สถิติการสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท (จำแนกตามวันและคณะ
ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. 59 - 28 ธ.ค. 59

 

วัน เดือน ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รวม
20 มิ.ย. 59 
 4
 2
 0
 6
21 มิ.ย. 59 
 5
 1
 1
 7
22 มิ.ย. 59 
 2
 1
 2
 5
23 มิ.ย. 59 
 2
 2
 1
 5
24 มิ.ย. 59 
 0
 0
 1
 1
25 มิ.ย. 59 
 1
 1
 0
 2
26 มิ.ย. 59 
 1
 1
 0
 2
27 มิ.ย. 59 
 2
 0
 1
 3
28 มิ.ย. 59 
 1
 0
 0
 1
29 มิ.ย. 59 
 1
 0
 0
 1
01 ก.ค. 59 
 1
 1
 0
 2
03 ก.ค. 59 
 1
 1
 1
 3
04 ก.ค. 59 
 2
 0
 0
 2
05 ก.ค. 59 
 2
 1
 0
 3
06 ก.ค. 59 
 0
 0
 1
 1
07 ก.ค. 59 
 2
 1
 1
 4
08 ก.ค. 59 
 3
 1
 0
 4
09 ก.ค. 59 
 2
 0
 1
 3
10 ก.ค. 59 
 1
 0
 0
 1
11 ก.ค. 59 
 0
 1
 0
 1
13 ก.ค. 59 
 0
 0
 1
 1
16 ก.ค. 59 
 1
 0
 0
 1
28 ธ.ค. 59 
 1
 0
 0
 1
17 ก.พ. 60 
 1
 0
 0
 1
22 เม.ย. 60 
 1
 0
 0
 1
23 มิ.ย. 60 
 0
 1
 0
 1
25 มิ.ย. 60 
 0
 1
 0
 1
31 ก.ค. 60 
 0
 1
 0
 1
19 ก.พ. 61 
 0
 0
 1
 1
09 ก.พ. 62 
 1
 0
 0
 1
05 มี.ค. 62 
 0
 0
 1
 1
31 พ.ค. 62 
 1
 0
 0
 1
รวม
 39
 17
 13
 69
 
 
พัฒนาระบบโดย ... สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง