>>> หน้าแรก วิชาที่เปิดสอนและอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนได้

เข้าสู่ระบบ

username
password

  วิชาที่เปิดสอนและอนุญาตให้ทำการลงทะเบียนเรียนได้
ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ชั้นปริญญาตรี ส่วนกลาง รายละเอียด
วิชาโปรแกรมแยกตามคณะ
คู่มือการสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี(PRE-DEGREE)ผ่านอินเทอร์เน็ต

พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