>>> หน้าแรก แนะนำการสมัคร ข้อควรทราบเกี่ยวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัคร

เข้าสู่ระบบ

username
password
 

     หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิต้องเป็นวุฒิ ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานราชการรับรองวิทยฐานะ และ ต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาด้วย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. 
วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ให้ถ่ายสำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ (ร.บ. 1) หรือประกาศนียบัตร จำนวน 2 ฉบับ (หากใช้หนังสือรับรองการศึกษาจะต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาด้วย)
2. 
วุฒิ ปกศ. สูง หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือปริญญาตรีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาอื่น ให้ถ่ายสำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
 3. 
วุฒิอนุปริญญาหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ถ่ายสำเนาอนุปริญญา หรือสำเนาใบรับรองสภาฯ จำนวน 2 ฉบับ และ transcript อีก 2 ฉบับ เพื่อใช้ในการเทียบโอน หรือใช้ transcript ที่จบการศึกษาเป็นหลักฐานการสมัครอย่างเดียว โดยให้ถ่ายสำเนาเป็น 2 ฉบับ
4. 
กรณีใช้วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ, หรือลูกจ้างของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา, สมาชิกสภา กทม. ฯลฯ หรือกรรมการสุขาภิบาล รวมทั้งสำเนาจำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
5. 
กรณีชื่อ-นามสกุล คำนำหน้านาม วันเดือนปีเกิด ในวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้แนบ เอกสารการเปลี่ยนแปลงมาด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบทะเบียนสมรส หรือใบทะเบียนหย่า และให้เย็บติดกับสำเนาวุฒิการศึกษาทุกฉบับถ้าไม่แนบมาจะไม่รับสมัครเพราะถือว่าเป็นคนละคนกัน
6. 
กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศทุกระดับ จะต้องมีใบเทียบระดับความรู้มาประกอบด้วย พร้อมกับเย็บติดกับสำเนาวุฒิบัตรจำนวน 2 ฉบับและให้เขียนที่อยู่ของสถานศึกษาที่ออกใบวุฒิการศึกษานั้นไว้ด้านหลังแผ่นวุฒิการศึกษาที่ยื่นนั้นด้วย
 
 
   
