติ คณะรัฐศาสตร์
5506500619 น.ส. วีรีย์ อริยนิชาพัฒน์ คณะรัฐศาสตร์
5506501757 น.ส. อาภากร อรรคเศรษฐัง คณะรัฐศาสตร์
5506536746 น.ส. พัชราภรณ์ เกียนนอก คณะรัฐศาสตร์
5506542074 น.ส. สุดารัตน์ ตะหวามาก คณะรัฐศาสตร์
5506536654 น.ส. สุภัค แดงสมสอาด คณะรัฐศาสตร์
5506536621 น.ส. นพเก้า อินทร์ชู คณะรัฐศาสตร์
5506501203 น.ส. ตตริกาญจน์ นวลศิริ คณะรัฐศาสตร์
5506500239 น.ส. รัชนี สินสุพรรณ์ คณะรัฐศาสตร์
5505500230 น.ส. จีฬา รอดชีวา คณะวิทยาศาสตร์
5505502988 น.ส. นัดดา แจ่มสกุล คณะวิทยาศาสตร์
5505502830 น.ส. กฤษสุดา อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์
5505502996 น.ส. อนุสสรา สุขประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์
5505502764 น.ส. ชวิศา โกศลัวฒนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์
5505503184 น.ส. รักษ์สุดา ทวีธง คณะวิทยาศาสตร์
5505502962 น.ส. ชุติมณฑน์ ใจคำ คณะวิทยาศาสตร์
5505503176 น.ส. พุทธชาด เห็นแสงหงษ์ คณะวิทยาศาสตร์
5505500099 น.ส. นงนุช เครือสนิท คณะวิทยาศาสตร์
5505500115 น.ส. กมลชนก จับใจนาย คณะวิทยาศาสตร์
5505503051 น.ส. วารุณี มีสัมฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
5505500180 น.ส. ญาณกร ผอบทอง คณะวิทยาศาสตร์
5505503085 น.ส. รุ่งนภา  บุญเย็น คณะวิทยาศาสตร์
5505500149 น.ส. มลฑาทิพย์ มาจาด คณะวิทยาศาสตร์
5504500744 น.ส. สุวิสา เขตศิริสุข คณะศึกษาศาสตร์
5504500025 น.ส. นฤมล พึ่งพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
5504513564 น.ส. ศิริรัตน์ ภูขัง คณะศึกษาศาสตร์
5504500140 น.ส. นฤมล พรหมทอง คณะศึกษาศาสตร์
5504500124 น.ส. ดวงพร สุขคำภา คณะศึกษาศาสตร์
5504513440 น.ส. บุศรินทร์ เอี่ยมสะอาด คณะศึกษาศาสตร์
5504500256 น.ส. ศิริณี ชูรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500660 น.ส. จันทร์ลิดา อักษรทิพย์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500876 น.ส. มลิวัลย์ สองศรี คณะศึกษาศาสตร์
5504513432 น.ส. กนกพร จอดนอก คณะศึกษาศาสตร์
5504500108 น.ส. เข็มพร ศุภศร คณะศึกษาศาสตร์
5504500215 น.ส. วิณิชชา บุญรอด คณะศึกษาศาสตร์
5504500926 น.ส. วิลาวัลย์ คงประดิษฐ์ คณะศึกษาศาสตร์
5504513457 น.ส. นันท์ธนภัส ก่อวาณิชกุล คณะศึกษาศาสตร์
5504515080 น.ส. อังคณา ศิลาไพร คณะศึกษาศาสตร์
5504500512 น.ส. อัจฉราพรรณ ถนอมลาภ คณะศึกษาศาสตร์
5504500231 น.ส. ชนิดาภา เจริญเลิศสง่า คณะศึกษาศาสตร์
5504513507 น.ส. โศภิต ใจใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์
5504513523 น.ส. ณัฏฐิชา อานุภาพสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500678 น.ส. อทัยทิพย์ ยิ้มสงค์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500652 น.ส. นารีรัตน์ อาญา คณะศึกษาศาสตร์
5504513622 น.ส. นุจรี ตันปล้อง คณะศึกษาศาสตร์
5504514919 น.ส. น้ำฟ้า หนูอินทร์แก้ว คณะศึกษาศาสตร์
5504514844 น.ส. เทียนทิพย์ จิอู๋ คณะศึกษาศาสตร์
5504500439 น.ส. รุจิรา นิโรภาส คณะศึกษาศาสตร์
5504500884 น.ส. อรอุมา พูลสมบัติ คณะศึกษาศาสตร์
5504513549 น.ส. วนิดา รุ่งเรือง คณะศึกษาศาสตร์
5504500603 น.ส. อรพรรณ จันทรวิชิต คณะศึกษาศาสตร์
5504500934 น.ส. นุชจรี ดิษฐวิศาล คณะศึกษาศาสตร์
5504500470 น.ส. พัสนันท์ นะวะรังกูล คณะศึกษาศาสตร์
5504514885 น.ส. พรรณทิวา นาคะ คณะศึกษาศาสตร์
5504500942 น.ส. นิฎฐิตา พุ่มนิล คณะศึกษาศาสตร์
5504514703 น.ส. ดารัตน์ มุละสิวะ คณะศึกษาศาสตร์
5504500298 น.ส. ญาดา นิติภาวะชน คณะศึกษาศาสตร์
5504500405 น.ส. มีนนารี ประกาศสัจธรรม คณะศึกษาศาสตร์
5504500132 น.ส. วัชรา สิงห์โต คณะศึกษาศาสตร์
5504500314 น.ส. สิริกร เจริญใจ คณะศึกษาศาสตร์
5504500348 น.ส. อรนุช ประสาร คณะศึกษาศาสตร์
5504513531 น.ส. จันทรัตน์ สัจจา คณะศึกษาศาสตร์
5504500371 น.ส. จันทิมา บ้าเหร็ม คณะศึกษาศาสตร์
5504514893 น.ส. ดลพร ใบบัว คณะศึกษาศาสตร์
5504513648 น.ส. พิมพ์ชนก ชาญกิจ คณะศึกษาศาสตร์
5504500389 น.ส. ทัดดาว คงภักดี คณะศึกษาศาสตร์
5504513291 น.ส. ศุทธินี เชยงาม คณะศึกษาศาสตร์
5504500330 น.ส. ภัทราภรณ์ บุญศรี คณะศึกษาศาสตร์
5504513754 น.ส. ศิริพร เจือแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
5504500082 น.ส. สกาวเดือน สุระ คณะศึกษาศาสตร์
5504500504 น.ส. อรนุช หินโทน คณะศึกษาศาสตร์
5504513309 น.ส. กนกวรรณ เพ็ขรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์
5504513556 น.ส. เสาวลักษณ์ ปลาทอง คณะศึกษาศาสตร์
5504500553 น.ส. กนกวรรณ ฉลอมสมบัติ คณะศึกษาศาสตร์
