>>> หน้าแรก ขั้นตอนการสมัคร

เข้าสู่ระบบ

username
password
 
ผังขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
   
  กรอกเอกสารการสมัคร (ม.ร.2/I)
[ เมื่อผู้สมัครกรอกเอกสารการรับสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับ Username และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน และการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน]
 
  ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอนและวันเวลาสอบ [ เพื่อตรวจสอบว่ากระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ เปิดสอนหรือไม่]  
  ชำระเงิน
[ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา]
วิธีการชำระเงิน :
มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียน 2 วิธี ดังนี้
    วิธีที่ 1 การชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต   ของผู้สมัครหรือผู้ปกครองโดยที่ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร เพิ่มตามอัตราของบัตรเครดิต     
    วิธีที่ 2 การชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยที่ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่ม 10 บาท
( กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ลงทะเบียนเรียน )
 
  ประกอบด้วย ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน เอกสารหลักฐาน และข้อมูลการชำระเงิน  
  จัดส่งเอกสาร
ส่งสำเนาเอกสารที่สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตทางไปรษณีย์
ถึง ..
    “หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ป.ณ. 1002 ปณฝ. รามคำแหง กรุงเทพ ฯ 10241”
( ส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน )
ประกอบด้วยใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมติดรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วและเซ็นชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ, สำเนาวุฒิบัตร 2 ฉบับ, สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ,สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ , ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ(กรณีนักศึกษา PRE-DEGREE ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์), ใบแจ้งการชำระเงิน 1 ฉบับ
 
  มหาวิทยาลัยตรวจสอบการสมัครและออกรหัสประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการรับสมัครทางหน้าเว็ปไซด์ www.iregis2.ru.ac.th หลังจากได้รับเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว 15 วัน  
  ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาจาก http://regis.ru.ac.th/checkStudentCard 60 วัน หลังจากตรวจสอบสถานะการสมัครครบทุกขั้นตอน  
คำเตือน

 

1. ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันลงทะเบียนเรียน

2. ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสาร ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงินลงทะเบียนเรียน

3. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่จัดส่งเอกสาร

 

***กรณีเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินที่ชำระไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ

พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