1.
วุฒิที่เทียบเท่าปริญญา (ใช้สิทธิสมัครประเภทเทียบโอนหน่วยกิตได้)
(1) ปริญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งของประเทศไทย ปริญญาทุกสาขาวิชา ในวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนซึ่งทางการรับรองหลักสูตรการศึกษาแล้ว
(2) ปริญญาทุกสาขาวิชาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เชื่อถือได้
(3) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์จากวิทยาลัยพยาบาลกรมตำรวจ
  (4) ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง พื้นความรู้เดิม ม.ศ. 5 หลักสูตร 4 ปี จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
    - วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ                       - วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
    - วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี                           - วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
    - วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา                 - วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
    - วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี      - วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี
    - วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก   - วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
    - วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี                          - วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์
    - วิทยาลัยพยาบาลลำปาง
  (5) ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พื้นความรู้เดิม ม.ศ.5 หรือ ม.8 หลักสูตร 3  1/2  ปี จากวิทยาลัยพยาบาลวชิรพยาบาล (พ.ศ. 2517-2520)
  (6) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์พื้นความรู้เดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปัจจุบัน) หลักสูตร 4 ปี จากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ (พ.ศ. 2526 เป็นต้นไป)
  (7) ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ พื้นความรู้เดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปัจจุบัน) หลักสูตร 4 ปี จากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมแพทย์ทหารเรือและวิทยาลัยพยาบาลกรมแพทย์ทหารบก
  (8) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ พื้นความรู้เดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปัจจุบัน) หลักสูตร 3  1/2   ปี จากโรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ ทหารอากาศ
  (9) ประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ สาขาวิชาเดินเรือจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่า
  (10) ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
  (11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรมจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์ - แสตมฟอร์ด)
  (12) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     
2.
วุฒิที่เทียบเท่าอนุปริญญา (ใช้สิทธิสมัครประเภทเทียบโอนหน่วยกิตได้)
  (1) อนุปริญญาทุกสาขาวิชาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งทางการรับรองหลักสูตรการศึกษาแล้ว
(2) อนุปริญญาทุกสาขาวิชาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เชื่อถือได้
  (3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกต่าง ๆ
  (4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
  (5) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
  (6) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง)
  (7) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (วิชาชุด) หรือพิเศษมัธยม (พ.ฒ.) (พื้นความรู้ ม.6 หรือ ม.ศ.3)
  (8) ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูงปีที่ 2
  (9) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม การช่าง (ป.ม.ช.)
  (10) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมอาชีวศึกษา
  (11) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการเรือน
(12) ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการป่าไม้ (บางหลักสูตร)
  (13) ประกาศนียบัตรวิชาการชลประทาน
  (14) ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาครูพยาบาล
  (15) ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมช่าง (พ.ม.ช.)
  (16)
 ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พื้นความรู้เดิม ม.6 หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ปี จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
    - วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
     - วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
     - วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา
     - วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
    - วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
    - วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
    - วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  (17) ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พื้นความรู้เดิม ม.ศ.5 หลักสูตร 3 1/2 ปีจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ (16)
  (18) ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พื้นความรู้เดิม ม.6 หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 4 ปี จากวิทยาลัยพยาบาลวชิรพยาบาล (พ.ศ. 2501-2517) และวิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517- 2518)
  (19) ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พื้นความรู้เดิม ม.ศ.5 หลักสูตร 3 1/2 ปี จากวิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2520) และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์(พ.ศ.2521-2526)
  (20) ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พื้นความรู้เดิม ม.ศ.5 หลักสูตร 3 1/2  ปีจากโรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบก
  (21) ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พื้นความรู้เดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปัจจุบัน) หลักสูตร 3 1/2 ปี จากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมแพทย์ทหารเรือ
  (22) ประกาศนียบัตรช่างตรี กรมโยธาธิการ (พ.ศ. 2492-2520)
  (23) ประกาศนียบัตรช่างตรี กรมที่ดิน
  (24) ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้มีพื้นความรู้มัธยมตอนปลาย)
  (25) ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ จากโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  (26) ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) จากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  (27) ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาพยาบาลและอนามัย (ม.ศ.5+3 ปี จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)
  (28) ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลจิตเวชและผดุงครรภ์ จากวิทยาลัยพยาบาลศรีธัญญา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และหลักสูตรซึ่งผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  มีระยะศึกษา 2 ปี รวม 7 หลักสูตร คือ
    1. หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
    2. หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
    3. หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
    4. หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
    5. หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
    6. หลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น คณะแพทยศาสตร์
    7. หลักสูตรช่างอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (29) จากสถาบันการบินพลเรือน
    1. หลักสูตรวิชาบำรุงรักษาอากาศยาน Aircraft Maintenance (AM)
    2. หลักสูตรวิชาบำรุงรักษาเครื่องสื่อสาร Communication Maintenance (CM) นอกนั้นต่ำกว่าอนุปริญญา
  (30) จากโรงเรียนจ่าอากาศ
    หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537)
  (31) จากกรมแพทย์ทหารเรือ
    หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น
  (32) ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวชั้นสูงของสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (สวท.)
   
3. วุฒิเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ม.8) และสูงกว่า แต่ต่ำกว่าอนุปริญญา
  (1) ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงทุกแผนก
  (2) ประกาศนียบัตรโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟฟ้าหลักสูตร 3 ปี ทุกแผนก
  (3) ประกาศนียบัตรโรงเรียนเตรียมทหาร หลักสูตร 2 ปี
  (4) ประกาศนียบัตรจ่าอากาศ (ช่างเครื่องชั้นหนึ่ง) หลักสูตร 3 ปี (พ.ศ. 2496-2507)
  (5) ประกาศนียบัตร ประโยคการเรือนชั้นสูง
  (6) ประกาศนียบัตร เตรียมปีที่ 2 แผนกต่าง ๆ ดังนี้
    - เตรียมปริญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - เตรียมปริญญาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
    - เตรียมปีที่ 2 จากโรงเรียนเตรียมนายร้อย
    - เตรียมปีที่ 2 จากโรงเรียนเตรียมนายเรือ
    - เตรียมปีที่ 2 จากโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  (7) ประกาศนียบัตรประโยคศิลปศึกษาชั้นกลาง หรือ ชั้นปีที่ 3 จากโรงเรียนช่างศิลป กรมศิลปากร
  (8) ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นกลางปีที่ 3
  (9) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ม.8 วิสามัญ) แผนกต่าง ๆ ดังนี้
    - แผนกพณิชยการ      - แผนกการเรือน      - แผนกช่างกล
    - แผนกภาษา            - แผนกช่างสตรี
  (10) ประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างฝีมือทหาร หลักสูตร 3 ปี
  (11) ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลหลักสูตร 3,4 ปี (และมีพื้นความรู้ ม.6 หรือ ม.ศ.3) จาก ร.ร  พยาบาลกรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
  (12) วุฒิเดิม ม.6 + ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์ (3 ปี) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (13) ประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนก
  (14) ประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลักสูตร 3 ปี)
  (15) ประกาศนียบัตรวิชาสิ่งสารประเภทอีเล็คโทรนิคส์ (หลักสูตร 3 ปี)
  (16) ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พ.กศ.) และมีพื้นฐานความรู้ ม.6 หรือ ม.ศ. 3
  (17) ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) และมีพื้นฐานความรู้ ม.6 หรือม.ศ. 3
  (18) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมกสิกรรม (เกณฑ์อนุมัติ ก.ร.พ. เดิม)
  (19) ประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ตัวประโยคตั้งแต่ พ.ศ. 2472 เป็นต้นมา)
  (20) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
  (21) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ปปช.)
  (22) ประกาศนียบัตรประโยคครูการเรือน
  (23) ประกาศนียบัตรประโยคครูอนุบาล (ประกาศนียบัตรครูอนุบาลใหม่) หลักสูตร 3 ปี
  (24) ประกาศนียบัตรพลศึกษาโท (ตามหลักสูตร พ.ศ. 2493)
  (25) ประโยคครูประถมเกษตรกรรม (ป.ป.ก.)
  (26) ประกาศนียบัตร International Baccalaureate หลักสูตร 2 ปี
  (27) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมกสิกรรม (ตัวประโยค)
  (28) ประกาศนียบัตรของโรงเรียนจ่าอากาศ เหล่าช่างอากาศ หลักสูตร 3 ปี (พ.ศ. 2496-2507)
  (29) ประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าภาคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ของโรงเรียนจ่าพยาบาล พื้นความรู้ ม.6 หรือ ม.ศ.3  หลักสูตร 3 ปี
  (30) ประกาศนียบัตรของโรงเรียนจ่าอากาศเหล่าสื่อสาร พื้นความรู้ ม.6 หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ปี (พ.ศ.2483-2492 และ พ.ศ. 2498-2506)
  (31) เปรียญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ.6)
(32) เปรียญธรรม 5 ประโยค (ป.ธ.5)และประสบการณ์ในการสอนวิชาปริยัติธรรม แผนกธรรมหรือแผนกบาลีหรือในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเวลาสอนไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง โดยให้กรมการศาสนาเป็นผู้รับรองประสบการณ์  และกรมวิชาการเป็นผู้ออกใบเทียบความรู้ให้
  (33) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ.2539  ยกเว้นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2537  เทียบความรู้เท่ากับอนุปริญญา
  (34) หลักสูตรจากสถาบันการบินพลเรือน
    1. หลักสูตรวิชาเครื่องวัดประกอบการเรียน Aircraft Instruments (AI)
    2. หลักสูตรควบคุมการจราจรทางอากาศ Air Traffic Control (ATC)
    3. หลักสูตรวิชาสื่อสารการบิน Communication Operation (CO)
  (35) ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จากวิทยาลัยการสาธาณสุขภาคใต้
  (36) หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ (รับผู้จบ ม.ศ.ปลาย เข้าศึกษาหลักสูตร 2 ปี)
  (37) หลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลาย พ.ศ. 2537 จาก ร.ร.ดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ
  (38) วุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
    1. โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา(Ruamrudee International School)
    2. โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ (International School Bangkok)
    3. โรงเรียนบางกอกพัฒนา(Bangkok Patana School)
    4. โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่(Chiangmai International School)
    5. โรงเรียนนานาชาติเอกมัย(Ekamai International School)
    6. โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น(St.John’s International School)
    7. โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย(New International School of Thailand)
    8. โรงเรียนประชาคมนานาชาติ(International Community School)
    9. โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก(International School Eastern Seaboard)
    10. โรงเรียนอเมริกันสคูลออฟแบงค๊อก(The American School of Bangkok)
    11. โรงเรียนนานาชาติจักรวาล(Universal International School)
    12. โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก(The American Pacific International School)
    13. โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน(Thai-Chainese International School)
    14. โรงเรียนนานาชาติดัลลิช(Dulwich International School)
    15. โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ(Nakorn Payap International School)
    16. โรงเรียนนานาชาติรวมบัณฑิต(International School of the Regents)
 