5504500751 น.ส. ณิชกมล สุขชารี คณะศึกษาศาสตร์
5504513325 น.ส. พัณณ์ชิตา ไกรนรา คณะศึกษาศาสตร์
5504500199 น.ส. เอมอร สามารถกุล คณะศึกษาศาสตร์
5504500702 น.ส. ยุวภรณ์ จิรางกูล คณะศึกษาศาสตร์
5504500116 น.ส. ปนิญากรณ์ เรืองสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์
5504514836 น.ส. สุนิสา เพิ่มอุตส่าห์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500645 น.ส. จุฬาลักษณ์ จันทร์ศรี คณะศึกษาศาสตร์
5504513382 น.ส. สุไพลิน นยนะกวี คณะศึกษาศาสตร์
5504515007 น.ส. ลลิตา บุตรละตร คณะศึกษาศาสตร์
5504500280 น.ส. ผกาพันธุ์ ทองมี คณะศึกษาศาสตร์
5504500397 น.ส. อัจฉรา ทรายสมุทร คณะศึกษาศาสตร์
5504500223 น.ส. รุ่งระวี สุขจิตต์ คณะศึกษาศาสตร์
5504513481 น.ส. นิธินันท์ ภาสดา คณะศึกษาศาสตร์
5504500462 น.ส. พรพิมล พลทองวิจิตร คณะศึกษาศาสตร์
5504501007 น.ส. สาวิตรี จักร์กระโทก คณะศึกษาศาสตร์
5504514786 น.ส. นันทนา แสงเขียว คณะศึกษาศาสตร์
5504513275 น.ส. สุนิสา จันทร์งาม คณะศึกษาศาสตร์
5504500900 น.ส. จรรยาภรณ์ คงแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
5504513614 น.ส. กัญจนพร สอนแจ่ม คณะศึกษาศาสตร์
5504515072 น.ส. สุพิชฌาย์ อินทรชัย คณะศึกษาศาสตร์
5504514802 น.ส. สุพัตรา ลินพ่อค้า คณะศึกษาศาสตร์
5504500165 น.ส. อุบลรัตน์ นุ้ยแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
5504515015 น.ส. เพชรชนก แท่งทอง คณะศึกษาศาสตร์
5504513341 น.ส. วิลาวัลย์ แก้วสุข คณะศึกษาศาสตร์
5504513499 น.ส. สิริกุล ท้วมปาน คณะศึกษาศาสตร์
5504500579 น.ส. นารา ตันไชยยะ คณะศึกษาศาสตร์
5504513606 น.ส. ณิชญาย์ ประดิษฐทอง คณะศึกษาศาสตร์
5504500355 น.ส. นิติยา วิชพล คณะศึกษาศาสตร์
5504513358 น.ส. จุฑารัตน์ อินทโน คณะศึกษาศาสตร์
5504513705 น.ส. นูรญานี เจ๊ะปอ คณะศึกษาศาสตร์
5504500975 น.ส. ธัญชนก อรุณรุ่งนิวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์
5504513721 น.ส. ศิรัญญา ผิวเกลี้ยง คณะศึกษาศาสตร์
5504500421 น.ส. สมสกุล ทันใจ คณะศึกษาศาสตร์
5504500710 น.ส. โขมพัสตร์ อิศรเสนา ณ อยุธยา คณะศึกษาศาสตร์
5504513416 น.ส. ขนิษฐา ราชชารี คณะศึกษาศาสตร์
5504513366 น.ส. ธนพร นิธิวัฒนพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500041 น.ส. รวิสรา วงศ์สายธาร คณะศึกษาศาสตร์
5504515023 น.ส. นรี มรดกเกษม คณะศึกษาศาสตร์
5504513739 น.ส. น้องเล็ก ติ๊บกาวิน คณะศึกษาศาสตร์
5504500918 น.ส. มณฑิรา ฐิติประสาธน์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500843 น.ส. ชุณากรณ์ รัตนวิเชียร คณะศึกษาศาสตร์
5504500561 น.ส. วิภาพร กลิ่นเทศ คณะศึกษาศาสตร์
5504514943 น.ส. สายฝน ระดมกิจ คณะศึกษาศาสตร์
5504500892 น.ส. ปิยนาถ อินทราเมศ คณะศึกษาศาสตร์
5504500157 น.ส. บงกช ศศิจันทรา คณะศึกษาศาสตร์
5504513473 น.ส. วนาลี บุญมาเลิศ คณะศึกษาศาสตร์
5504500488 น.ส. วัลภา พาตา คณะศึกษาศาสตร์
5504514711 น.ส. กชกร ทองดีนอก คณะศึกษาศาสตร์
5504500306 น.ส. จารุภา วัชรานุเคราะห์ คณะศึกษาศาสตร์
5504513408 น.ส. คนัสนันท์ วงศ์สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์
5504500272 น.ส. บุณรดา นิลพิบูลย์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500264 น.ส. กัญญารัตน์ ศิริเกษ คณะศึกษาศาสตร์
5504514810 น.ส. สาวิตรี ปิตตะชาด คณะศึกษาศาสตร์
5504513630 น.ส. เพชรจรัส เย็นเปิง คณะศึกษาศาสตร์
5504514794 น.ส. นฤมล บุญช่วย คณะศึกษาศาสตร์
5504513580 น.ส. เสาวลักษณ์ ใจมิภักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์
5504500322 น.ส. ทิพานัน ดาเลิศ คณะศึกษาศาสตร์
5504500777 น.ส. พิมพิลัย แสนโชติ คณะศึกษาศาสตร์
5504500454 น.ส. ประภัสสร สามารถ คณะศึกษาศาสตร์
5504500181 น.ส. อัสลีซา ยา คณะศึกษาศาสตร์
5504513267 น.ส. ณชากานต์ แสงงาม คณะศึกษาศาสตร์
5504500801 น.ส. รัฐติยาพร ท่านมุข คณะศึกษาศาสตร์
5504500496 น.ส. รุ่งทิวา ใบศรี คณะศึกษาศาสตร์
5504514695 น.ส. ดารณี ฉายแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
5504513689 น.ส. ซัลวานี มะเระ คณะศึกษาศาสตร์
5504500991 น.ส. นุชรี โพธิ์ทองคำ คณะศึกษาศาสตร์
5504500363 น.ส. อาฑิตา นาวาทอง คณะศึกษาศาสตร์
5504500017 น.ส. วันวิสาข์ จิตต์สนธิ คณะศึกษาศาสตร์
5504515106 น.ส. พิชามญชุ์ รัตนบุระ คณะศึกษาศาสตร์
5504514737 น.ส. สิริพร ศรีนวล คณะศึกษาศาสตร์
5504514778 น.ส. ธัญลักษณ์ พลอยงาม คณะศึกษาศาสตร์
5504513747 น.ส. แสงเดือน เจริญนอก คณะศึกษาศาสตร์
5504514901 น.ส. ชิดชนก บำรุงวัด คณะศึกษาศาสตร์
