เข้าสู่ระบบ

username
password
 

  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
จำนวนนักศึกษา : 2132
รหัสหมายเลขบัตรประชาชน :
1401      
   นางสาวมณีรัตน์ พวงสุวรรณ
5502500191
    คณะบริหารธุรกิจ
1402      
   นางสาวรุ่งนภา บุญเย็น
5505503085
    คณะวิทยาศาสตร์
1403      
   นางสาวปาจรีย์ โชติศิริคุณวัฒน์
5506501161
    คณะรัฐศาสตร์
1404      
   นางสาวนิรชา รสใจ
5590500632
    PRE-DEGREE
1405      
   นางสาวนารีนาถ นาถนิติธาดา
5590500228
    PRE-DEGREE
1406      
   นายณัฐวุฒิ อินทร
5506500924
    คณะรัฐศาสตร์
1407      
   นายวุฒิพงศ์ มิ่งทองคำ
5501519481
    คณะนิติศาสตร์
1408      
   นายชาญชัย อินเนียร
5506537116
    คณะรัฐศาสตร์
1409      
   สิบโทศักดิ์มโน สุขเจริญ
5502501629
    คณะบริหารธุรกิจ
1410      
   นายหาญเดช ขุนทอง
5506502094
    คณะรัฐศาสตร์
1411      
   นางสาวผไทมาศ ประมวล
5502501280
    คณะบริหารธุรกิจ
1412      
   นายสิรวิชญ์ อินทันวิทย์
5506542025
    คณะรัฐศาสตร์
1413      
   นางสาวประภัสสร ทับทอง
5502500548
    คณะบริหารธุรกิจ
1414      
   นายณรงค์ชัย เจียมจำรัส
5506500262
    คณะรัฐศาสตร์
1415      
   นายปรุฬห์ แก้วพร้อมฤกษ์
5501500457
    คณะนิติศาสตร์
1416      
   นางสาวจารุวรรณ จันทร์ตรั
5506502102
    คณะรัฐศาสตร์
1417      
   นางสาวจารุวรรณ กลีบเมฆ
5590526835
    PRE-DEGREE
1418      
   นางสาวญานิกา อ้าวเจริญ
5501501844
    คณะนิติศาสตร์
1419      
   นางสาวอารีรัตน์ อุ่นเมือง
5506501468
    คณะรัฐศาสตร์
1420      
   นางสาวพรหมพร ขณะรัตน์
5554500115
    คณะสื่อสารมวลชน
1421      
   นางสาวรัตนาภรณ์ ตู้แก้ว
5501501463
    คณะนิติศาสตร์
1422      
   สามเณรศุภเกียรติ จรดล
5590501556
    PRE-DEGREE
1423      
   นางสาวพรพิมล พูนวศินมงคล
5590524053
    PRE-DEGREE
1424      
   นางสาวสุทธิชา อร่ามจันทร์
5590527270
    PRE-DEGREE
1425      
   นายณัฐภัทร ทรัพย์ประเสริฐ
5590501564
    PRE-DEGREE
1426      
   นายณกำแพง เนียมวัน
5590523428
    PRE-DEGREE
1427      
   นางสาวภสิตา จิรังรักษ์วัฒนา
5590500236
    PRE-DEGREE
1428      
   นางสาวฐิติมา พรหรรษาวิจิต
5506542744
    คณะรัฐศาสตร์
1429      
   นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยเชฐ์
5501519499
    คณะนิติศาสตร์
1430      
   นางสาวณัฐภัสสร ทองคำ
5590501572
    PRE-DEGREE
1431      
   นางสาวศิริรัตน์ เชี่ยวชาญ
5503501131
    คณะมนุษยศาสตร์
1432      
   นางสาวมะลิวัลย์ เชี่ยวชาญ
5503501149
    คณะมนุษยศาสตร์
1433      
   นางสาวศุภกาญจน์ จงฤทธิพร
5502500209
    คณะบริหารธุรกิจ
1434      
   นางสาวสุุภาวดี ศรีเมือง
5502501017
    คณะบริหารธุรกิจ
1435      
   นางสาวรสสุคนธ์ เหียดใส
5503500455
    คณะมนุษยศาสตร์
1436      
   นางสาวกนกวรรณ เพ็ขรักษ์
5504513309
    คณะศึกษาศาสตร์
1437      
   นายภราเดช ยางสวย
5590500640
    PRE-DEGREE
1438      
   นายสิษฐพงศ์ ลิมปพานนท์
5590501234
    PRE-DEGREE
1439      
   นายไกรเลิศ กองแตน
5506500726
    คณะรัฐศาสตร์
1440      
   นายอัครพล อิงคะวะระ
5504514869
    คณะศึกษาศาสตร์
1441      
   นายอำนาจ สังข์สุวรรณ
5503500463
    คณะมนุษยศาสตร์
1442      
   นายนพกร คำนิกรณ์
5502501298
    คณะบริหารธุรกิจ
1443      
   นางสาวลัดดา นาคแสงจันทร์
5503500471
    คณะมนุษยศาสตร์
1444      
   นายชุติพงษ์ อินฟ้าแสง
5506500395
    คณะรัฐศาสตร์
1445      
   นางสาวทิพวรรณ คำทาสี
5506502110
    คณะรัฐศาสตร์
1446      
   นางสาวธนาภรณ์ วงษ์นายะ
5502501025
    คณะบริหารธุรกิจ
1447      
   นางสาวนารา ตันไชยยะ
5504500579
    คณะศึกษาศาสตร์
1448      
   นางสาวฐิติพร ศรีธนานันท์
5590500822
    PRE-DEGREE
1449      
   นายเกริกฤทธิ์ เมฆดี
