นักศึกษา
-:- รับสมัครนักศึกษาใหม่
-:-ลงทะเบียน/ลงทะเบียนน.ศ.เก่า
สารสนเทศ ป.โท
-:- สำหรับเจ้าหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
        วันที่ 01 ตุลาคม 2563 เวลา 06:37:45
          มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาปริญญาโท สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ ชาวไทยที่ทำงานระหว่างประเทศ พนักงานในหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ฯลฯ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559   ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 - 18 กรกฎาคม 2559   
 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

   

1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

  -  สาขาวิชาการจัดการ
-  สาขาวิชาการตลาด
2. รัฐศาสตรมหาบันฑิต (M.Pol.Sc.)
ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และขึ้นทะเบียนเรียน ระดับปริญญาโท

 

 1. กรอกเอกสารการสมัคร
 2. ตรวจสอบผลการสมัคร / พิมพ์ใบสมัคร
 3. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้มีสิทธิลงทะเบียน
 5. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน

 6.     
  หมายเหตุ   ผู้สมัครควรตรวจสอบ e-mail ของผู้สมัครเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทาง e-mail address ที่ให้ไว้ในใบสมัคร

  กรณี ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยการโอนเงิน
  กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากเงิน (โปรดระบุชื่อ - สกุล และรหัสนักศึกษา)
  โดย Fax: 662-2310-8198
   
  (ผลการชำระเงินจะถูกต้องสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการชำระเงินถูกต้องเท่านั้น)รายงานการสมัคร ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
|  จำนวนผู้สมัครทั้งหมด |  จำนวนผู้สมัครแยกตามหลักสูตร |   การฟแสดงแสดงสถิติการสมัคร | 
 
 
พัฒนาระบบโดย... สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Contact Webmaster : webregis@ru.ac.th
First Launch: February 2003 -:- Last Updated: 9 April 2004