5504513424 น.ส. ภัสสรา สิริศิวะเรืองกุล คณะศึกษาศาสตร์
5504500090 น.ส. แพทรียา มีโม คณะศึกษาศาสตร์
5504513671 น.ส. นลินี เจ๊ะแม คณะศึกษาศาสตร์
5504513317 น.ส. พิชญ์ธีรา ตันติวิริยากร คณะศึกษาศาสตร์
5504500850 น.ส. ณัฐธิดา คำสงคราม คณะศึกษาศาสตร์
5504500520 น.ส. จันจิรา รังแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
5503517988 น.ส. อนงค์ อนุนิวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์
5503501339 น.ส. ธนาภรณ์ รัตน์มังกรสกุล คณะมนุษยศาสตร์
5503500786 น.ส. ระฟ้า วิธารติรวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์
5503519802 น.ส. อังคณา จินตนาเวชกุล คณะมนุษยศาสตร์
5503517541 น.ส. ศิริรัตน์ วัฒนะ คณะมนุษยศาสตร์
5503500265 น.ส. ศลิษา เกษมศิริสุข คณะมนุษยศาสตร์
5503501149 น.ส. มะลิวัลย์ เชี่ยวชาญ คณะมนุษยศาสตร์
5503501347 น.ส. ปณิธดา ดอกรักกลาง คณะมนุษยศาสตร์
5503501032 น.ส. ชุติมา ด้วงตัน คณะมนุษยศาสตร์
5503500497 น.ส. พิมพ์พิสุทธ์  คำมณี คณะมนุษยศาสตร์
5503517780 น.ส. จิระประภา เลิศพิภพเมธา คณะมนุษยศาสตร์
5503501040 น.ส. รัตนาวดี นุชนนทรี คณะมนุษยศาสตร์
5503500232 น.ส. ณัฐธิดา แจ้วเสียง คณะมนุษยศาสตร์
5503519620 น.ส. จุรีพร จตุรงต์ คณะมนุษยศาสตร์
5503517756 น.ส. อนิศรา ด้วงนี คณะมนุษยศาสตร์
5503500851 น.ส. พิกุล ทั่งเหล็ก คณะมนุษยศาสตร์
5503500992 น.ส. กมลพรรณ เบญจโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์
5503501248 น.ส. ธมนนวรรณ น้อยอำแพง คณะมนุษยศาสตร์
5503517731 น.ส. กาญจนา พิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503501289 น.ส. กัญญ์วรา มากแก้ว คณะมนุษยศาสตร์
5503501172 น.ส. เกศินี โกวิทธีรพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500190 น.ส. ศิริยุพา แซ่ภู่ คณะมนุษยศาสตร์
5503517525 น.ส. ศศิธร ดอนซ้าย คณะมนุษยศาสตร์
5503519687 น.ส. กุศลศิริ จิตรพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503517913 น.ส. วราภา ขันตะคุ คณะมนุษยศาสตร์
5503519844 น.ส. นลินธิดา เสนาใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์
5503500026 น.ส. เกวลิน ศยามล คณะมนุษยศาสตร์
5503519836 น.ส. กฤตยาณี พันธุ์อุทิศพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500505 น.ส. วงศ์ตะวัน ประทุมทอง คณะมนุษยศาสตร์
5503517970 น.ส. ธนาภรณ์ บุตรลี คณะมนุษยศาสตร์
5503501222 น.ส. ธุมรดี  อินทแย้ม คณะมนุษยศาสตร์
5503501479 น.ส. รุ่งอรุณ รัตนวารี คณะมนุษยศาสตร์
5503519679 น.ส. ณภัทร เครือแป้น คณะมนุษยศาสตร์
5503501453 น.ส. พจนารถ ดีสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์
5503501354 น.ส. สุวิมล ศิริสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์
5503501081 น.ส. ณัฐชาณัณท์ คีรีเพ็ชร์ คณะมนุษยศาสตร์
5503517806 น.ส. รวิศรา วรรธกวรกุล คณะมนุษยศาสตร์
5503500695 น.ส. วันวิสา ธรรมนิยา คณะมนุษยศาสตร์
5503500141 น.ส. นิตยา เหง้าเกษ คณะมนุษยศาสตร์
5503500539 น.ส. จิณาภา โพธิ์เจริญ คณะมนุษยศาสตร์
5503501438 น.ส. วรัญญา ขันตะคุ คณะมนุษยศาสตร์
5503519703 น.ส. ปิยวรรณ แก้วนาติ๊บ คณะมนุษยศาสตร์
5503517616 น.ส. พิชญ์สุชา สุวรรณพูล คณะมนุษยศาสตร์
5503500570 น.ส. กฤติกา ปัญญชุณห์ คณะมนุษยศาสตร์
5503501412 น.ส. ดวงกมล ศรีสดใส คณะมนุษยศาสตร์
5503500471 น.ส. ลัดดา นาคแสงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500729 น.ส. ณรัณญดา ธรรมเวช คณะมนุษยศาสตร์
5503519539 น.ส. ทิพย์รัตน์ มั่งมีสิทธิโชติ คณะมนุษยศาสตร์
5503517608 น.ส. ชนากานต์ ทาคำมา คณะมนุษยศาสตร์
5503517665 น.ส. วรินชยา ลักขณาทรัพย์ทวี คณะมนุษยศาสตร์
5503517764 น.ส. กัณฑิณัฎฐ์สิริ อุยทับโท คณะมนุษยศาสตร์
5503501131 น.ส. ศิริรัตน์ เชี่ยวชาญ คณะมนุษยศาสตร์
5503500752 น.ส. ณัชชา อยู่ชยันตี คณะมนุษยศาสตร์
5503501446 น.ส. นิสาลักษณ์ สุขสนอง คณะมนุษยศาสตร์
5503501313 น.ส. สุปรียา อาจสมคำ คณะมนุษยศาสตร์
5503519604 น.ส. ลลิตา หมัดอาดำ คณะมนุษยศาสตร์
5503500794 น.ส. พรศิริ ดวงสิน คณะมนุษยศาสตร์
5503501404 น.ส. พรสุดา ชมดวง คณะมนุษยศาสตร์
5502501280 น.ส. ผไทมาศ ประมวล คณะบริหารธุรกิจ
5502501595 น.ส. เกษร แดงสิงห์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500365 น.ส. ขนิษฐา หลิมวัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
5502501199 น.ส. สุวพัชร ศิริผันแก้ว คณะบริหารธุรกิจ
