ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่


1. กรอกเอกสารการสมัคร (ม.ร.2/I)
           [ เมื่อผู้สมัครกรอกเอกสารการรับสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับ Username และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน และการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน]

2.ตรวจสอบกระบวนวิชาและลงทะเบียนเรียน
           ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอนและวันเวลาสอบ [ เพื่อตรวจสอบว่ากระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ เปิดสอนหรือไม่]

3.ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
          [ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา]
วิธีการชำระเงิน :
มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียน 2 วิธี ดังนี้
    วิธีที่ 1 การชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต    ของผู้สมัครหรือผู้ปกครองโดยที่ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร เพิ่มตามอัตราของบัตรเครดิต     
    วิธีที่ 2  การชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์  โดยที่ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่ม 10 บาท
 ( กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ลงทะเบียนเรียน )

4.ตรวจสอบสถานะการสมัคร
          ประกอบด้วย ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน เอกสารหลักฐาน และข้อมูลการชำระเงิน

5.จัดส่งเอกสาร
          ส่งสำเนาเอกสารที่สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตทางไปรษณีย์
ถึง ..
    "หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ตู้ ป.ณ. 1002 ปณฝ.  รามคำแหง กรุงเทพ ฯ 10241"
( ส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน )
ประกอบด้วยใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมติดรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วหรือ 1.5 นิ้วและเซ็นชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ, สำเนาวุฒิบัตร 2 ฉบับ, สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ,สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ  , ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ(กรณีนักศึกษา PRE-DEGREE ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์), ใบแจ้งการชำระเงิน 1 ฉบับ

6.ตรวจสอบสถานะการเป็นนักศึกษาใหม่
          มหาวิทยาลัยตรวจสอบการสมัครและออกรหัสประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการรับสมัครทางหน้าเว็ปไซด์ www.iregis2.ru.ac.th หลังจากได้รับเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว 15 วัน

7.รับบัตรประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงิน
          ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาจาก http://www.regis.ru.ac.th/checkStudentCard/ 60 วัน หลังจากตรวจสอบสถานะการสมัครครบทุกขั้นตอน

 คำเตือน

1. ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันลงทะเบียนเรียน

2. ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสาร ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงินลงทะเบียนเรียน

3. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่จัดส่งเอกสาร

 

***กรณีเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินที่ชำระไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