ประกาศนียบัตรซึ่งเทียบเท่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องมีพื้นความรู้เดิม ม.6 หรือ ม.ศ.3 นอกจากคุณวุฒิ ที่กล่าวมาแล้ว ต้องมีใบเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการไปแสดงด้วย
   
4.  วุฒิเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือม.6 เดิม)
  (1) ประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย (ประโยคอาชีวศึกษาชั้นกลาง หลักสูตร 3 ปี)
  (2) ประโยคประถมอาชีพช่างเขียน
  (3) ประโยคประถมพณิชยการ
  (4) ประโยคมัธยมต้นอาชีพ แผนกช่างตัดเสื้อ
  (5) นาฏศิลป์ชั้นต้น
  (6) ประโยคการเรือนชั้นต้น
  (7) ประโยคครูพลศึกษา ตรี โท หรือเอกตัวประโยคสำหรับรุ่นที่กำหนดพื้นความรู้เดิมสอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (ม.5 เดิม)
  (8) ประโยคครูพลศึกษาเอก ตัวประโยคสำหรับรุ่นที่กำหนดพื้นความรู้เดิมสอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  (ม.3 เดิม)
  (9) ประโยคครูมูลสามัญ (ตัวประโยคตั้งแต่ พ.ศ. 2479 เป็นต้นมา)
  (10) ประโยคครูประถมสามัญ (วิชาชุด) หรือครูพิเศษประถม
  (11) ประโยคครูพลศึกษาเอก (เกณฑ์อนุมัติ ก.ร.พ.เดิม)
  (12) ประโยคครูวาดเขียนเอก (เกณฑ์อนุมัติ ก.ร.พ.เดิม)
  (13) ประโยคครูจักสานเอก
  (14) เปรียญธรรม 4 ประโยค (ป.ธ.4)
  (15) เปรียญธรรม 3 ประโยค (ป.ธ.3)
     กรณีคุณวุฒิที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น ดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิและคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องนำสำเนาวุฒิบัตร 2 ฉบับ พร้อมกับให้นำใบรับรองการเป็นข้าราชการหรือการปฏิบัติงานฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนาอีก 1ฉบับ ไปยื่นประกอบกันในวันสมัคร และผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ที่มีตำแหน่งระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป  

   

พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