5502501090 น.ส. ภัทรมน รุจิรพงศ์พันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500225 น.ส. ฉัตรสุดา สุวรรณพฤกษ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501991 น.ส. วรนิษฐ์ ธรรมเสรีศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500944 น.ส. ธนัฎฐา คำมั่นคง คณะบริหารธุรกิจ
5502521221 น.ส. สุนิสา สะอุ่มพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500274 น.ส. ภูษณิศา แสงจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500704 น.ส. พิชญธิดา ตุ้มสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ
5502521023 น.ส. พัชร์นันท์  ฦาชา คณะบริหารธุรกิจ
5502500548 น.ส. ประภัสสร ทับทอง คณะบริหารธุรกิจ
5502500332 น.ส. นัชยาลัย ไกลถิ่น คณะบริหารธุรกิจ
5502500803 น.ส. รวิวรรณ กัลปา คณะบริหารธุรกิจ
5502501249 น.ส. อักษร อนุพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501975 น.ส. ศิริพร มโนเรือง คณะบริหารธุรกิจ
5502519514 น.ส. เรณุกา แซ่อึ้ง คณะบริหารธุรกิจ
5502521007 น.ส. สุสิตา โนรี คณะบริหารธุรกิจ
5502500357 น.ส. กมลชนก บูชา คณะบริหารธุรกิจ
5502501504 น.ส. จุฑาภรณ์ สุขวิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
5502501843 น.ส. กุลธิดา พรพิทักษ์โยธิน คณะบริหารธุรกิจ
5502500720 น.ส. ทศพร ภูวาดสาย คณะบริหารธุรกิจ
5502519605 น.ส. จิรัญญา โฆษานุธรรม คณะบริหารธุรกิจ
5502500449 น.ส. พรชนก เจ๊ะดะระหมาน คณะบริหารธุรกิจ
5502501207 น.ส. สุภาวดี มุงอินทร์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501652 น.ส. ปิยนันท์ เขียดน้อย คณะบริหารธุรกิจ
5502521387 น.ส. วิไลวรรณ บุญเพชร คณะบริหารธุรกิจ
5502501058 น.ส. ศรุตยา ณะดำ คณะบริหารธุรกิจ
5502519696 น.ส. ธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500191 น.ส. มณีรัตน์ พวงสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ
5502521015 น.ส. สุภาพร เกตุกุล คณะบริหารธุรกิจ
5502500134 น.ส. สุดาวดี จันหา คณะบริหารธุรกิจ
5502500613 น.ส. รุ่งประกาย ทองขำ คณะบริหารธุรกิจ
5502500498 น.ส. นิตต์ณิชา โชติกเสถียร คณะบริหารธุรกิจ
5502500209 น.ส. ศุภกาญจน์ จงฤทธิพร คณะบริหารธุรกิจ
5502500415 น.ส. ธิดาพรรณ เกษมสันตินาวิน คณะบริหารธุรกิจ
5502501900 น.ส. อภิญญา เท้าสิงห์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501488 น.ส. ใจแก้ว สมสมาน คณะบริหารธุรกิจ
5502501231 น.ส. นันทินี ศรีคาม คณะบริหารธุรกิจ
5502501637 น.ส. มัลลิกา กาญจนรุจี คณะบริหารธุรกิจ
5502500951 น.ส. วรันญา จันทร์เกิด คณะบริหารธุรกิจ
5502519720 น.ส. จิรัชญา ประสานวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500050 น.ส. เธียรทิพ ชวนประพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500035 น.ส. ภัทราพรรณ สุวรรณเมธา คณะบริหารธุรกิจ
5502520959 น.ส. ธิดารัตน์ ทองยินดี คณะบริหารธุรกิจ
5502501751 น.ส. ศุภรักษ์ พิชัยบูรณชัย คณะบริหารธุรกิจ
5502521114 น.ส. วรวรรณ อินทร์ชู คณะบริหารธุรกิจ
5502521239 น.ส. ศรสวรรค์ สุ่มมาตร์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501694 น.ส. อรทัย ลับภู คณะบริหารธุรกิจ
5502501785 น.ส. กล่อมกมล บัวไสว คณะบริหารธุรกิจ
5503501180 น.ส. พรนิภา วัยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
5503500604 น.ส. ธันยาภัทร์ กนกวงศ์ภิวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500240 น.ส. มัลลิกา อาจิณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500364 น.ส. ไพริญ สีวังลาด คณะมนุษยศาสตร์
5503500331 น.ส. นารีรัตน์ อังศุภานิช คณะมนุษยศาสตร์
5503501503 น.ส. นิภา ฤกษ์ชัย คณะมนุษยศาสตร์
5503500745 น.ส. ณัฐชา บินซอและฮ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500489 น.ส. สุนีย์  แซ่หลี่ คณะมนุษยศาสตร์
5503501073 น.ส. เจียมจิตร ทองอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์
5502521338 น.ส. กฤติยา พูลณลักษณ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500670 น.ส. ธันยทิพย์ วัลยะเสวี คณะบริหารธุรกิจ
5502501546 น.ส. วิภาวรรณ จงจอหอ คณะบริหารธุรกิจ
5502521437 น.ส. นิธิวดี เจริญสวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500969 น.ส. วณิชยา ประทุมขำ คณะบริหารธุรกิจ
5502500456 น.ส. พรสวรรค์ แก้วเถาว์ คณะบริหารธุรกิจ
5502519654 น.ส. สมนิตย์ จารุณะ คณะบริหารธุรกิจ
5502501462 น.ส. จุฑามาส สุธารามงคล คณะบริหารธุรกิจ
5502501983 น.ส. หทัยชนก ธรรมฉมัย คณะบริหารธุรกิจ
5502501587 น.ส. กมลชนก ศรีสุข คณะบริหารธุรกิจ
5502519753 น.ส. เกษราภรณ์ เศษรักษา คณะบริหารธุรกิจ