5504514877
    คณะศึกษาศาสตร์
1450      
   พระภาคิน ทองไหลรวม
5503500323
    คณะมนุษยศาสตร์
1451      
   นายธนโชติ จันทร์ดี
5506500403
    คณะรัฐศาสตร์
1452      
   นายปรัชกร ศิริโยธา
5502502007
    คณะบริหารธุรกิจ
1453      
   นางสาวนันทนา เรืองวารี
5506537124
    คณะรัฐศาสตร์
1454      
   นายชัยวัฒน์ เขื่อนใหญ่
5501501471
    คณะนิติศาสตร์
1455      
   นางสาวพรรณทิวา นาคะ
5504514885
    คณะศึกษาศาสตร์
1456      
   นางสาวสมพร จุลอุล
5501501851
    คณะนิติศาสตร์
1457      
   นางสาวดลพร ใบบัว
5504514893
    คณะศึกษาศาสตร์
1458      
   นายอิทธินันท์ กลั่นบุศย์
5507501590
    คณะเศรษฐศาสตร์
1459      
   สามเณรสุวัฒน์ ทองประเสริฐ
5503500810
    คณะมนุษยศาสตร์
1460      
   นางสาวอาจรีย์ การะเกตุ
5590526843
    PRE-DEGREE
1461      
   นายสิรวิชญ์ จำปาเงิน
5590527429
    PRE-DEGREE
1462      
   นายอติศักดิ์ โพธิพล
5590526850
    PRE-DEGREE
1463      
   นายศิวณัฐ ภาณุธำรง
5590524061
    PRE-DEGREE
1464      
   นายรชตพร ผาสุข
5590500244
    PRE-DEGREE
1465      
   นางสาวนรีกานต์ ใจมั่น
5590523436
    PRE-DEGREE
1466      
   นางสาวคณิศร นวมทอง
5590501242
    PRE-DEGREE
1467      
   นายสมชาย ดอนไพรยอด
5503517657
    คณะมนุษยศาสตร์
1468      
   นางสาวอาภาศรี จินดารัตน์
5590524079
    PRE-DEGREE
1469      
   นายนภพล มิตรวงค์
5590523444
    PRE-DEGREE
1470      
   นายวัชรเจตน์ แช่มคำ
5590500350
    PRE-DEGREE
1471      
   นายพงษ์ศิริ เตี๋ยมนา
5502521122
    คณะบริหารธุรกิจ
1472      
   นายพรชัย อยู่สงค์
5506542033
    คณะรัฐศาสตร์
1473      
   นางสาวพลอยทิพย์ วุฒิสม
5590524087
    PRE-DEGREE
1474      
   นายอริญชย์ กำบัง
5502500738
    คณะบริหารธุรกิจ
1475      
   นางสาวน้ำว้า ลับจันทร์
5502500860
    คณะบริหารธุรกิจ
1476      
   นายธนพล นาคสัมพันธุ์
5503519588
    คณะมนุษยศาสตร์
1477      
   นางสาวศศิธร สามพรานไพบูลย์
5501501018
    คณะนิติศาสตร์
1478      
   นางสาวธนัชพร สมัครรัฐกิจ
5506537132
    คณะรัฐศาสตร์
1479      
   นางสาวกมลวรรณ เลิศชัยพูนทรัพย์
5590500368
    PRE-DEGREE
1480      
   นางสาวปพิชญา ศุภานุสนธิ์
5590500251
    PRE-DEGREE
1481      
   นายพีรพัฒน์ บุญชนะ
5590500269
    PRE-DEGREE
1482      
   นางสาวธนาวดี คุ้มพะเนียด
5590522560
    PRE-DEGREE
1483      
   นางสาวชนานันท์ ดาสา
5590500830
    PRE-DEGREE
1484      
   นายชัชพล ศุภวิทยามงคล
5590523451
    PRE-DEGREE
1485      
   นายพิชัย บุตรชุน
5505500206
    คณะวิทยาศาสตร์
1486      
   นางสาววรินชยา ลักขณาทรัพย์ทวี
5503517665
    คณะมนุษยศาสตร์
1487      
   นายอภิรัฐ ภูผา
5502500217
    คณะบริหารธุรกิจ
1488      
   นายตะวัน ใสเกื้อ
5501500812
    คณะนิติศาสตร์
1489      
   นายพิริยะ จำเนียรผล
5506501476
    คณะรัฐศาสตร์
1490      
   นางสาวกัญญา จิตต์สาคร
5501519804
    คณะนิติศาสตร์
1491      
   นายชาญชัย ดีล้อม
5501500689
    คณะนิติศาสตร์
1492      
   นางสาวกวิสรา เราเจริญ
5554502376
    คณะสื่อสารมวลชน
1493      
   นางสาวธาริณี แสงใส
5501500150
    คณะนิติศาสตร์
1494      
   นางสาวมัลลิกา กาญจนรุจี
5502501637
    คณะบริหารธุรกิจ
1495      
   นางสาวพิชญ์ธีรา ตันติวิริยากร
5504513317
    คณะศึกษาศาสตร์
1496      
   นางสาวชนิตา สุดชา
5590527288
    PRE-DEGREE
1497      
   นางสาวอารยา มารศรี
5590522578
    PRE-DEGREE
1498      
   นางสาวพรพรรณ แซ่จึง
5590522586
    PRE-DEGREE
1499      
   นางสาวจันทร์ธิรา นิลสำราญ
5503501156
    คณะมนุษยศาสตร์
1500      
   นางสาวรฐา กิจสมุทร
5506500411
    คณะรัฐศาสตร์
  

พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