5502501710 น.ส. ปนัดดา ชัยพยนต์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500506 น.ส. โสภาอร ขันเคน คณะบริหารธุรกิจ
5502500712 น.ส. อุษามณี นุริตมนต์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501611 น.ส. ศุภากร ทับสอน คณะบริหารธุรกิจ
5502500902 น.ส. รัชภรณ์ ขันอ่อน คณะบริหารธุรกิจ
5502501116 น.ส. ณชมชนม์ เจริญจิรวินทกร คณะบริหารธุรกิจ
5502500043 น.ส. ศิริลักษณ์ ศรีสิงห์ คณะบริหารธุรกิจ
5502519670 น.ส. ศศิณัฏฐ์ แซ่ลี้ คณะบริหารธุรกิจ
5502500175 น.ส. สลิลทิพย์ เลิศวิราม คณะบริหารธุรกิจ
5502500845 น.ส. จีรพรรณ พริ้งเพราะ คณะบริหารธุรกิจ
5502501454 น.ส. พชรชีพ ภูนะพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500068 น.ส. ศรันยา ประพฤติ คณะบริหารธุรกิจ
5502500662 น.ส. ตรีนุช พรหมพฤกษ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501355 น.ส. ฐิติกา แซ่ว่อง คณะบริหารธุรกิจ
5502501124 น.ส. เดือนวิสาข์ ชลศิริ คณะบริหารธุรกิจ
5502500092 น.ส. สาลินี พหลยุทธ คณะบริหารธุรกิจ
5502501603 น.ส. ชญานิน โถสัมฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502519555 น.ส. อรุณศรี แจ่มแสง คณะบริหารธุรกิจ
5502500159 น.ส. มณีรัตน์ แสงทองฟ้า คณะบริหารธุรกิจ
5502501884 น.ส. พนาลักษณ์ ทรงเจริญ คณะบริหารธุรกิจ
5502521403 น.ส. มูนัดดา ปันตะ คณะบริหารธุรกิจ
5502501447 น.ส. มณฑิชา อย่าเคลิ้มจิตต์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501470 น.ส. พรไพลิน สุตาสุข คณะบริหารธุรกิจ
5502500142 น.ส. นันทนา สีวะโสภา คณะบริหารธุรกิจ
5502519522 น.ส. อรสา บุญมา คณะบริหารธุรกิจ
5502501215 น.ส. พรรณิภา ดียิ่ง คณะบริหารธุรกิจ
5502501140 น.ส. พิชญ์สินี กนิษฐสุต คณะบริหารธุรกิจ
5502520926 น.ส. เบญญาภา บรรดาศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502521155 น.ส. จันทร์เพ็ญ ปานสิงห์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500290 น.ส. เสาวลักษณ์ เปลื้องเจริญ คณะบริหารธุรกิจ
5502520900 น.ส. กิรณาพัชญ์ หงส์วริทธิ์ธร คณะบริหารธุรกิจ
5502500597 น.ส. อัญชลี เดชคำพู คณะบริหารธุรกิจ
5502500639 น.ส. นพรัตน์ พุ่มกุมาร คณะบริหารธุรกิจ
5502501942 น.ส. ธิญาดา ดาวเงิน คณะบริหารธุรกิจ
5502500563 น.ส. อาภรณ์ บุญมี คณะบริหารธุรกิจ
5502501017 น.ส. สุุภาวดี ศรีเมือง คณะบริหารธุรกิจ
5502501264 น.ส. ศิริรัตน์ คงเพ็ชรศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501306 น.ส. อุมาวดี แก้วชะนะ คณะบริหารธุรกิจ
5502501439 น.ส. วราภรณ์ สิริเกษมสุข คณะบริหารธุรกิจ
5502501496 น.ส. วรีธร เทพทอง คณะบริหารธุรกิจ
5502501165 น.ส. จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล คณะบริหารธุรกิจ
5502521049 น.ส. มาลาศรี บัวชุม คณะบริหารธุรกิจ
5502500183 น.ส. รินพร มีวรรณ คณะบริหารธุรกิจ
5502520942 น.ส. นภัสสร วัฒนศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502519589 น.ส. จามิกร แสงหิรัญ คณะบริหารธุรกิจ
5502501736 น.ส. เบญจมาศ ทองคำ คณะบริหารธุรกิจ
5502521171 น.ส. วิภาภรณ์ จอกเกื้อ คณะบริหารธุรกิจ
5502500308 น.ส. จิราพร อ่อนภูเขา คณะบริหารธุรกิจ
5502521189 น.ส. สุวนันท์ ภูมิทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ
5502521205 น.ส. สลินตา วงค์อินทร์อยู่ คณะบริหารธุรกิจ
5502500811 น.ส. กาญจนาพร สนิทราษฎร์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500027 น.ส. สิรินาฐ โชติมงคล คณะบริหารธุรกิจ
5502501025 น.ส. ธนาภรณ์ วงษ์นายะ คณะบริหารธุรกิจ
5502519738 น.ส. นันทนัช ธนาอุทัย คณะบริหารธุรกิจ
5502500407 น.ส. วรกานต์ หยุ่นไกร คณะบริหารธุรกิจ
5502500688 น.ส. นิธิยาภรณ์ ส่งเกียรติศรี คณะบริหารธุรกิจ
5502500076 น.ส. พงศ์ผกา  เผือกนวล คณะบริหารธุรกิจ
5502500423 น.ส. วารุณี  เหล่าพิลัย คณะบริหารธุรกิจ
5502501553 น.ส. ศิรินันท์ ปินะถา คณะบริหารธุรกิจ
5502521163 น.ส. ญาดานุช ตั้นซ้าย คณะบริหารธุรกิจ
5502501835 น.ส. ปริชญา พิมพ์โคตร คณะบริหารธุรกิจ
5502521247 น.ส. อัมพวัน แสงชัน คณะบริหารธุรกิจ
5502501660 น.ส. เยาวลักษณ์ ปานประดิษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502520975 น.ส. พรรณศิริ ศุภพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500019 น.ส. ริณภา ไชยสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501272 น.ส. มัลลิกา ผดุงหมาย คณะบริหารธุรกิจ
5502501066 น.ส. พนิตพิชา ราวิชัย คณะบริหารธุรกิจ
5502500589 น.ส. กันต์ฤทัย สตินเนเมเยอร์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501827 น.ส. จินตนา ป่าทอง คณะบริหารธุรกิจ
5502500530 น.ส. เวณุกา แก้ววิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
5502501173 น.ส. นุชนาฎ แซ่โง้ว คณะบริหารธุรกิจ
5502500514 น.ส. ดลนภา พัสดุ คณะบริหารธุรกิจ
5502501108 น.ส. อาภากร เจริญจิรวินทกร คณะบริหารธุรกิจ
5502500753 น.ส. ภัค จิรธรรมาวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500787 น.ส. กชกร วณิชชานัย คณะบริหารธุรกิจ
5502501561 น.ส. พิมพ์นภา ทิพอาส คณะบริหารธุรกิจ
5502501512 น.ส. ธัญชนก อำมาตร์ทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ
5502519563 น.ส. อโรญา จันทรวิบูลย์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500241 น.ส. ศษิกมล มั่นศรี คณะบริหารธุรกิจ
5502500399 น.ส. นัฏฐิกา โหน่งที คณะบริหารธุรกิจ
5502500118 น.ส. จันทิรา ศรีลาวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500647 น.ส. ปิยนุช พจน์ชัยจงดี คณะบริหารธุรกิจ
5502500860 น.ส. น้ำว้า ลับจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501033 น.ส. ภูษณิศา กุลกั้ง คณะบริหารธุรกิจ
5502501918 น.ส. ปรียาภรณ์ บุญประจำ คณะบริหารธุรกิจ
5502501728 น.ส. อัจฉราพร ฉันทะสมบุญเสรี คณะบริหารธุรกิจ
5502519647 น.ส. ธัญยธรณ์ เอื้อเฟื้อ คณะบริหารธุรกิจ
5502521148 น.ส. พิมพิไล เมืองน้อย คณะบริหารธุรกิจ
5502500605 น.ส. ปาริยา จีรชัยมงคล คณะบริหารธุรกิจ
5502501009 น.ส. อำพร อุทัยสวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502501371 น.ส. ภัชกุล ปานปิ่นศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ
5502521080 น.ส. บุปผา บุญยนันท์ คณะบริหารธุรกิจ
5502519688 น.ส. วรรณนิภา ผลาชีวะ คณะบริหารธุรกิจ
5502501702 น.ส. วาสนา ทิพย์ทอง คณะบริหารธุรกิจ
5502521130 น.ส. กัลยา บุษบา คณะบริหารธุรกิจ
5502500852 น.ส. จุฑาทิพย์ พุ่มดอกแก้ว คณะบริหารธุรกิจ
5502519639 น.ส. สุทิสา เสมเสวก คณะบริหารธุรกิจ
5502500795 น.ส. ปาริชาติ บุญวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500761 น.ส. รสกร คำแหงพล คณะบริหารธุรกิจ
5502500696 น.ส. วิจิตรา อาภากรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
5502500282 น.ส. สุขวรรณ ฤกษ์สมบูรณ์ดี คณะบริหารธุรกิจ
5501500234 น.ส. นลินทิพย์ บูรณทอง คณะนิติศาสตร์
5501500101 น.ส. อภิชณันต์ จุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์
5501500317 น.ส. ชนาธิป พุฒสุข คณะนิติศาสตร์
5501517535 น.ส. สิริพร ก้อนง่อน คณะนิติศาสตร์
5501500150 น.ส. ธาริณี แสงใส คณะนิติศาสตร์
5501500895 น.ส. ปริญาพัชร มากสมบูรณ์ คณะนิติศาสตร์
5501517600 น.ส. ภัศรา พ่วงประเสริฐ คณะนิติศาสตร์
5501517709 น.ส. เกศินี มั่นชัย คณะนิติศาสตร์
5501500291 น.ส. พัฒนา พัฒนผล คณะนิติศาสตร์
5501501976 น.ส. พีรตา ปริญญานพคุณ คณะนิติศาสตร์
5501500838 น.ส. ณิชกานต์ จันทร์ศรีนวล คณะนิติศาสตร์
5501500390 น.ส. คัทรียา พานประเสริฐ คณะนิติศาสตร์
5501501489 น.ส. กมลทิพย์ สายพือ คณะนิติศาสตร์
5501501737 น.ส. ปนัดดา เวียงใต้ คณะนิติศาสตร์
5501501844 น.ส. ญานิกา อ้าวเจริญ คณะนิติศาสตร์
5501501687 น.ส. อภิญญา เสริญวงศ์สัตย์ คณะนิติศาสตร์
5501519820 น.ส. พจวรรณ หรั่งแก้ว คณะนิติศาสตร์
5501517725 น.ส. สุพัตรา แก้วสุภลักษณ์ คณะนิติศาสตร์
5501517584 น.ส. ธารผกา อุปมัย คณะนิติศาสตร์
5501500531 น.ส. กาญจนาลักษณ์ สีหาบุตร คณะนิติศาสตร์
5501501794 น.ส. สุขฤทัย ภูสะใส คณะนิติศาสตร์
5501500994 น.ส. ปิยาภรณ์ ไชยพันธุ์ คณะนิติศาสตร์
5501501133 น.ส. ศุภวรรณ เกรียงไชยกิจกุล คณะนิติศาสตร์
5501500192 น.ส. ปวีณา เยี่ยงสกุลไพศาล คณะนิติศาสตร์
5501500705 น.ส. กัลยาวาตี ปะสูมิง คณะนิติศาสตร์
5501517626 น.ส. บญทริก เปียสา คณะนิติศาสตร์
5501519580 น.ส. ปริญญ์ตา ยงณรงค์เดชกุล คณะนิติศาสตร์
5501519622 น.ส. ภัควลัญชณ์ โชติพิชชานันช์ คณะนิติศาสตร์
5501500077 น.ส. สุดาภรณ์ อุดง คณะนิติศาสตร์
5501501000 น.ส. นาถนภา เกิดก่อวงษ์ คณะนิติศาสตร์
5501501562 น.ส. จตุพร เกิดคล้าย คณะนิติศาสตร์
5501517592 น.ส. พุธิตา พงษ์ธนะ คณะนิติศาสตร์
5501500408 น.ส. สราลี มากสุข คณะนิติศาสตร์
5501500218 น.ส. สุนีรัตน์ กตะศิลา คณะนิติศาสตร์
5501517675 น.ส. อัญทิกาน์ คำมะณี คณะนิติศาสตร์
5501501380 น.ส. ศุภิสรา จันทร์ทอง คณะนิติศาสตร์
5501500788 น.ส. เนตรนภา ศรียาวงศ์ คณะนิติศาสตร์
5501501851 น.ส. สมพร จุลอุล คณะนิติศาสตร์
5501500382 น.ส. ธนาภรณ์  สุขสำราญ คณะนิติศาสตร์
5501500499 น.ส. อะยะ อิโนอุเอะ คณะนิติศาสตร์
5501519606 น.ส. วิภาวรรณ แซ่กง คณะนิติศาสตร์
5501501430 น.ส. ปรานอม นาแก้ว คณะนิติศาสตร์
5501519770 น.ส. รินระวี สังข์ทองรัมย์ คณะนิติศาสตร์
5501517568 น.ส. กุลภรณ์ อธิเศรษฐ์ คณะนิติศาสตร์
5501519739 น.ส. ขวัญชนก กุลกนิษฐ คณะนิติศาสตร์
5501500630 น.ส. พลอยไพลิน สืบศรี คณะนิติศาสตร์
5501500762 น.ส. จิรัสสา วรสุนทร คณะนิติศาสตร์
5501500564 น.ส. วัชราภรณ์  จันตะเรือง คณะนิติศาสตร์
5501501661 น.ส. นัฐสุภา ฉุนหอม คณะนิติศาสตร์
5501500515 น.ส. พรพิมล เพาะปลูก คณะนิติศาสตร์
5501519705 น.ส. วรรณา มีก่ำ คณะนิติศาสตร์
5501501166 น.ส. จงเจริญ แจ้งจร คณะนิติศาสตร์
5501500259 น.ส. นันทิศา ไชยศิริ คณะนิติศาสตร์
5501501174 น.ส. วริศรา วัฒนะ คณะนิติศาสตร์
5501501653 น.ส. ประภัสสร ไชยธงรัตน์ คณะนิติศาสตร์
5501500333 น.ส. ปรกกมล พูลวรลักษณ์ คณะนิติศาสตร์
5501501463 น.ส. รัตนาภรณ์ ตู้แก้ว คณะนิติศาสตร์
5501500598 น.ส. อัมพร วิจิตรพลยุทธ คณะนิติศาสตร์
5501501323 น.ส. รติพร มงคลกุล คณะนิติศาสตร์
5501501208 น.ส. สุภาภรณ์ ปานแก้ว คณะนิติศาสตร์
5501501349 น.ส. จุฑาทิพ ทองเพ็ง คณะนิติศาสตร์
5501500168 น.ส. อัชริญา คงที่ คณะนิติศาสตร์
5501500416 น.ส. สมฤทัย อุประถา คณะนิติศาสตร์
5501500325 น.ส. ณัฏฐรัก ดิลกพิทยะรัชต์ คณะนิติศาสตร์
5501519713 น.ส. นาดา จุลยโชค คณะนิติศาสตร์
5501501398 น.ส. ศิริพรรณ พิชัย คณะนิติศาสตร์
5501519648 น.ส. เกวลิน ผงทอง คณะนิติศาสตร์
5501519556 น.ส. ธิดารัตน์ รัตนพันธ์ คณะนิติศาสตร์
5501501885 น.ส. อาทิตยา ช่วยสงค์ คณะนิติศาสตร์
5501500549 น.ส. วัชราภรณ์ ฉิมพาลี คณะนิติศาสตร์
5501500267 น.ส. นันณภัชสรณ์ สุดจันทร์ คณะนิติศาสตร์
5501501588 น.ส. ปิยะนุช จันทวดี คณะนิติศาสตร์
5501500879 น.ส. นันท์นภัส เพ็งจิตร คณะนิติศาสตร์
5501501018 น.ส. ศศิธร สามพรานไพบูลย์ คณะนิติศาสตร์
5501500804 น.ส. พลอยพชร ตั้งปณิธานนท์ คณะนิติศาสตร์
5501500887 น.ส. ลัยลา ปิริยะ คณะนิติศาสตร์
5501501752 น.ส. สุนิศา สุวรรณเขต คณะนิติศาสตร์
5501501984 น.ส. ฐิติรัตน์ พิมพลีชัย คณะนิติศาสตร์
5501501232 น.ส. ปวีณา ชุมฤทธิ์ คณะนิติศาสตร์
5501501240 น.ส. ฐิติมา เกิดทอง คณะนิติศาสตร์
5501500119 น.ส. อ่อนอุษา ขันธรักษา คณะนิติศาสตร์
5501500945 น.ส. นุจเรศ ฉิมบ้านไร่ คณะนิติศาสตร์
5501501034 น.ส. สุภานี รักษามั่น คณะนิติศาสตร์
5501501406 น.ส. สุภัสสร หงษ์เหิน คณะนิติศาสตร์
5501501968 น.ส. จันทรัตน์ คณาภิบาล คณะนิติศาสตร์
5501500044 น.ส. วราดาลักษณ์ หาญณรงค์ฤทธิ์ คณะนิติศาสตร์
5501501513 น.ส. อาทิตยา โต๊ะสมัน คณะนิติศาสตร์
5501517659 น.ส. ธวนันท์ หมวดประโคน คณะนิติศาสตร์
5501517618 น.ส. ชลธิชา พรชัยภิรมย์ คณะนิติศาสตร์
5501501828 น.ส. วีราทร สว่างประจิม คณะนิติศาสตร์
5501519499 น.ส. หนึ่งฤทัย ไชยเชฐ์ คณะนิติศาสตร์
5501501125 น.ส. ทัตธนนันท์ สันติเลียน คณะนิติศาสตร์
5501517691 น.ส. อรอนงค์ อินธิทัน คณะนิติศาสตร์
5501519804 น.ส. กัญญา จิตต์สาคร คณะนิติศาสตร์
5501501711 น.ส. ชญานี พรหมรินทร์ คณะนิติศาสตร์
5501500176 น.ส. สมฤดี ผูกจิตต์ คณะนิติศาสตร์
5501500978 ส.ต.ต. วัชรปัญญา แสนตุ้ย คณะนิติศาสตร์
5501519655 ส.ต.ต. ตวงพล เหง้าสุสิทธิ์ คณะนิติศาสตร์
5506536878 ส.ต.ต. อานนท์ มาตวังแสง คณะรัฐศาสตร์
5506536860 ส.ต.ต. วิฑูลย์  ปราบบำรุง คณะรัฐศาสตร์
5506542397 ส.ต.ต. พิทักษ์  มาสแสง คณะรัฐศาสตร์
5506537801 ส.ต.ต. ชัยภัทร  มูลเมือง คณะรัฐศาสตร์
5505502822 ส.ต.ต. ปรีดา ดำดง คณะวิทยาศาสตร์
5506538064 ส.ต.ท. สิทธิชัย สุวรรณมณี คณะรัฐศาสตร์
5506500973 ส.ต.ท. สุเชาว์ จันทร์แก้วเดช คณะรัฐศาสตร์
5506542728 ส.ต.อ. อภิชาติ ทรัพย์สุจริต คณะรัฐศาสตร์
5506537637 ส.ต.อ. จตุพล ภูมิพัฒน์ คณะรัฐศาสตร์
5506537793 ส.ต.อ. เฉลิมพล จันทร์สุข คณะรัฐศาสตร์
5506537744 ส.ต.อ. เรืองฤทธิ์ บับภาเอก คณะรัฐศาสตร์
5506537736 จ.ส.ต. สุธี บุดดีคำ คณะรัฐศาสตร์
5506537710 จ.ส.ต. มงคล ลุนสะแกวงษ์ คณะรัฐศาสตร์
5506537447 จ.ส.ต. เกียรติภูมิ วีระบวรวงศ์ คณะรัฐศาสตร์
5506537892 ด.ต. อำพล ไทรทองมี คณะรัฐศาสตร์
5506537934 ด.ต. ฉลอง จันทรรัตน์ คณะรัฐศาสตร์
5506537777 ด.ต. สถิตย์ ทองดี คณะรัฐศาสตร์
5506537983 ด.ต. ณัฐชัย เม็กขุนทด คณะรัฐศาสตร์
5506537595 ด.ต. จำนงค์ บุญเหลือ คณะรัฐศาสตร์
5506500551 ด.ต. วิรัตน์ พูลอินทร์ คณะรัฐศาสตร์
5506537660 ด.ต. สมศักดิ์  ศรีสง่า คณะรัฐศาสตร์
5506537769 ด.ต. ทองเรียบ  โคตวงศ์ คณะรัฐศาสตร์
5506537702 ด.ต. สมหวัง วรรณคีรี คณะรัฐศาสตร์
5506537975 ด.ต. สันติ เพชรกิ่ง คณะรัฐศาสตร์
5506537850 ด.ต. ประสาน นาควรภู คณะรัฐศาสตร์
5506542405 ด.ต. สรัล ยศพลพิเนต คณะรัฐศาสตร์
5506537538 ด.ต. นพดล ศรีสุข คณะรัฐศาสตร์
5506537819 ด.ต. อำนาจ ผาดเรือง คณะรัฐศาสตร์
5501501950 ร.ต.ต. ณัฐพล จินตเดช คณะนิติศาสตร์
5506538049 ร.ต.ต. เรืองเดช นิลเนตร คณะรัฐศาสตร์
5506542678 ร.ต.ต. ชรินทร์ อินทนาชัย คณะรัฐศาสตร์
5506537652 ร.ต.ต. กิตติศักดิ์ พันโบ คณะรัฐศาสตร์
5506537959 ร.ต.ต. ยงยุทธ เกตุแดง คณะรัฐศาสตร์
5506538015 ร.ต.ต. สุทัศน์ ขันทะสินธุ์ คณะรัฐศาสตร์
5506537694 ร.ต.ต. วิชัย ยอดสง่า คณะรัฐศาสตร์
5506537413 ร.ต.ต. ชัยณรงค์ นิลสระคู คณะรัฐศาสตร์
5506537553 ร.ต.ต. บุญมี ยอดอาษา คณะรัฐศาสตร์
5506537629 ร.ต.ต. ไชยณรงค์  ไชยอินทร์ คณะรัฐศาสตร์
5506538056 ร.ต.ต. บรรพต แก้วตา คณะรัฐศาสตร์
5506542660 ร.ต.ต. วัชระ บุดดีคำ คณะรัฐศาสตร์
5506537868 ร.ต.ต. ยนธกิจ แพงวงค์ คณะรัฐศาสตร์
5506537678 ร.ต.ต. สันชาติ วันชัย คณะรัฐศาสตร์
5506538023 ร.ต.ต. สายันห์ สุใจยา คณะรัฐศาสตร์
5506537611 ร.ต.ต. จิรทิปต์ หงษ์คำ คณะรัฐศาสตร์
5507500071 พญ. ประไพพักตร์ มกรพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์
5502500373 พลฯ สุรวิทย์ ทองเบ้า คณะบริหารธุรกิจ
5506502318 พลฯ วีระยุทธ รอดบำรุง คณะรัฐศาสตร์
5502519530 พลฯ วรพันธ์ พันธ์ทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ
5590501358 พลฯ ปวีเกียรติ คำแดง PRE-DEGREE
5503500083 ส.ต. พฤกษา โคตรภักดี คณะมนุษยศาสตร์
5506537298 ส.ต. ณัฐวุฒิ ศรีงาม คณะรัฐศาสตร์
5506500064 ส.ต. วุฒิชัย เหมพุทธ คณะรัฐศาสตร์
5506537843 ส.ต. อนุสรณ์ ทองบู่ คณะรัฐศาสตร์
5506536639 ส.ต. ฐากูร เกษมวัฒนา คณะรัฐศาสตร์
5506501922 ส.ต. ภาณุพงศ์ สุวรรณเขตร์ คณะรัฐศาสตร์
5506536704 ส.ต. ฐาปกรณ์ ก้องสนั่น คณะรัฐศาสตร์
5506537140 ส.ต. วันโชติ เดิงขุนทด คณะรัฐศาสตร์
5504500793 ส.ต. ธเนศพล จิรประภานันท์ คณะศึกษาศาสตร์
5503500208 ส.ต. ทศเทพ เทพชนะ คณะมนุษยศาสตร์
5502501629 ส.ท. ศักดิ์มโน สุขเจริญ คณะบริหารธุรกิจ
5506502334 ส.ท. วิชญากร เชื้อจีน คณะรัฐศาสตร์
5506500338 ส.ท. ชุมพล อะโหสี คณะรัฐศาสตร์
5506500718 ส.ท. ภูวนนท์ วิลัย คณะรัฐศาสตร์
5506501807 ส.ท. อดิศร อ่อนน้อม คณะรัฐศาสตร์
5504500587 ส.ท. เดชณรงค์ งามขึม คณะศึกษาศาสตร์
5502501413 ส.อ. ธีรพงศ์ พร้อมแย้ม คณะบริหารธุรกิจ
5506537900 ส.อ. ชยพล คำสิงห์ คณะรัฐศาสตร์
5506501120 ส.อ. ประเสริฐ บุดชา คณะรัฐศาสตร์
5506502474 ส.อ. นฤชัย พรมทา คณะรัฐศาสตร์
5506537157 ส.อ. ปราโมทย์ ใจต๊ะเสน คณะรัฐศาสตร์
5506537520 จ.ส.อ. อัคราชย์ จันทร์เพ็งเพ็ญ คณะรัฐศาสตร์
5506537488 จ.ส.อ. ไชยยันต์ สิงห์ทอง คณะรัฐศาสตร์
5506541902 จ.ต. มารุต ชาเวียง คณะรัฐศาสตร์
5506500379 จ.ต. ณพล แอมโคก คณะรัฐศาสตร์
5503500091 จ.อ. สราวุธ สุขสำราญ คณะมนุษยศาสตร์
5506542702 จ.อ. จตุรงค์ ไชยรินทร์ คณะรัฐศาสตร์
5506501856 จ.อ. มนัสพงษ์ ภู่อิ่ม คณะรัฐศาสตร์
5506537835 จ.อ. อรรชนะ เกิดสิน คณะรัฐศาสตร์
5506542272 จ.อ. นันทวัฒน์ ผิวทอง คณะรัฐศาสตร์
5502521361 พ.จ.อ. ชาญณรงค์ โต๊ะถม คณะบริหารธุรกิจ
5506537728 พ.จ.อ. ศักดิ์ชัย ศรีสร้อยพร้าว คณะรัฐศาสตร์
5506500999 พลฯ ยงยุทธ ทองยิ้ม คณะรัฐศาสตร์
5501500341 จ.ต. ปิยะพงษ์ สิงห์เพชร คณะนิติศาสตร์
5506536977 จ.ต. สิทธิโชค ปาอินทร์ คณะรัฐศาสตร์
5506500353 จ.ต. วิศวะ ราชวงศ์ คณะรัฐศาสตร์
5506536837 จ.ต. ธวัชชัย จงเทพ คณะรัฐศาสตร์
5506536555 จ.ต. เชาวลิต ไกรแสง คณะรัฐศาสตร์
5506500312 จ.ต. พันธิน สนธิวัฒน์ คณะรัฐศาสตร์
5506536944 จ.ต. ธนพล ปัญโญ คณะรัฐศาสตร์
5506536845 จ.ท. รัก อู่คำ คณะรัฐศาสตร์
5506500015 จ.ท. เฉลิมพล จันทร์ชูชื่น คณะรัฐศาสตร์
5506536753 ร.ต. นภาลัย สวายประโคน คณะรัฐศาสตร์
5506537918 ร.อ. ชัยยันต์ หาญสุวรรณ คณะรัฐศาสตร์
5501500200 พระ ธรรมศักดิ์  พลเมือง คณะนิติศาสตร์
5503500323 พระ ภาคิน ทองไหลรวม คณะมนุษยศาสตร์
5556500022 พระ จิระเดช สร้อยแสง คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5505502806 พระ จีระศักดิ์ ทองประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์
5503500109 พระมหา ธีรวัฒน์ พันธ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์
5590523618 พระมหา โต อภิสุภาพ PRE-DEGREE
5506538007 พระมหา บุญเส็ง อินทะวงศ์ คณะรัฐศาสตร์
5503500075 สามเณร วีรยศ ทารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์
5503500810 สามเณร สุวัฒน์ ทองประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์
5590501556 สามเณร ศุภเกียรติ จรดล PRE-DEGREE